Senast publicerat 25-01-2022 14:00

Betänkande AjUB 19/2021 rd RP 239/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa (RP 239/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Timo Meling 
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektör Ari Sormunen 
  NTM-centralen i Nyland, enheten för juridiska tjänster
 • jurist Antti Ristimäki 
  Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • UF-centret
 • Nylands arbets- och näringsbyrå
 • Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

En person som är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet har i princip rätt till arbetslöshetsförmån, om hela företagsverksamheten upphör. Under covid-19-pandemin har man kunnat avvika från detta villkor med stöd av en temporär bestämmelse om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den föregående temporära bestämmelsen upphörde att gälla den 30 november 2021. 

I och med den förvärrade pandemisituationen fogas till lagen om utkomstskydd för arbetslösa på nytt temporärt motsvarande bestämmelser som de tidigare temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd. 

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 28 februari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras temporärt så att företagare ska ha rätt till arbetsmarknadsstöd efter att sysselsättningen på heltid har upphört på grund av covid-19-pandemin, även om företagsverksamheten inte har lagts ned helt och hållet och de i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivna villkoren för utbetalning av arbetslöshetsförmån på grund av att arbetet i företaget upphört inte uppfylls. Bestämmelsen avses gälla till och med den 28 februari 2022. 

Den föreslagna ändringen motsvarar i huvudsak de temporära bestämmelser om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd som gällde mellan den 8 april 2020 och den 30 november 2021. Den inkomstgräns som visar att sysselsättningen på heltid har upphört ska dock justeras med en lönekoefficient så att den motsvarar ändringarna i de övriga inkomstgränserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Pandemin är fortfarande aktiv i Finland och på grund av den variant av viruset som spred sig hösten 2021 ökade infektionerna betydligt i slutet av året. I det rådande läget kan samhällets funktioner inte utan spridningsrisk säkerställas helt till exempel med hjälp av ett coronapass, utan man har varit tvungen att begränsa olika samhällsfunktioner för viss tid. Begränsningarna försvårar utövandet av näringsverksamhet, och därför är det nödvändigt att trygga företagarnas försörjning under begränsningstiden. Regeringen anser det motiverat att föreslå att arbetsmarknadsstöd betalas till företagare med stöd av en temporär bestämmelse endast under de tidsbegränsade restriktionerna i samband med hanteringen av pandemin, eftersom det är svårt att förutse hur pandemin påverkar samhället eller utövandet av näringar. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. Utskottet upprepar de farhågor som uttrycktes i betänkandet AjUB 11/2021 rd över att kortvariga temporära bestämmelser försvårar företagarnas försörjning och orsakar administrativt arbete för arbets- och näringsbyråerna och Folkpensionsanstalten som sköter verkställigheten. Utskottet påpekar att man i fortsättningen också vid temporära ändringar bör undvika att de införs för mycket korta perioder åt gången. Detta för att bestämmelserna ska vara förutsägbara och begripliga. Om det ändå blir nödvändigt, måste fortsatta beslut fattas och information om dem ges i tillräckligt god tid. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 239/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.1.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Antero Laukkanen kd 
 
ersättare 
Jari Myllykoski vänst 
 
ersättare 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.  
 

Reservation

Motivering

Enligt propositionen ska giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängas för tiden 1.1—28.2.2022, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår. Syftet med den temporära ändringen är att underlätta företagarnas svåra ekonomiska situation under coronakrisen. 

Coronaläget är fortfarande besvärligt. Den ekonomiska osäkerheten är alltjämt stor. Folk har ändrat sina konsumtionsvanor och det har på vissa ställen försvårat situationen för företagarna. Också regeringens rekommendationer om restriktioner för näringsverksamhet försvårar situationen ytterligare. 

Statsrådet har redan flera gånger föreslagit ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa företagare. 

Samlingspartiets och Sannfinländarnas utskottsgrupper har redan fyra gånger tidigare föreslagit att den lagändring som gäller utkomstskydd för arbetslösa för företagare ska gälla längre än vad regeringen föreslagit. 

I propositionsmotiven tas det inte ställning till varför giltighetstiden förlängs med bara två månader. Det vore mer logiskt att förlänga giltighetstiden till slutet av maj. 

Eftersom ingen vet med säkerhet hur länge de restriktioner som regeringen planerat kommer att pågå, är det motiverat att giltighetstiden för den temporära bestämmelsen om utkomstskydd för företagare förlängs till slutet av maj. Det är således motiverat att lagens giltighetstid är längre än vad regeringen har stannat för i sin proposition. 

Även om det är möjligt att antalet företagare som får arbetsmarknadsstöd minskar, måste man beakta den osäkra situation som pandemin orsakar och som försvårar företagarnas verksamhetsförutsättningar. Dessutom medför restriktionerna inom näringsfriheten betydande olägenheter för ett flertal branscher. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att lagförslaget godkänns enligt betänkandet men ikraftträdandebestämmelsen med följande ändring: 

Reservationens ändringsförslag

Denna lag träder i kraft 20 och gäller till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 maj Slut på ändringsförslaget 2022. 
(2 mom. som i AjUB) 
Helsingfors 25.1.2022
Arto Satonen saml 
 
Ruut Sjöblom saml 
 
Jukka Mäkynen saf 
 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
Rami Lehto saf 
 
Antero Laukkanen kd