Senast publicerat 23-03-2022 13:33

Utlåtande MiUU 10/2022 rd U 19/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn och om ändring av förordning nr (EU) 2019/942

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn och om ändring av förordning nr (EU) 2019/942 (U 19/2022 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Maria Kekki 
    arbets- och näringsministeriet
  • specialsakkunnig Kaarle Kupiainen 
    miljöministeriet
  • expert Heikki Lindfors 
    Finsk Energiindustri rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 805. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 19/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 10/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 9.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Jouni Kotiaho saf 
 
ersättare 
Sari Multala saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.