Senast publicerat 22-03-2022 11:54

Utlåtande LaUU 9/2022 rd U 14/2022 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG (U 14/2022 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Leena Mäkipää 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Tia Laine-Ylijoki-Laakso 
  miljöministeriet
 • statsåklagare Tuuli Eerolainen 
  Åklagarmyndigheten
 • kriminalkommissarie Riku Lindqvist 
  centralkriminalpolisen
 • professor Elina Pirjatanniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 814 och COM(2021) 851.. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 14/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 9/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringar och kompletteringar. 
Helsingfors 10.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd (delvis) 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Juho Kautto vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.