Senast publicerat 09-05-2021 19:10

Utlåtande ShUU 6/2017 rd B 14/2017 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • strategidirektör Liisa Heinämäki 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sanna Pekkarinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • dataförvaltningsråd Maritta Korhonen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Susanna Grimm-Vikman 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • direktör Liisa Siika-aho 
  social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 29 st.). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalande har varit tillräckliga eller att uttalandet i övrigt inte längre är aktuellt. Därmed kan det strykas i berättelsen. 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalandena som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och bör stå kvar i berättelsen. 

Med anledning av det uttalande som riksdagen godkände när barnskyddslagen (RP 252/2006 rd) stiftades har utskottet bett social- och hälsovårdsministeriet utreda om den nuvarande beslutsmekanismen i ärenden som gäller omhändertagande av barn fungerar eller om det har kommit fram brister som kräver en ny bedömning. Dessutom har utskottet bett ministeriet lämna en utredning om det i samband med vård- och landskapsreformen är meningen att ändra beslutsmekanismerna i något annat hänseende än att de barnskyddsärenden som kommunerna i dag beslutar om i fortsättningen ska ingå i landskapens beslutsmakt.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet anför

att revisionsutskottet bör beakta det som sägs ovan
Helsingfors 14.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen blåa 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.