Utlåtande
MiUU
38
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (U 73/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Pirjo
Kuusela
jord- och skogsbruksministeriet
överinspektör
Anna
Schulman
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Antti
Unnaslahti
jord- och skogsbruksministeriet
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
Tarja
Haaranen
miljöministeriet
specialsakkunnig
Sonja
Pyykkönen
miljöministeriet
Europaparlamentsledamot
Elsi
Katainen
Europaparlamentet
forskningsprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
specialforskare
Tuomas
Mattila
Finlands miljöcentral
innehållsdirektör
Laura
Höijer
Baltic Sea Action Group, företräder även Carbon Action
jordbruksdirektör
Johan
Åberg
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
specialsakkunnig
Tapani
Veistola
Finlands naturskyddsförbund rf.
UTREDNINGEN DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1159, EU/2018/1169, EU/2018/1175, EU-dokument COM(2018) 392, COM(2018) 393, EU-dokument COM(2018) 394 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 73/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (YmVL 38/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 18.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml (delvis)
medlem
Ari
Torniainen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen
Senast publicerat 07-05-2019 11:18