Utlåtande
ReUU
14
2018 rd
Revisionsutskottet
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt (E 107/2018 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
UTREDNINGEN
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 107/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TrVL 14/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Revisionsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 7.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Eero
Reijonen
cent
medlem
Päivi
Räsänen
kd
medlem
Kaj
Turunen
saml
ersättare
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Heidi
Silvennoinen.
Senast publicerat 24-07-2019 13:18