Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUB 10/2016 rd

Senast publicerat 08-09-2016 10:56

Betänkande EkUB 10/2016 rd RP 55/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (RP 55/2016 rd): Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • handelsrådTomiLounema
    arbets- och näringsministeriet
  • förvaltningsdirektörAskoHarjula
    Försörjningsberedskapscentralen
  • vice verkställande direktörPekkaHuttula
    Öljy- ja biopolttoaineala ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finsk Energiindustri rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om tryggande av försörjningsberedskapen ändras. Till lagen ska fogas bestämmelser om tillgång till och ibruktagande av säkerhetsupplag av råolja och oljeprodukter. 

I propositionen föreslås det dessutom att lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen ändras. Lagen preciseras så att importören blir skyldig att upplagra råolja och oljeprodukter så att dessa är tillgängliga. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om hur upplag ska vara tillgängliga.  

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Propositionen handlar om det nationella genomförandet av rådets direktiv om minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (2009/119/EG). Kommissionen konstaterade i ett motiverat yttrande av den 26 oktober 2015 att den nationella lagstiftningen i Finland inte innehåller alla definitioner och skyldigheter som ingår i direktivet. Kommissionen specificerade också vilka punkter det gäller. De föreslagna ändringarna preciserar de nationella bestämmelserna så att de punkter kommissionen pekar på framgår klarare i den nationella lagstiftningen. 

Enligt utredning till utskottet kommer förslagen inte att förändra den gällande praxisen i fråga om säkerhetsupplagring och obligatorisk upplagring. Säkerhetsupplagen av olja sköts i Finland så att de krav som oljelagerdirektivet ställer på tillgång till och ibruktagande av lager i praktiken redan har uppfyllts.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1och 2 i proposition RP 55/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande
HarriJaskarisaml
medlem
HarryHarkimosaml
medlem
LauriIhalainensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
MarttiMölsäsaf
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
JoakimStrandsv
medlem
AnteroVartiagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.