Senast publicerat 08-02-2021 11:58

Betänkande EkUB 1/2021 rd RP 240/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (RP 240/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigInkeriLilleberg
  arbets- och näringsministeriet
 • industrirådPekkaGrönlund
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expertMaijuSeppälä
  Energimyndigheten
 • branschchefTageFredriksson
  Bioenergia ry
 • expertMariNasser
  Finsk Energiindustri rf
 • energi- och klimatchefAhtiFagerblom
  Skogsindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Naturpanelen
 • Klimatpanelen
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor ändras så att systemet med produktionsstöd läggs ner i fråga om skogsfliskraftverk. 

Enligt lagförslaget ska det inte vara möjligt att ansöka om godkännande av ett skogsfliskraftverk till systemet med produktionsstöd efter den 15 mars 2021. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att slopa systemet med produktionsstöd för skogsfliskraftverk. Detta genomförs genom ändringar i 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (produktionsstödslagen). 

Syftet med systemet med produktionsstöd är att öka produktionskapaciteten för el från förnybara energikällor och att förbättra den förnybara energins konkurrenskraft jämfört med fossila bränslen. Syftet med stödet för skogsflis har varit att täcka skillnaden i produktionskostnader mellan el från skogsflis och torv så att skogsflis ska användas i stället för torv. Stödsystemet är uppbyggt på så sätt att stödbeloppet påverkas av skattenivån på torv och priset på utsläppsrätten. I praktiken har systemet garanterat stöd för skogsflis när priset på utsläppsrätter har varit lågt. Systemets betydelse har minskat och det stödbelopp som betalas för el från skogsflis har sjunkit i och med att priset på utsläppsrätter och skattenivån på torv har stigit. 

Stödsystemet har anmälts till kommissionen på det sätt som förutsätts i EU:s regler om statligt stöd, och systemet har godkänts som förenligt med den gemensamma marknaden den 22 mars 2011. Finland har lagt fast att åtgärden kommer att anmälas på nytt till kommissionen senast tio år efter godkännandet. Om avsikten var att nya kraftverk fortsatt ska godkännas till systemet, borde stödsystemet anmälas till kommissionen senast den 22 mars 2021. Under åren 2011—2020 har sammanlagt 54 kraftverk blivit godkända. Det senaste godkändes i oktober 2020. Enligt utredning är det inte känt att nya kraftverk kommer att ansöka om tillträde till systemet. 

Genom förslaget stängs systemet med produktionsstöd för nya kraftverk på så sätt att skogsfliskraftverk kan godkännas till systemet bara om elproducenten lämnar in en ansökan om godkännande senast den 15 mars 2021. Den föreslagna stängningen påverkar dock inte stödet till sådana skogsfliskraftverk som redan har godkänts eller kommer att godkännas till stödsystemet utifrån en ansökan om godkännande som lämnats in inom utsatt tid. Stöd enligt systemet kan betalas i högst tolv år, vilket innebär att de sista eventuella stöden kommer att betalas ut 2033. De ekonomiska konsekvenserna av nedläggningen av stödsystemet har i vilket fall som helst bedömts vara små, dels eftersom stödnivån de senaste åren har varit mycket låg på grund av strukturen hos stödsystemet och prisutvecklingen för utsläppsrätter, dels eftersom det inte alls har betalats ut stöd under flera prisperioder. Det kan anses motiverat att slopa stödsystemet också med tanke på den begränsade skogsbiomassan och den biologiska mångfalden. 

Ekonomiutskottet instämmer i den bedömning som ligger till grund för propositionen, nämligen att det i nuläget inte längre finns något behov av ett stödsystem för skogsflis. Härefter är det över lag motiverat att stödja investerings- och demonstrationsprojekt för ny energiteknik i stället för produktion av fullmogen teknik. Stängningen av systemet bör infalla vid en tidpunkt då anmälan fortfarande gäller. Ekonomiutskottet anser lagförslaget vara motiverat och tillstyrker det därför utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 240/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
HannaKosonencent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
EevaKallicent
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
SakariPuistosaf
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JoakimStrandsv
medlem
Husseinal-Taeesd
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
ersättare
KaiMykkänensaml.

Sekreterare var

utskottsråd
LauriTenhunen.