Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande UndUU 1/2019 rd B 3/2019 rd Underrättelsetillsynsutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden när de behandlar regeringens berättelse (GrUU 25/2016 rd, s. 1). 

Underrättelsetillsynsutskottet är ett nytt utskott. Utskottet tillsattes så sent som under riksmötet 2019 med stöd av lagstiftning som trädde i kraft den 1 februari 2019. Regeringens årsberättelse 2018 innehåller inte några uttalanden som skulle basera sig på förslag från underrättelsetillsynsutskottet. Utskottet har därför inget att yttra om berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Underrättelsetillsynsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Kari sd 
 
vice ordförande 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Hanna-Leena Mattila cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sami Manninen.