Senast publicerat 18-11-2022 11:03

Betänkande AjUB 13/2022 rd RP 206/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete (RP 206/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Jarmo Tiukkanen 
    arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • utrikesministeriet
  • inrikesministeriet
  • undervisnings- och kulturministeriet
  • Migrationsverket
  • Akava ry
  • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Syftet med regeringens proposition är att inhämta riksdagens godkännande för ett avtal mellan Republiken Finlands regering och Japans regering om ett system med feriearbete och för lagen om ikraftsättande av avtalet. Syftet med avtalet är att ömsesidigt underlätta för unga medborgare från de avtalsslutande länderna att bekanta sig med kulturen och samhället i det andra avtalsslutande landet och delvis finansiera sin vistelse genom att tillfälligt arbeta. Avsikten är inte att inom ramen för avtalet om feriearbete flytta till det andra landet. Uppehållstillstånd enligt avtalet kan beviljas endast en gång och syftet med vistelsen får inte ändras. Förfarandet enligt avtalet kan dock senare leda till arbetskraftsmigration mellan de avtalsslutande länderna. 

Parterna ska skriftligen underrätta varandra när de har slutfört de interna förfaranden som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter mottagande av den senare underrättelsen. 

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att avtalet mellan Republiken Finlands regering och Japans regering om ett system med feriearbete (avtal om feriearbete) och lagförslaget om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen godkänns. Syftet med avtalet är att fråmja möjligheterna för unga från Finland och Japan att bekanta sig med kulturen och samhället i det andra landet och delvis finansiera sin vistelse genom tillfälliga arbeten. 

Det uppskattas att några hundra finländska ungdomar varje år kommer att ansöka om tillstånd att resa till Japan i enlighet med avtalet om feriearbete. Antalet japanska unga som ansöker om tillstånd att resa till Finland beräknas eventuellt vara något lägre. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet välkomnar propositionens mål att öka de ungas möjligheter till internationalisering, öka växelverkan mellan finländare och japaner och stärka de goda relationerna mellan de båda länderna. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 206/2022 rd. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 206/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Atte Kaleva saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.