Senast publicerat 13-10-2022 10:33

Utlåtande MiUU 33/2022 rd U 50/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet) (U 50/2022 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jaakko Kuisma 
  miljöministeriet
 • projektchef Maarit Hellstedt 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Teo Kangaspunta 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Minna Ojanperä 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Tiina Fiskaali 
  Teknologiindustrin rf
 • verksamhetsledare Pekka Suomela 
  Gruvindustri rf
 • expert Airi Kulmala 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • specialsakkunnig Jari Natunen 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finsk Energiindustri rf
 • Skogsindustrin rf
 • Kemiindustrin KI rf
 • Westenergy Oy Ab.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2022) 156. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 50/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 33/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 16.9.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
ersättare 
Hanna Huttunen cent 
 
ersättare 
Rami Lehto saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.