Senast publicerat 08-05-2021 16:52

Betänkande EkUB 13/2017 rd B 3/2017 rd Ekonomiutskottet Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016

INLEDNING

Remiss

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016 (B 3/2017 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överombudsman Mikko Kosonen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • ombudsman Tapio Anttila 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • direktör Veera Heinonen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • direktör Mari Pantsar 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • finansdirektör Sami Tuhkanen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I år har det gått 50 år sedan Sitra grundades. Sitras primära uppgifter är desamma, men organisationen har levt kraftigt i tiden. Grundtanken är att gestalta framtiden. Sitras verksamhet grundar sig på tanken om att Finland är en föregångare inom välfärd. Denna utgångspunkt och Sitras strategiska teman gör att verksamheten har en nära anknytning till målet att skapa hållbar tillväxt och till de aktuella strukturella reformerna i vårt land. 

De strukturella reformerna och Sitras roll.

Trots att ekonomiutskottet betonar Sitras roll som debattöppnare och dess uppgift att pejla framtida utmaningar, behövs Sitras insats också när man söker lösningar på konkreta samhälleliga frågor i dag och inom den närmaste framtiden. Ett viktigt exempel är olika försöks- och pilotprojekt. Här kan man nämna Sitras arbete i samband med försöken som gäller social- och hälsovårdstjänsterna. Också i ett bredare perspektiv anser ekonomiutskottet att det är viktigt att man testar nya verksamhetsmodeller när servicebehoven i samhället förändras. I framtiden kunde man till exempel utnyttja Sitras kompetens inom utmaningarna och prioriteringarna i den framtida tillväxt- och näringspolitiken i landskapen. Hit hör också möjligheterna till omstruktureringar inom industrin.  

Cirkulär ekonomi som en framtida möjlighet för Finland.

Ekonomiutskottet har i många sammanhang poängterat att den cirkulära ekonomin ska vara en genomgående prioritering och att den öppnar nya möjligheter för Finland i framtiden. Dess betydelse begränsar sig inte enbart till vissa politiksektorer, utan den bör lyftas fram som ett genomgående tema. Detta gäller både arbetet på det nationella planet och påverkan i EU och internationellt i frågan. I detta påverkansarbete har proaktivitet och pionjäranda stor betydelse. 

Ekonomiutskottet anser att Sitra har en central och banbrytande roll i arbetet med att få fart på den cirkulära ekonomin. Enligt utskottet ger Sitras vägkarta för cirkulär ekonomi en god grund för detta arbete. Den cirkulära ekonomin är också ett globalt fenomen, och med tanke på detta anser utskottet att det världsforum för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum, som Sitra ordnade i juni 2017 i Helsingfors är betydande. I årsberättelsen sägs det att företagen har en central roll i att bygga upp den cirkulära ekonomin. Utskottet anser att detta är en viktig utgångspunkt. En annan viktig aktör är Climate Leadership Council (CLC), som grundar sig på samma tanke. Organisationen förmedlar föregångarföretagens arbete för kolsnåla lösningar till ett bredare företagsfält. Utskottet anser ändå att det fortfarande finns mycket att göra för att främja den cirkulära ekonomin när man ser till de nationella aktörerna och det framtida samarbetet. Rent konkret påverkar man förutsättningarna för den cirkulära ekonomin genom nationell reglering och reglering på EU-nivå samt genom finansiella instrument. Ekonomiutskottet betonar att visionen och regleringsinstrumenten måste stämma överens med varandra. Det är viktigt att ytterligare intensifiera samarbetet mellan Sitra och aktörerna inom förvaltningen för att främja den cirkulära ekonomin. 

Sitras roll som framtidshus.

År 1967 fick Sitra i uppgift att utveckla välfärden och konkurrenskraften i Finland. Denna uppgift är fortfarande aktuell. Nu, 50 år senare när Finland fyller 100 år, uttrycker ekonomiutskottet sitt stöd också för det arbete inom Sitra som sträcker sig långt in i framtiden och som görs för att kartlägga Finlands riktning. En viktig uppgift för Sitra är enligt utskottet att förutse stora framtida utmaningar och megatrender. Det är också väsentligt att förmedla denna debatt och resultaten av arbetet till hela samhället. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2015 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 21.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Martti Mölsä na 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.