Senast publicerat 09-05-2021 21:38

Utlåtande UtUU 1/2019 rd B 3/2019 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2018

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • understatssekreterare Pekka Puustinen 
    utrikesministeriet
  • ekonomiplaneringschef Katja Bordi 
    utrikesministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Årsberättelseförfarandet är ett förfarande enligt 46 § i grundlagen som finns till för att riksdagen ska få information om regeringens verksamhet, om hur statsfinanserna har skötts, om hur budgeten har följts och om regeringens åtgärder med anledning av riksdagsbeslut. 

Utrikesutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet och konstaterar följande: 

Uttalanden som ska stå kvar

 

Statsrådets redogörelse: Finlands utvecklingspolitik (SRR 1/2016 rd – RSk 9/2016 rd)

Riksdagen godkände den 27 april 2016 följande ställningstaganden i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet varje valperiod utarbetar en redogörelse om Finlands utvecklingspolitik för politisk styrning på strategisk nivå av utvecklingssamarbetet och för att säkerställa en konsekvent utvecklingspolitik. 

När statsrådet genomför det utvecklingspolitiska programmet ska det beakta de iakttagelser som framförs i detta betänkande och avge rapport om dem i samband med 2018 års utredning om redogörelsens utfall och resultaten av utvecklingssamarbetet. 

Utskottet konstaterar att punkt 1 i uttalandet fortfarande är aktuell eftersom tidtabellen för utarbetandet av den följande redogörelsen om Finlands utvecklingspolitik inte är känd. Beträffande punkt 2 konstaterar utskottet att statsrådet genom statsministerns upplysning till riksdagen den 13 november 2018 har lämnat en sådan rapport om resultaten av utvecklingspolitiken som förutsattes i uttalandet, varvid denna punkt i uttalandet inte längre är aktuell och kan utgå. 

Godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen och dess medlemsstater (RP 149/2017 rd – RSv 41/2018 rd)

Riksdagen godkände den 16 maj 2018 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen genast inleder en bedömning av behovet att revidera gruvlagen och lämnar en proposition med behövliga ändringsförslag till riksdagen på så sätt att ändringarna kan sättas i kraft den här valperioden. 

Utskottet noterar att statsrådet vidtagit åtgärder med anledning av uttalandet men betraktar inte redogörelsen i berättelsen som tillräcklig utan anser att uttalandet fortfarande behövs och bör stå kvar i årsberättelsen. 

 

Uttalanden som kan strykas

 

Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012 (SRR 6/2012 rd – RSk 6/2013 rd)

Riksdagen godkände den 8 maj 2013 följande ställningstaganden i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

1. Riksdagen förutsätter att redogörelsen läggs upp som en övergripande säkerhetsstrategi som på ett balanserat sätt styr utvecklingen av alla förvaltningsområden med anknytning till säkerhet och deras resurser, vilket inbegriper cybersäkerheten, försörjningsberedskapen och energisäkerheten. 

2. Riksdagen förutsätter att det säkerhets- och försvarspolitiska redogörelseförfarandet utvecklas så att riktlinjerna får ökat genomförande och större genomslag över regeringsperioderna och att statsrådet i samarbete med riksdagen vidtar åtgärder för att utveckla förfarandet. 

Utskottet noterar att statsrådet vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet. En parlamentarisk uppföljningsprocess för beredning av utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelser har blivit statspraxis, och i och med denna process förverkligas både det övergripande förhållningssättet till säkerheten som utskottet förutsätter och redogörelseförfarandets genomslag över regeringsperioderna. Uttalandet är alltså inte längre aktuellt och kan strykas i årsberättelsen. 

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRR 6/2016 rd – RSk 29/2016 rd)

Riksdagen godkände den 21 december 2016 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet. 

Utskottet noterar att statsrådet vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet. En sådan parlamentarisk uppföljningsprocess för beredning av utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelser som utskottet förutsätter har blivit statspraxis. Uttalandet är alltså inte längre aktuellt och kan utgå. 

Beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (RP 72/2016 rd – RSv 54/2017 rd)

Riksdagen godkände den 6 juni 2017 följande uttalande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet för att möjliggöra ett skyndsamt förfarande utreder vilken praxis som kan göra beslutsprocessen snabbare och smidigare på ett sätt som också beaktar riksdagens roll i situationer som kräver skyndsamma beslut. Utredningen till utrikesutskottet ska utarbetas före utgången av 2018. 

Utskottet noterar att statsrådet vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet. Statsrådet har utrett praxis som förutsattes i uttalandet och lämnat den utredning som avsågs i uttalandet den 13 december 2018. Uttalandet är alltså inte längre aktuellt och kan utgå. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 24.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml 
 
ersättare 
Elina Lepomäki saml 
 
ersättare 
Sakari Puisto saf 
 
ersättare 
Kristiina Salonen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.