Utlåtande
MiUU
2
2020 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Martta
Viitaniemi
arbets- och näringsministeriet
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
utvecklingsdirektör
Juho
Korpi
miljöministeriet
direktör
Aku
Dunderfelt
Kommunfinans Abp
verkställande direktör
Paula
Laine
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
verkställande direktör
Jouni
Keronen
Climate Leadership Coalition
vice verkställande direktör
Esko
Kivisaari
Finans Finland.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2020) 22 och COM(2020) 23. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 2/2020 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet YmVL 2/2020 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 26.3.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet YmVL 2/2020 vp
Avvikande mening
Vi anför,
att utskottet beaktar det som sagts ovan och inte omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors 26.3.2020
Mauri
Peltokangas
/saf
Sheikki
Laakso
/saf
Petri
Huru
/saf
Senast publicerat 02-07-2020 08:03