Senast publicerat 30-12-2021 13:06

Utlåtande MiUU 22/2021 rd U 59/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652 (U 59/2021 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Pekka Grönlund 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Tuomo Kalliokoski 
  miljöministeriet
 • ledamot av Europaparlamentet Nils Torvalds 
  Europaparlamentet
 • deltagare i Klimatpanelen Antti Arasto 
  Klimatpanelen
 • verkställande direktör Harri Laurikka 
  Bioenergia ry
 • EU-intressebevakningschef Antti Kohopää 
  Finsk Energiindustri rf
 • energiexpert Anssi Kainulainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf
 • skyddsexpert Liisa Toopakka 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Naturpanel
 • Finlands miljöcentral
 • Biokretslopp och Biogas Finland rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 557.  

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 59/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 22/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 21.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Sari Multala saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 22/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att stora utskottet beaktar det ovansagda.  
Helsingfors 21.10.2021
Mauri Peltokangas saf 
 
Petri Huru saf