Senast publicerat 13-05-2022 15:00

Betänkande AjUB 4/2022 rd RP 59/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 59/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tiina Oinonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • enhetschef Kari Koivisto 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • utvecklingsdirektör Olli Päärnilä 
  UF-centret
 • projektchef Ville-Antti Laurila 
  Nylands arbets- och näringsbyrå.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras så att arbets- och näringsbyrån kan erbjuda företag träning för anställning av arbetstagare och utveckling av arbetsgivarfärdigheter. Träningen föreslås vara avgiftsfri för de företag som deltar i den. Priset på servicen betraktas som de minimis-stöd till de företag som använder den. 

Syftet med propositionen är att sänka rekryteringströskeln för ensamföretagare och mikroföretag och på så sätt höja sysselsättningsnivån. Den föreslagna lagändringen stöder företagens tillväxt och syftar till att öka antalet arbetsgivarföretag. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras så att arbets- och näringsbyrån i framtiden kan erbjuda företag avgiftsfri träning för anställning av arbetstagare och utveckling av arbetsgivarfärdigheter. Syftet är att sänka rekryteringströskeln särskilt för ensamföretagare och mikroföretag och på så sätt höja sysselsättningsnivån. 

Träningen är i första hand avsedd för tillväxtorienterade ensamföretagare och mikroföretag, som har störst nytta av den. Det är dock möjligt att erbjuda också andra än ensamföretagare och mikroföretag träning om företaget anses ha nytta av den. 

Utskottet stöder den föreslagna ändringen och anser att det för att skapa nya arbetstillfällen är viktigt att stödja företagen i början av deras tillväxt. Genom att utveckla företagarnas rekryteringskompetens sänks tröskeln för att sysselsätta personer uttryckligen i ett anställningsförhållande. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser det vara viktigt att man följer hur servicen genomförs som en del av arbets- och näringstjänsterna och att det görs en separat konsekvensutredning av dess genomslag. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 59/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Atte Kaleva saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.