Senast publicerat 28-11-2022 11:24

Betänkande AjUB 16/2022 rd RP 214/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (RP 214/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Katariina Jämsén 
  arbets- och näringsministeriet
 • riksförlikningsman Anu Sajavaara 
  Riksförlikningsmannens byrå
 • arbetsmarknadschef Rami Lindström 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • direktör Minna Ahtiainen 
  STTK rf
 • expert Katja Miettinen 
  Finlands näringsliv rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • arbetsdomstolen
 • Statens arbetsmarknadsverk
 • Kyrkans arbetsmarknadsverk
 • Akava ry
 • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om medling i arbetstvister och lagen om rättegång i arbetsdomstolen. 

I propositionen föreslås att det till lagen om medling i arbetstvister fogas en ny bestämmelse om frivillig medling och att parternas skyldigheter vid förberedelse inför medling preciseras. 

Vidare föreslås det att lagen om rättegång i arbetsdomstolen ändras så att arbetsdomstolens behörighet i samband med hörande utvidgas. 

Syftet med propositionen är dels att utveckla systemet för medling i arbetstvister för att i synnerhet gränstvister i anslutning till kollektivavtal ska kunna lösas, dels att möjliggöra hörande av de parter som behöver höras i ett arbetsdomstolsförfarande för att ett ärende ska kunna utredas. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om medling i arbetstvister (nedan arbetstvistlagen) och lagen om rättegång i arbetsdomstolen nedan (arbetsdomstolslagen). Syftet med ändringarna är att stärka parternas möjligheter att föra arbetstvister till frivillig medling. De föreslagna ändringarna förpliktar parterna att förbereda sig bättre inför medling samt preciserar bestämmelserna om förfarandet för hörande i arbetsdomstolen för att möjliggöra ett mer omfattande hörande. Syftet med de föreslagna ändringarna är att utveckla systemet för medling i arbetstvister för att i synnerhet gränstvister i anslutning till kollektivavtal ska kunna lösas. 

I en gränstvist är arbetsgivar- och arbetstagarsidan oeniga om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på det arbete som arbetsgivaren låter utföra. Frivillig medling kan användas för att lösa gränstvister. Enligt den föreslagna 9 a § kan en förlikningsman på begäran av en part eller parterna i en arbetstvist inleda frivillig medling, även om arbetstvisten inte är förenad med hot om eller risk för arbetskonflikt. Medlingen kan inledas om båda parterna samtycker till det.  

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. Utskottet ser det som viktigt att man försöker lösa arbetstvister innan de leder till en arbetskonflikt eller allvarligt äventyrar arbetsfreden. Sakkunniga har framfört att det behövs effektivare förfaranden för att lösa gränstvister än de som nu föreslås. Utskottet framhåller att det är viktigt att arbetet med att reformera medlingssystemet fortsätter och att man i större utsträckning än hittills ser över medlingsprocessen och hur den fungerar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 214/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 24.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Atte Kaleva saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.