Senast publicerat 30-05-2022 14:03

Betänkande EkUB 10/2022 rd RP 44/2022 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel (RP 44/2022 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Eleonoora Eilittä 
  arbets- och näringsministeriet
 • jurist Anni Kuismin 
  Energimyndigheten
 • branschchef Hannes Tuohiniitty 
  Bioenergia ry
 • expert Karoliina Muukkonen 
  Finsk Energiindustri rf
 • expert på energi och utsläppshandel Heikki Vierimaa 
  Skogsindustrin rf
 • direktör, hållbar utveckling Helena Soimakallio 
  Teknologiindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Kemiindustrin KI rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

Inget yttrande av 

 • Klimatpanelen
 • Climate Leadership Coalition ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om utsläppshandel ändras temporärt. Genom propositionen genomförs kommissionens ändrade genomförandeförordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp, genom vilken tillämpningen av bestämmelserna om hållbarhetskriterier inom utsläppshandeln kan senareläggas med ett år. Enligt den föreslagna lagen ska de flytande biobränslen och biomassabränslen som under 2022 används för förbränning inom utsläppshandel betraktas som utsläppsfria. Under 2022 ska det som villkor för utsläppsfrihet inom utsläppshandeln inte krävas att man visar att hållbarhetskriterierna uppfylls. 

Syftet med propositionen är att säkerställa att verksamhetsutövarna behandlas och regleras på ett enhetligt sätt i det EU-omfattande systemet för handel med utsläppsrätter. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås en temporär ändring av lagen om utsläppshandel för 2022. Bakgrunden till förslaget är både kommissionens och medlemsstaternas utmaningar i fråga om genomförandet av hållbarhetsreglerna. Kommissionens genomförandeförordning om ändring av övervakningsförordningen, som publicerades den 9 mars 2022, har därför gjort det möjligt för medlemsstaterna att 2022 låta bli att tillämpa hållbarhetskriterierna som ett villkor för nollutsläpp för biomassabränslen och flytande biobränslen i utsläppshandeln. 

Enligt utredning till ekonomiutskottet har företagen i synnerhet till följd av att kommissionens anvisningar dröjt inte kunnat få myndighetens godkännande för sina system med hållbarhetskriterier. I ett läge där genomförandet av systemet pågår har verksamhetsutövarna inte möjlighet att få tillräcklig säkerhet om huruvida deras hållbarhetssystem uppfyller lagens krav och kravet på noll-utsläpp för använd biomassa. Ekonomiutskottet betonar också i vidare bemärkelse betydelsen av att systemet för handel med utsläppsrätter är förutsägbart och att det finns aktuell information med tanke på rättssäkerheten och tryggandet av investeringar. 

Enligt preliminära uppgifter till ekonomiutskottet förutsätter största delen av EU:s medlemsstater inte att hållbarhet påvisas i fråga om biodrivmedel, biomassabränslen och flytande biobränslen som används vid förbränning inom utsläppshandeln 2022. Det föreslagna utnyttjandet av möjligheten till undantag främjar således också att aktörerna i branschen bemöts jämlikt och att konkurrensförutsättningarna är rättvisa. 

Senareläggningen av kravet att påvisa hållbarheten gäller i praktiken de anläggningar med en tillförd effekt på mindre än 20 MW som omfattas av utsläppshandeln. Dessa har hittills inte direkt omfattats av hållbarhetslagens tillämpningsområde, och genom den nu aktuella ändringen uppskjuts skyldigheten att påvisa hållbarheten till 2023. Den gällande lagen förpliktar redan nu till att påvisa hållbarheten i fråga om anläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på minst 20 MW, och finländska energiföretag tillämpar hållbarhetssystem i sin verksamhet. Det temporära undantag som nu föreslås bedöms inte ha några betydande miljökonsekvenser. 

Ekonomiutskottet anser att regeringens proposition är motiverad och ändamålsenlig och tillstyrker lagförslaget i propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 44/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.