Utlåtande
MiUU
2
2019 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning) (U 5/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Janne
Mänttäri
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Elina
Vaara
miljöministeriet
specialsakkunnig
Keijo
Kuikka
Transport- och kommunikationsverket.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 208 final och A / Asetus 715/2007 samt hänvisning till Eutori EU/2019/0872. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 5/2019 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 2/2019 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 2.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Mai
Kivelä
vänst
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Hussein
al-Taee
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 18-02-2020 13:39