Senast publicerat 28-09-2022 15:33

Utlåtande UtUU 2/2022 rd B 2/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2021

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • statssekreterare Jukka Salovaara 
    utrikesministeriet
  • tjänstemannasekreterare Niina Nyrhinen 
    utrikesministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Berättelseförfarandet är en skyldighet enligt 46 § i grundlagen som finns till för att riksdagen ska få information om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagsbeslut. Utrikesutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2020 som gäller dess ansvarsområde och som har godkänts på förslag av utskottet och konstaterar följande: 

Uttalanden som ska stå kvar

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRR 4/2020 rd — RSk 19/2021 rd)

Riksdagen godkände den 9 juni 2021 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet. 

Utskottet konstaterar att uttalandet fortfarande behövs och bör stå kvar i berättelsen. 

Uttalanden som kan strykas

Godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å den andra (RP 149/2017 rd — RSv 41/2018 rd)

Riksdagen godkände den 16 maj 2018 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen genast inleder en bedömning av behovet att revidera gruvlagen och lämnar en proposition med behövliga ändringsförslag till riksdagen på så sätt att ändringarna kan sättas i kraft den här valperioden. 

Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet kan strykas: regeringens proposition om revidering av gruvlagen lämnades till riksdagen den 8 september 2022. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 28.9.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jussi Halla-aho saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Elina Valtonen saml 
 
medlem 
Anu Vehviläinen cent 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Jouni Ovaska cent 
 
ersättare 
Sakari Puisto saf 
 
ersättare 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.