Senast publicerat 15-04-2021 15:49

Betänkande EkUB 10/2021 rd RP 5/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna (RP 5/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Eriika Melkas 
    arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • miljöministeriet
  • Energimyndigheten
  • Finlands näringsliv rf.

Inget yttrande av 

  • Finlands naturskyddsförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om användning av Kyotomekanismerna ändras så att projekt för mekanismen för en ren utveckling i fortsättningen inte ska kunna godkännas. 

Avsikten med propositionen är att anpassa den nationella lagstiftningen i Finland till det internationella rättsläget. Den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring löpte ut vid utgången av 2020. Det finns inga fler åtagandeperioder. I fortsättningen baserar sig det internationella samarbetet på Parisavtalet som ingicks 2015. 

Den internationella rättsliga grunden för tillämpningen av de mekanismer som ingår i Kyotoprotokollet upphörde likaså att gälla vid utgången av 2020 och det internationella samarbetet för att minska utsläpp fortsätter utifrån Parisavtalet och dess marknadsmekanism. Enligt förslaget ska Finland inte utfärda godkännanden av projekt för mekanismen för en ren utveckling efter att lagen har trätt i kraft. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med propositionen anpassas den nationella lagstiftningen till det internationella rättsläget, som ändrades i och med Parisavtalet som godkändes 2015. Den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet gick ut vid utgången av 2020, och det internationella samarbetet kring utsläppsminskningar fortsätter utifrån Parisavtalet och dess marknadsmekanism. Finland har politiskt förbundit sig till att inte längre utnyttja utsläppsenheter enligt Kyotoprotokollet. 

Bestämmelserna om godkännande av mekanismen för ren utveckling och projekt för gemensamt genomförande i lagen om användning av Kyotomekanismerna inbegriper ingen prövningsrätt, utan de avser rättslig prövning. Lagen behöver därför ändras så att godkännanden inte längre kan beviljas. Annars kan det finnas risk för att projekt godkänns trots att de inte längre motsvarar det förändrade internationella rättsläget. Följaktligen anser ekonomiutskottet att propositionen är motiverad och tillstyrker den utan ändringar. 

Beredningen av reglerna för marknadsmekanismen enligt Parisavtalet pågår fortfarande på internationell nivå, och parterna kan komma överens om dem tidigast vid partsmötet i november 2021. Ekonomiutskottet anser det viktigt att samförstånd om reglerna nås så snart som möjligt för att möjliggöra kostnadseffektiva klimatåtgärder. 

Styrmedlen och marknadsmekanismen enligt Parisavtalet spelar en central roll för uppfyllelsen av klimatmålen. Samtidigt kommer också frivillig kompensation, likaså kriterier för och reglering av kompensation, att vara viktiga. Alla dessa klimatåtgärder kräver en neutral, förutsägbar och möjliggörande regleringsmiljö baserad på vetenskap, både på internationell och på nationell nivå. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 5/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.