Utlåtande
UndUU
1
2019 rd
Underrättelsetillsynsutskottet
Regeringens årsberättelse 2018
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden när de behandlar regeringens berättelse (GrUU 25/2016 rd, s. 1). 
Underrättelsetillsynsutskottet är ett nytt utskott. Utskottet tillsattes så sent som under riksmötet 2019 med stöd av lagstiftning som trädde i kraft den 1 februari 2019. Regeringens årsberättelse 2018 innehåller inte några uttalanden som skulle basera sig på förslag från underrättelsetillsynsutskottet. Utskottet har därför inget att yttra om berättelsen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Underrättelsetillsynsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Mika
Kari
sd
vice ordförande
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Heli
Järvinen
gröna
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Markus
Mustajärvi
vänst
medlem
Mari
Rantanen
saf
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Päivi
Räsänen
kd
medlem
Sofia
Vikman
saml
ersättare
Hanna-Leena
Mattila
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Sami
Manninen.
Senast publicerat 08-06-2020 14:21