Senast publicerat 09-05-2021 18:46

UtlåtandeB 14/2017 rd Miljöutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Ärende

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen 
  miljöministeriet
 • familje- och omsorgsminister Juha Rehula 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överingenjör Katja Outinen 
  miljöministeriet
 • lagstiftningsråd Sari Rapinoja 
  miljöministeriet
 • miljöråd Maarit Haakana 
  miljöministeriet
 • överinspektör Tiina Kotonen-Pekkanen 
  miljöministeriet
 • utredningsman Erkki Virtanen 
 • professor Kari Reijula 
  Helsingfors universitet
 • professor Tuula Putus 
  Åbo universitet
 • lokalservicechef Jussi Niemi 
  ​Finlands Kommunförbund
 • sakkunnig Tarja Hartikainen 
  ​Finlands Kommunförbund
 • generalsekreterare Tuija Brax 
  Finlands Hjärtförbund rf
 • sektorchef Juhani Pirinen 
  FCG Finnish Consulting Group Ab
 • direktör Anu Kärkkäinen 
  Byggnadsindustrin RT rf
 • direktör Jukka Pekkanen 
  Byggnadsindustrin RT rf
 • funktionär Kari Lamberg 
  Byggnadsförbundet rf
 • funktionär Jarmo Järvinen 
  Byggnadsförbundet rf
 • expert på hälsoriktigt byggande Hannele Rämö 
  Asumisterveysliitto AsTE ry.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Miljöutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2016 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet.  

Uttalanden som ska stå kvar

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i regeringens årsberättelse: 

 • Oljeskyddsfonden, finansiering (RP 167/2009 rd — RSv 231/2009 rd) 

 • Översyn av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd), uttalande 3 

 • Revideringen av avfallslagen, verkställande och uppföljning (RP 199/2010 rd — RSv 360/2010 rd, 3 uttalanden 

 • Ändring av innehållet i energicertifikat för byggnader (RSk 18/2014 rd — MI 1/2014 rd), uttalande 1. Miljöutskottet anser att energiformsfaktorernas genomslag bör granskas ur ett energieffektivitets- och klimatperspektiv i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. 

 • Verkställandet av klimatlagen (RP 82/2014 rd — RSv 310/2014 rd) 

 • Kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (RP 76/2016 rd — RSv 81/2016 rd) 

 • Mobilnätens hörbarhet inomhus (RP 220/2016 rd — RSv 189/2016 rd) 

 • Förnyande av bostadsbidrag, uppföljning av konsekvenserna, RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga: 

 • Översyn av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd), uttalande 1 

 • Förordningen om avlopp i glesbygden och hantering av avloppsvatten i glesbygden (RP 179/2010 rd — RSv 288/2010 rd), uttalande 2 och 4 

 • Ändring av innehållet i energicertifikat för byggnader (RSk 18/2014 rd — MI 1/2014 rd), uttalande 2.  

 • Bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd (RP 336/2014 rd — RSv 309/2014 rd, uttalande 2. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 21.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
vice ordförande 
Silvia Modig vänst 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tiina Elovaara na 
 
medlem 
Susanna Huovinen sd 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Riitta Myller sd 
 
medlem 
Martti Mölsä na 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos