Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande MiUU 1/2019 rd B 3/2019 rd Miljöutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Raili Venäläinen 
    miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Miljöutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som ska stå kvar

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 

- Ändring av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd) 

- Mobilnätets hörbarhet i bostadsbyggnaderna (RP 220/2016 rd — RSv 189/2016 rd) 

- Uppföljning av effekterna av bostadsbidragsreformen (RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd), uttalande 2 

- Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030 (SRR 7/2017 rd – RSk 4/2018 rd) 

- Ändring av avfallslagen (RP 195/2017 rd – RSv 42/2018 rd), uttalande 2 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga: 

- Oljeskyddsfonden, finansiering (RP 167/2009 rd — RSv 231/2009 rd) 

- Genomförande och uppföljning av reformen av avfallslagen (RP 199/2010 rd — RSv 360/2010 rd) 

- Kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (RP 76/2016 rd — RSv 81/2016 rd) 

- Uppföljning av effekterna av bostadsbidragsreformen (RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd), uttalande 1 

- Ändring av avfallslagen (RP 195/2017 rd – RSv 42/2018 rd), uttalande 1. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 11.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Hanna Huttunen cent (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.