Senast publicerat 28-11-2022 11:24

Betänkande AjUB 15/2022 rd RP 213/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort (RP 213/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Liisa Heinonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • lagstiftningsråd Juha Jokinen 
  justitieministeriet
 • chefsjurist Timo Koskinen 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • jurist Katariina Sahlberg 
  STTK rf
 • ledande expert Miia Kannisto 
  Akava ry
 • chef för juridiska ärenden Markus Äimälä 
  Finlands näringsliv rf
 • sakkunnig Atte Rytkönen-Sandberg 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Samarbetsombudsmannens byrå.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion eller gränsöverskridande delning av bolag. Dessutom föreslås ändringar i samarbetslagen, lagen om samarbetsombudsmannen, lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag, lagen om andelslag samt sparbankslagen. Genom de föreslagna lagarna vill man trygga arbetstagarnas ställning och informationen till och samråden med arbetstagarna om planerade förändringar, samt komplettera bestämmelserna om ordnandet av arbetstagarnas medverkan i förvaltningen av ett bolag eller sådana bolag som ska registreras i Finland till följd av en gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller en gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort. Syftet är att genomföra det bolagsrättsliga direktivet om gränsöverskridande omstruktureringar till den del som gäller bestämmelserna om tryggande av arbetstagarnas ställning. 

I propositionen föreslås det att lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och delning av bolag kompletteras med bestämmelser om ordnande av personalens förvaltningsrepresentation och om kontinuitet för arbetsgivarförpliktelserna i bolag som bildas genom gränsöverskridande omstruktureringar. Dessutom föreslås det bestämmelser om information till och samråd med arbetstagarna när arbetsgivarbolaget planerar gränsöverskridande omstruktureringar. Samtidigt ändras lagens rubrik så att den motsvarar det utvidgade tillämpningsområdet. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 31 januari 2023, som är den tidpunkt då medlemsstaterna senast ska ha satt i kraft de ändringar i lagstiftningen som genomförandet av direktivet förutsätter. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att till den del det gäller bestämmelserna om tryggande av arbetstagarnas ställning genomföra förpliktelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv om gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar (nedan det bolagsrättsliga direktivet om gränsöverskridande omstruktureringar). 

Bestämmelser om arbetstagarnas förvaltningsrepresentation i samband med gränsöverskridande fusion och delning finns i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och delning av bolag (nedan lagen om arbetstagarnas förvaltningsrepresentation). 

Enligt propositionen ska de viktigaste bestämmelserna som förutsätts i det bolagsrättsliga direktivet om gränsöverskridande omstruktureringar tas in i lagen om arbetstagarnas förvaltningsrepresentation i syfte att trygga arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande omstruktureringar. Dessutom ändras rubriken på lagen så att den motsvarar lagens ändrade innehåll. Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att trygga kontinuiteten i anställningsförhållandet och de anställningsvillkor som ska tillämpas och att trygga samråden med arbetstagarna och informationen till dem samt skyddet för en eventuell förvaltningsrepresentation. 

Propositionen innehåller också vissa mindre och tekniska ändringar samt två lagstiftningsförslag som inte gäller genomförandet av det bolagsrättsliga direktivet om gränsöverskridande omstruktureringar. Det ena förslaget gäller en effektivisering av genomförandet av företagsrådsdirektivet och det andra social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för de bestämmelser om samarbete som tillämpas på välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas personal. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att det är viktigt att trygga arbetstagarnas rättigheter vid gränsöverskridande omstruktureringar. Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslagen 1–6 i proposition RP 213/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 24.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Atte Kaleva saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.