Senast publicerat 08-05-2021 13:14

Betänkande AjUB 8/2020 rd RP 12/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (RP 12/2020 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Kirsti Haapa-aho 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Jassi Saurio 
  justitieministeriet
 • biträdande dataombudsman Jari Råman 
  dataombudsmannens byrå
 • dataskyddsansvarig Sanni Harju 
  UF-centret.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
 • Nylands arbets- och näringsbyrå
 • Folkpensionsanstalten.

Inget yttrande av 

 • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. 

I lagarna görs de ändringar som följer av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning. De främsta ändringsbehoven hänför sig till att definiera personuppgiftsansvariga för arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och fastställa deras inbördes ansvarsfördelning och att närmare ange de ändamål för vilka personuppgifter behandlas. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att syftet med propositionen är anpassa lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till EU:s allmänna dataskyddsförordning. På så sätt kan man trygga korrekt behandling av personuppgifter inom offentlig arbetskrafts- och företagsservice och inom sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. 

I och med dataskyddsförordningen har det uppkommit ett behov av att precisera bestämmelserna om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. På samma sätt behöver bestämmelserna om kundregistret över sektorsövergripande samservice preciseras. Registret är ett delregister till registret över enskilda kunder inom arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Bestämmelser om kundregistret finns i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. 

Enligt den gällande lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är arbets- och näringsministeriet och arbets- och näringsbyråerna personuppgiftsansvariga (registeransvariga) för arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Det stämmer emellertid inte överens med det faktiska läget, eftersom närings-, trafik och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) redan i flera år har skött de uppgifter som hör till den personuppgiftsansvarige i stället för ministeriet. Enligt utskottet är det därför motiverat att ändra lagen på det sätt som regeringen föreslår, nämligen att UF-centret och arbets- och näringsbyråerna i fortsättningen ska vara gemensamt personuppgiftsansvariga för arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter föreslås vara personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen. 

Arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik och miljöcentralerna behöver uppgifter ur kundinformationssystemet för att kunna sköta de uppgifter som föreskrivs för dem. Tillgången till uppgifter föreslås därför bli tryggad genom en bestämmelse om att UF-centret är skyldigt att trots sekretessbestämmelser avgiftsfritt lämna nödvändiga uppgifter till ministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

Utskottet konstaterar att regeringen också föreslår en precisering av ansvarsfördelningen mellan de personuppgiftsansvariga. UF-centret ska bland annat svara för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, säkerhet vid behandlingen och informationssäkerhet i fråga om informationssystem enligt dataskyddsförordningen. Dessutom föreslås det att ändamålen med behandlingen av personuppgifter och användarrättigheterna till kundinformationssystemet ska läggas fast mer exakt. Rätt att använda arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem ska beviljas av UF-centret. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och är motiverad, och det tillstyrker lagförslagen med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

13 kap. Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem

5 a §. Ändring och upphävande av användarrättigheter.

Enligt det inledande stycket i 1 mom. ska UF-centret upphäva användarrättigheterna i de fall som avses i 1—3 punkten. Utskottet anser det motiverat att UF-centret ska kunna utöva prövningsrätt, om en felaktighet i den behandling av uppgifter som avses i 2 punkten är oavsiktlig eller obetydlig och felet kan rättas till eller korrigeras. Därför föreslår utskottet att det till 5 a § fogas ett nytt 2 mom., där det föreskrivs att användarrättigheter kan upphävas i sådana fall. Den föreslagna 3 punkten blir då 2 punkt och de föreslagna 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. 

2. Lagen om ändring av 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

9 §. Kundregistret över sektorsövergripande samservice.

Utskottet påpekar att 2 mom. 3 punkten bör stämma överens med motsvarande bestämmelse i 13 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och föreslår därför att 2 mom. 3 punkten ändras till ”uppgifter om den arbetslösas utbildning, anställningar och yrkeskunnande”. Vanligen söks uppgifterna i kundregistret för sektorsövergripande samservice (Typpi-registret) i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem (URA-systemet), om personen är kund hos arbets- och näringsbyrån och övergår till att bli kund hos den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP). I URA-systemets personkundsregister ingår uppgifter enligt 13 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Följaktligen ska också 9 § 2 mom. 3 punkten i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen stämma överens med gällande praxis. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 12/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 13 kap. 1—5 § och 6 § 1 och 3 mom., av dem 13 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 548/2017 och 5 § sådan den lyder i lag 1456/2016, samt 
fogas till 13 kap. nya 4 a, 5 a och 7 § som följer: 
13 kap. 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
1 § 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem används för ordnande och produktion av offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt för skötsel av de uppgifter som arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter har enligt lagen om främjande av integration, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och lagen om yrkesutbildning och för skötsel av de uppgifter som arbets- och näringsministeriet har enligt lagen om sociala företag. 
Kundinformationssystemet består av ett register över enskilda kunder, ett arbetsgivarregister och ett register över serviceproducenter samt ett kundregister över sektorsövergripande samservice som utgör ett delregister till registret över enskilda kunder. Vad som i detta kapitel föreskrivs om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem tillämpas dock på kundregistret över sektorsövergripande samservice enbart om något annat inte föreskrivs i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. 
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). 
Bestämmelser om kundinformationssystemet för företagstjänster finns i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017). 
2 § 
Personuppgiftsansvariga 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter och arbets- och näringsbyråerna är gemensamt personuppgiftsansvariga för arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter är ett i den allmänna dataskyddsförordningen avsett personuppgiftsbiträde. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansvarar i fråga om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem för 
1) inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i den allmänna dataskyddsförordningen, 
2) säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen, 
3) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i den allmänna dataskyddsförordningen, 
4) förhandssamråd enligt artikel 36 i den allmänna dataskyddsförordningen, 
5) den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den allmänna dataskyddsförordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets informationssäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen. 
Arbets- och näringsbyråerna ansvarar för den personuppgiftsansvariges i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivna andra än i 2 mom. avsedda skyldigheter. Varje arbets- och näringsbyrå ansvarar för den personuppgiftsansvariges uppgifter för sina kunders del. 
3 § 
De olika registrens informationsinnehåll 
I registret över enskilda kunder kan det i fråga om en enskild kund föras in 
1) namn, personbeteckning och kontaktuppgifter, 
2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån, anlitandet av service vid byrån och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver, 
3) uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande, 
4) uppgifter om servicebehov och planer, 
5) uppgifter om arbets- och utbildningserbjudanden och presentationer för arbetsgivare, 
6) uppgifter om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och annan sysselsättningsfrämjande service samt sakkunnigbedömningar, 
7) sådana uppgifter om hälsotillståndet och arbets- och funktionsförmågan som har inverkan på personens sysselsättning och som är nödvändiga för att tillhandahålla personen service, 
8) utredningar och arbetskraftspolitiska utlåtanden som gäller utkomstskydd för arbetslösa eller alterneringsledighet, 
9) uppgifter om förmåner som hör till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. 
I arbetsgivarregistret kan det i fråga om arbetsgivare som ansöker om eller får offentlig arbetskrafts- och företagsservice föras in 
1) uppgifter för identifiering, 
2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån och anlitandet av service vid byrån, 
3) uppgifter om verksamhet och servicebehov, 
4) uppgifter om arbeten och deras tillsättande, 
5) beslut om lönesubvention och tillhörande uppgifter om uppföljning och utbetalning, 
6) avtal om arbetsprövning, 
7) andra uppgifter som anknyter till planeringen och genomförandet av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen än de som avses i 1—6 punkten. 
I registret över serviceproducenter kan det för kundbetjäningen föras in 
1) uppgifter för identifiering av serviceproducenten, 
2) uppgifter som har samband med anlitandet av service vid arbets- och näringsbyrån, 
3) upphandlingsavtal som ingåtts med serviceproducenten och tillhörande uppgifter om utbetalning, 
4) uppgifter om den service som anskaffats, 
5) uppgifter om ansökning och antagning till servicen samt om uppföljning av servicen, 
6) andra uppgifter om serviceproducenten som behövs för planeringen och ordnandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice än de som avses i 1—5 punkten, 
7) uppgifter om arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning och utbildningsanordnaren samt uppgifter om ansökan, urval och uppföljning i anslutning till utbildningen. 
I registren får det även föras in sådana andra än i denna paragraf avsedda uppgifter som behövs för planeringen, anordnandet och uppföljningen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen men som inte är personuppgifter. I registren kan det även ingå dokument som inte förs in i kundinformationssystemet. 
4 § 
Registrering, radering och arkivering av uppgifter 
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska föra in kunduppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Om en personuppgift som registreras har erhållits på något annat sätt än av den som registreras, ska det i registret antecknas var uppgiften har erhållits och vem som har antecknat den. 
Den registrerade har inte en i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att begränsa behandlingen av uppgifter i registret över enskilda kunder. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om kunden eller serviceproducenten när fyra år har förflutit från den dag då kundrelationen eller avtalsförhållandet upphörde. En uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt. 
Bestämmelser om arkivering av uppgifter finns i arkivlagen (831/1994). 
4 a § 
Användarrättigheter 
För att använda arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem krävs det personliga användarrättigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter svarar för skötseln av uppgifter som hänför sig till kontrollen av användarrättigheterna till kundinformationssystemet och för insamling av logginformation. Uppgifterna om gällande användarrättigheter ska hållas uppdaterade. 
Användarrättigheterna ska till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter och sin varaktighet begränsas enligt vad som är nödvändigt för att en person ska kunna sköta sina arbetsuppgifter. 
Den som har beviljats användarrättigheter får behandla endast sådana i kundinformationssystemet registrerade uppgifter som är nödvändiga för skötseln av hans eller hennes arbetsuppgifter och behandla dem endast på ett för skötseln av arbetsuppgifterna nödvändigt sätt. 
5 § 
Beviljande av användarrättigheter 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter beviljar användarrättigheter till arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem på ansökan av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsministeriet. I ansökan ska lämnas de uppgifter som behövs för att användarrättigheter ska beviljas och för att bestämma användarrättigheternas giltighetstid. En tjänsteman som har beviljats rätt att använda arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem får trots sekretessbestämmelserna söka och använda uppgifter i systemet, om det behövs för att ordna kundbetjäningen, utreda eller avgöra ett anhängigt ärende eller för att utföra tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter. 
Användarrättigheter kan beviljas en tjänsteman som är anställd vid någon av de i 1 mom. nämnda myndigheterna och som sköter 
1) uppgifter enligt denna lag, 
2) sådana uppgifter enligt lagen om främjande av integration som anknyter till offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 
3) uppgifter som anknyter till sådan arbetskraftsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, 
4) uppgifter enligt lagen om sociala företag, 
5) uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
6) uppgifter enligt lagen om alterneringsledighet, 
7) sådana tjänster, stöd eller kundprocesser som avses i 1—4 punkten eller sådana tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till systemet för utkomstskydd för arbetslösa eller systemet för alterneringsledighet, 
8) uppgifter för personuppgiftsansvariga eller uppgifter som anknyter till kontroll av användarrättigheter eller insamling av logginformation. 
Användarrättigheter till arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem kan dessutom beviljas sådana personer som är anställda hos en aktör som antingen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför separat utvärdering, granskning eller utredning eller på uppdrag av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför uppgifter som anknyter till utveckling eller förvaltning av kundinformationssystemet, och som sköter uppgiften i fråga. 
5 a § 
Ändring och upphävande av användarrättigheter 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska upphäva användarrättigheterna, om 
1) förutsättningarna enligt 5 § för beviljande av användarrättigheter inte längre uppfylls, 
Utskottet föreslår en strykning 2) uppgifterna i kundinformationssystemet har behandlats i strid med 4 a § 3 mom., den allmänna dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring 2 Slut på ändringsförslaget) det är nödvändigt att upphäva användarrättigheterna av något annat vägande skäl som hänför sig till skyddet av personuppgifter eller kundinformationssystemets informationssäkerhet. 
Utskottet föreslår en ändring Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan upphäva användarrättigheterna, om uppgifterna i kundinformationssystemet har behandlats i strid med 4 a § 3 mom., den allmänna dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen. Slut på ändringsförslaget (Nytt 2 mom.) 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska ändra användarrättigheterna, om den användarrättighet som sökts eller beviljats inte längre till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter eller sin varaktighet motsvarar det syfte för vilket rättigheten har sökts eller beviljats. 
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsministeriet samt en i 5 § 3 mom. avsedd aktör utanför arbets- och näringsförvaltningen ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om grunder för upphävande eller ändring av användarrättigheter. 
6 § 
Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare 
Till arbetsgivare får det endast med den arbetssökandes skriftliga samtycke lämnas ut uppgifter som behövs för att tillsätta ett arbete. Samtycket eller uteblivet samtycke ska antecknas i registret över enskilda kunder. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Till arbetsgivare får det lämnas ut uppgifter om den arbetssökandes hälsotillstånd endast om den arbetssökande ger sitt specificerade skriftliga samtycke och uppgifterna är nödvändiga för tillsättande av ett ledigt arbete eller uppfyllande av särskilda krav på hälsotillståndet inom branschen i fråga, eller för att främja sysselsättningen för en arbetssökande som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen. 
7 § 
Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet 
Om inte något annat föreskrivs i lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på utlämnande av uppgifter ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och på de i systemet införda uppgifternas offentlighet. 
Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter är närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter skyldigt att ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem på begäran avgiftsfritt lämna arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifter som är nödvändiga för att dessa ska kunna sköta sina i lag föreskrivna uppgifter. De uppgifter som behövs för upprättande av arbetsförmedlingsstatistik ska dock närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter lämna till arbets- och näringsministeriet på eget initiativ. 
Tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheters planerings- eller utredningsarbete beviljas enligt beslut av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) 9 § som följer: 
9 § 
Kundregistret över sektorsövergripande samservice 
För genomförandet av den sektorsövergripande samservicen för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter det kundregister över sektorsövergripande samservice som avses i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kundregistret över sektorsövergripande samservice används för skötseln av de uppgifter som arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten har enligt denna lag. 
I kundregistret över sektorsövergripande samservice kan föras in 
1) den arbetslösas namn, personbeteckning och kontaktuppgifter, 
2) uppgifter som har samband med kundrelationen vid sektorsövergripande samservice, anlitandet av den sektorsövergripande samservicen och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver, 
3) uppgifter om den arbetslösas Utskottet föreslår en ändring utbildning, anställningar och yrkeskunnande Slut på ändringsförslaget, 
4) sådana uppgifter om den arbetslösas sociala situation som inverkar på sysselsättningen av honom eller henne, 
5) sådana uppgifter om den arbetslösas hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga som inverkar på sysselsättningen av honom eller henne och som är nödvändiga för att tillhandahålla service för honom eller henne, 
6) uppgifter om den arbetslösas servicebehov, 
7) uppgifter om den sektorsövergripande sysselsättningsplanen och hur den genomförs, följs upp och revideras. 
Arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten ska föra in kunduppgifter om arbetslösa i kundregistret över sektorsövergripande samservice. Uppgifter om arbetslösa får föras in i kundregistret efter att den sektorsövergripande samservicen har inletts. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan bevilja användarrättigheter till kundregistret över sektorsövergripande samservice på ansökan av arbets- och näringsbyrån, kommunen eller Folkpensionsanstalten. Användarrättigheter kan beviljas en tjänsteman som är anställd hos arbets- och näringsbyrån, kommunen eller Folkpensionsanstalten och som sköter uppgifter som avses i denna lag. En tjänsteman som har beviljats användarrättigheter får trots sekretessbestämmelserna söka och använda uppgifter i kundregistret, om det behövs för att ordna kundbetjäningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Mikko Lundén saf. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.