Senast publicerat 09-05-2021 13:56

Utlåtande LaUU 4/2016 rd U 13/2016 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningen Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuuli Eerolainen 
  Riksåklagarämbetet
 • registerchef Teemu Mikkola 
  Rättsregistercentralen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • dataombudsmannens byrå
 • Polisstyrelsen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7. 

Statsrådets ståndpunkt

Se U 13/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se LaVL 4/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 5.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.