Senast publicerat 08-05-2021 16:21

Betänkande EkUB 15/2016 rd RP 46/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den (RP 46/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Ilkka Harju 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Aki Kallio 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Katri Kummoinen 
  justitieministeriet
 • ledande expert Ville Kajala 
  Finansinspektionen
 • enhetschef Marko Peltonen 
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • rådgivare Jari Romanainen 
  Innovationsfinansieringsverket Tekes
 • jurist Paula Hannula 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • chefen för juridiska ärenden Johanna Palin 
  Invesdor Oy
 • styrelseordförande Tero Weckroth 
  Invesdor Oy
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • chefsjurist Tuomas Majuri 
  Finansbranschens Centralförbund rf
 • ordförande Jaakko Salminen 
  Finnish Business Angels Network ry
 • ombudsman Mirjami Kajander-Saarikoski 
  Ersättningsfonden för investerare
 • verkställande direktör Pia Santavirta 
  Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
 • professor Erkki Kontkanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Polisstyrelsen
 • Finlands Industriinvestering Ab
 • Börsstiftelsen i Finland
 • Finlands Advokatförbund
 • Företagarna i Finland rf
 • Delegationen för stiftelser och fonder rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att det stiftas en separat lag om gräsrotsfinansiering. Dessutom föreslås det ändringar i lagen om investeringstjänster, lagen om penninginsamlingar, lagen om Finansinspektionen, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen om placeringsfonder, lagen om pantlåneinrättningar, lagen om betalningsinstitut och lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I de lagarna görs de tekniska ändringar som följer av den nya lagen. 

Den föreslagna lagen gäller till sina centrala delar förmedlare av gräsrotsfinansiering. För att säkerställa en adekvat nivå på investerarskyddet har det i lagen dessutom fastställts skyldigheter för mottagare av gräsrotsfinansiering och på motsvarande sätt vissa rättigheter för investerarkunder. 

Med gräsrotsfinansiering avses till allmänheten riktade öppna förfrågningar som gäller insamling av medel för ett särskilt projekt. Gräsrotsfinansiering är ett sätt att skaffa finansiering för personers och organisationers projekt och för företagsverksamhet. I regel samlar man in små summor av en stor grupp för att komma upp till det önskade beloppet, och normalt sker det via serviceplattformar på internet. 

Syftet med propositionen är att göra lagstiftningen klarare, att förbättra investerarskyddet och att erbjuda företagen fler finansieringsalternativ samt göra finansmarknaden mångsidigare. 

Den föreslagna lagens tillämpningsområde omfattar endast låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Andra former av gräsrotsfinansiering har lämnats utanför lagens tillämpningsområde. 

Enligt förslaget får endast aktörer som finns införda i ett särskilt register tillhandahålla eller förmedla gräsrotsfinansiering. Finansinspektionen föreslås vara register- och tillsynsmyndighet. Förutsättningarna för registrering ska anges i lag, och ett av kraven är att den som gör anmälan ska vara tillförlitlig och ha tillräcklig kännedom om finansmarknaden. Dessutom innehåller lagen bl.a. bestämmelser om de uppgifter som ska föras in i registret samt bestämmelser om kundskydd, myndighetstillsyn och påföljder. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker lagförslaget men med ändringar. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen godkänner ett uttalande. 

Behandlingen av propositionen.

Ekonomiutskottets utfrågning av sakkunniga har uppdagat osedvanligt många ändringsbehov i bestämmelserna i propositionen. Men i ljuset av grundlagsutskottets utlåtanden (bland annat GrUU 12/2016 rdRP 96/2015 rd) anser ekonomiutskottet ändå inte att statsrådet borde bereda en kompletterande eller helt ny proposition. Ändringarna är huvudsakligen lagtekniska och inverkar inte väsentligt på propositionens syften. Ändringarna ger Finansinspektionen ökade befogenheter och tryggar en ny finansieringsform och precisionen i lagstiftningen för sektorn och ett tillräckligt skydd för investerare. 

Nuläget.

För närvarande finns inte reglering på EU-nivå som särskilt skulle gälla gräsrotsfinansiering, och enligt utredning till ekonomiutskottet planeras någon sådan inte heller inom nära framtid. Utgångspunkterna i propositionen är således nationella. Eftersom finansmarknaden är kraftigt reglerad har den föreslagna regleringen rikligt med beröringspunkter med gällande lagstiftning. Ekonomiutskottet noterar att bestämmelserna för finanssektorn redan nu bildar en mångbottnad och svårgreppbar helhet som innehåller relationer av ömsesidigt beroende. I fråga om en helt ny lagstiftning bör man särskilt fästa uppmärksamhet vid kopplingarna mellan de olika bestämmelserna och med omsorg värdera deras konsekvenser. Regleringens grundproblem är att finna en balans mellan regleringen av finansmarknaden och att tillåta fri aktivitet på marknaden: en tung reglering som ska trygga medborgarnas tilltro till finansmarknaden kan leda till höga priser eller rasera förutsättningarna för att utveckla sektorn. Analogt kan en alltför lätt reglering leda till oönskade bieffekter av att investerare mister förtroendet. Ekonomiutskottet påpekar att om det skapas ett lindrigt reglerat delområde i en sektor som i övrigt är starkt reglerad, kan man förutse att marknaden ändrar sina funktioner så att den kan utnyttja lindringarna. Särskilt regleringen av investerarskyddet bör vara så konsekvent och ensriktat som möjligt oavsett vem som erbjuder en finansieringsprodukt eller en finansieringstjänst. 

Regleringen av gräsrotsfinansiering påverkas också av begreppets omfattning. Det betecknar till allmänheten riktade öppna förfrågningar som gäller insamling av pengar för ett särskilt projekt eller en särskild organisations verksamhet, eller att i olika former delta i utvecklingen av projektet eller affärsverksamheten. Det finns också många typer av gräsrotsfinansiering. Den reglering som föreslås i propositionen lämpar sig endast för låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som är avsedd för att finansiera näringsverksamhet medan andra former av gräsrotsfinansiering såsom donationsbaserad eller produktbaserad gräsrotsfinansiering faller utanför propositionen. 

Regleringens syften och konsekvenser.

Ekonomiutskottet instämmer i bedömningen vid sakkunnigutfrågningen att den aktuella regleringen förbättrar tillväxtförutsättningarna för en finansieringskälla som kompletterar bankverksamhet och kapitalplacering. Det kan öka konkurrensen på finansmarknaden och erbjuder särskilt nystartade företag och tillväxtföretag och andra projekt en ny typ av finansieringskanal. Det är befogat att vänta sig att följden av regleringen och av en spridning av gräsrotsfinansiering blir att andrahandsmarknaden för aktier också i icke börslistade företag kommer att stärkas vilket skulle bidra till att utveckla den finländska företagsfinansieringsmarknaden och eventuellt på längre sikt också börsfinansieringen. Ekonomiutskottet finner det angeläget att olika finansieringsformer stöder varandra.  

Gräsrotsfinansieringen har under senare tid ökat i betydelse också internationellt trots att dess betydelse inom finansmarknaden sammantaget ännu är liten. Enligt utredning till ekonomiutskottet beräknas värdet av gräsrotsfinansieringen i Finland totalt ha uppgått till ca 84,4 miljoner euro 2015, medan placeringar av privata placerare och kapitalinvesteringsbolag i finländska uppstarts- och tillväxtföretag under samma år uppgick till cirka 253 miljoner euro. Oklarheter i rättsläget har utan tvivel påverkat finansieringsformens långsamma tillväxt. Lagen om gräsrotsfinansiering är därför behövlig och ändamålsenligt för att eliminera osäkerheten i regleringen och för att trygga finansmarknadens funktion och skyddet för investerare. 

Myndigheter.

Särdragen i gräsrotsfinansieringen ser ut att utsätta investerare för osymmetri i fråga om information. I detta sammanhang blir det nödvändigt att diskutera förmågan att bära kostnader hos tillväxtföretag och små och medelstora företag som använder gräsrotsfinansiering, i förhållande till de penningsummer som eftersträvas.  

Ekonomiutskottet påpekar att förslaget i propositionen om att övervakningen ska delas upp mellan Finansinspektionen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland och konsumentombudsmannen kan vara problematiskt. Förslaget verkar i någon mån vara baserat på en felaktig uppfattning om Regionförvaltningsverkets nuvarande övervakarroll. För närvarande övervakas 7 kap. i konsumentskyddslagen (konsumentkrediter) av konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket och under detta regionförvaltningsverken som lokalförvaltningsmyndigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ingen nationell behörighet i uppdraget. Också i sakkunnigyttrandena har det lyfts fram att fördelningen av övervakningen mellan myndigheterna kan förorsaka besvärliga situationer. Som det framgår närmare i detaljmotiven föreslår ekonomiutskottet att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska strykas från listan över tillsynsmyndigheter (13 § i lagförslag 1). 

Till övervakningen av gräsrotsfinansieringen hör också frågan om skyldigheten enligt lagförslag 1 för den som erbjuder gräsrotsfinansiering att ansluta sig till ett självregleringsorgan. Enligt utredning till utskottet finns det åtminstone inte nu något sådant självregleringsorgan i Finland. Ekonomiutskottet konstaterar dessutom att det är paradoxalt att föreskriva om obligatorisk anslutning till ett självregleringsorgan som baserar sig på frivillighet. Men i propositionen framställs som alternativ till ett självregleringsorgan att ansluta sig till ett organ som har inrättats i EES-området, och som har gett rekommendationer i syfte att främja öppenhet och insyn i förmedlingen av gräsrotsfinansiering, eller att förmedlaren av gräsrotsfinansiering förbinder sig att iaktta organets rekommendationer. Genom dessa uppmjukningar anser ekonomiutskottet att skyldigheten skäligen kan uppfyllas av aktörerna, anser utskottet. 

Investerarskydd.

Det bärande temat i regleringen är proportionalitetsprincipen enligt vilken kvaliteten och omfattningen i fråga om förmedlarnas verksamhet ska beaktas vid tillämpningen. Målet är att finna en balans i regleringen mellan utnyttjande av fördelarna med låne- och placeringsbaserad gräsrotsfinansiering och tryggande av investerarskydd. 

Enligt gällande reglering (lagen om investeringstjänster 747/2012, 11 kap.) ska ett värdepappersföretag höra till ersättningsfonden. Kravet på medlemskap gäller dock inte värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består av förmedling av order, investeringsrådgivning eller ordnande av multilateral handel och som inte innehar eller förvaltar kundmedel. En förmedlare av gräsrotsfinansiering är således inte principiellt en medlem av investerarnas ersättningsfond. I den föreslagna regleringen ingår en uttrycklig bestämmelse om saken i 10 § 4 mom. i lagförslag 1. 

Men flera aktörer som förmedlar gräsrotsfinansiering kan också ha sådan verksamhet enligt lagen om investeringstjänster som utlöser skyldighet till medlemskap i ersättningsfonden (exempelvis att ordna emissioner). Därför gäller bestämningsgrunderna för garantiavgiften i ersättningsfonden de facto i många fall värdepappersföretag som förmedlar gräsrotsfinansiering.  

Ekonomiutskottet anser att bestämningsgrunderna för avgiften inte i nuläget på ett ändamålsenligt sätt beaktar särdragen hos gräsrotsfinansieringen eller andra nya finansieringsformer, bland annat situationer där en finansieringsrunda av en eller annan orsak måste inställas. I likhet med många av de utfrågade sakkunniga noterar utskottet att bestämningsgrunderna är svåra att greppa men anser att en ändring av kriterierna för bestämning av avgiften enligt propositionen inte är en optimal lösning (2 § i 11 kap. i lagförslag 2). Ekonomiutskottet föreslår att ändringsförslaget ska förkastas men anser det ytterst viktigt att rättsläget görs mer ändamålsenligt. Grunderna för bestämning av garantiavgiften bör bättre än i nuläget återspegla bland annat tjänsteleverantörens rättsliga struktur samt verksamhetens art, omfattning och risker. Regleringen av ersättningsfonden för investerarskydd bör i sin helhet uppdateras snarast möjligt i överensstämmelse med den förändrade omvärlden. 

Ekonomiutskottet anser det viktigt att anvisningarna för ersättningsfonden preciseras så att också et litet företag som erbjuder gräsrotsfinansiering kan komma ut på marknaden med skäliga kostnader. 

Ekonomiutskottet föreslår att riksdagen förutsätter att statsrådet omedelbart inleder beredning av nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att bestämmelserna om ersättningsfonden för investerarskydd ska motsvara den förändrade omvärldens krav på ett sätt som tryggar investerarskyddet och som beaktar i synnerhet tjänsteleverantörens rättsliga struktur samt verksamhetens art, omfattning och risker. (Utskottets förslag till uttalande) 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om gräsrotsfinansiering

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde.

Enligt 1 mom. gäller lagen anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att bedriva näringsverksamhet. Enligt 2 mom. tillämpas lagen med undantag för lagens 3—8 och 17 § också på kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare, om de förmedlar gräsrotsfinansiering. Genom bestämmelsen klargörs det vilken reglering som är tillämplig på förmedlare av gräsrotsfinansiering och på aktörer som förmedlar gräsrotsfinansiering med stöd av en auktorisation eller registrering som baserar sig på någon annan lag.  

En näringsidkare som utnyttjar artikel 3 i direktivet om marknader för finansiella instrument (2004/39/EG, nedan MiFID I) och registreras på grundval av den föreslagna lagen om gräsrotsfinansiering är inte ett värdepappersföretag. Aktörer som agerar i enlighet med artikel 3 i MiFID I får inte tillhandahålla några investeringstjänster utom mottagande och vidarebefordran av order som avser överlåtbara värdepapper och andelar i företag för kollektiva investeringar samt tillhandahållande av investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument. En näringsidkare som har ansökt om att få bli ett tillståndspliktigt värdepappersföretag är skyldig att iaktta de villkor och krav uppställts i verksamhetstillståndet. En auktoriserad aktör har också större möjligheter att förmedla investeringsbaserad gräsrotsfinansiering exempelvis genom emissioner.  

Med avseende på auktoriserade aktörer kan hänvisningen till 9 § (det nationella genomförandet av artikel 3 i MiFID I) och 10 § 4 mom. (frivillig anslutning till ersättningsfonden för investerarskydd av en registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering) medföra oklarhet varför tillämpningen av bestämmelserna behöver lämnas utanför tillämpningsbestämmelsen i 1 § 2 mom. om parter med verksamhetstillstånd.  

Ekonomiutskottet föreslår att paragrafens 2 mom. ändras till följande: ”Det som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering tillämpas, med undantag för 3—9 §, 10 § 4 mom. och 17 §, också på sådana kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare som förmedlar gräsrotsfinansiering." 

2 §. Definitioner.

I 2 § definieras de begrepp som används i lagen. Ekonomiutskottet föreslår att 2 § 1 punkten om lånebaserad gräsrotsfinansiering preciseras genom ett uttryckligt konstaterande av skuldförhållande mellan mottagaren av gräsrotsfinansiering och kunden till förmedlaren av finansieringen. Målet är att klargöra den lånebaserade gräsrotsfinansieringens relation till kreditinstitutslagen (610/2014). Syftet med tillägget är att betona förmedlarens ställning som kreditmäklare och inte som kreditgivare.  

Ekonomiutskottet föreslår att 1 punkten ändras till följande: ”1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot vederlag, när ett skuldförhållande uppstår mellan en mottagare av gräsrotsfinansiering och en kund till en förmedlare av gräsrotsfinansiering,”. 

2 kap. Rätt att förmedla gräsrotsfinansiering

3 §. Registreringsskyldighet.

I 1 mom. föreskrivs om registreringsskyldighet som ett villkor för att förmedla gräsrotsfinansiering. I första meningen i 2 mom. lämnas vissa aktörer utanför registreringsskyldigheten. Ekonomiutskottet påpekar att enligt lagens 1 § 2 mom. gäller bestämmelserna i 3 § inte sådana aktörer. Dessutom sägs det i andra meningen i 3 § 2 mom. att registreringsskyldigheten inte gäller kreditgivare som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare (747/2010), om de inte förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Bestämmelsens syfte är oklart: också utan en separat bestämmelse omfattas kreditgivarna av lagens registreringsskyldighet om de bedriver förmedling av gräsrotsfinansiering. Å andra sidan är kreditgivaren med stöd av bestämmelsen inte i något fall befriad från registreringsskyldigheten.  

Ekonomiutskottet föreslår att momentets första och andra mening stryks som obehövliga. Ekonomiutskottet föreslår således att 2 mom. ändras till följande: ”Registreringsskyldigheten gäller dock inte näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och tillfälligt förmedlar gräsrotsfinansiering i Finland.” 

5 §. Uppgifter som förs in i registret och anmälan om ändringar.

Paragrafen föreskriver om registreringsförfarande. Ekonomiutskottet konstaterar att paragrafens 1 mom. måste kompletteras med en ny 5 punkt med omnämnande av offentliga varningar, ordningsavgifter och påföljdsavgifter samt förbud som förenats med vite som kan påföras anmälaren. Ändringsbehovet beror på omskrivningen av 17 § i denna lag som ekonomiutskottet motiverar i detta betänkande. Ekonomiutskottet föreslår att 5 § 1 mom. kompletteras med en ny punkt 5 som lyder ”till anmälaren meddelade offentliga varningar, denne påförda ordningsavgifter och påföljdsavgifter och sådana förbud som förenats med vite” och att motsvarande tekniska anpassning görs i punkt 4. 

6 §. Förutsättningar för registrering.

I paragrafen anges det vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att Finansinspektionen ska registrera anmälaren som förmedlare av gräsrotsfinansiering. Med avseende på näringsfriheten enligt 18 § i grundlagen är det viktigt att bestämmelserna om villkor för registrering är precisa. Ekonomiutskottet anser att paragrafen därför måste preciseras genom att stryka hänvisningen till ”något annat insolvensförfarande” och räkna upp de tre insolvensförfaranden som är allmän verkställighet (konkurs, företagssanering och skuldsanering för privatpersoner).  

Det är klart att en förmedlare av gräsrotsfinansiering inte får vara i konkurs. Att jämställa saneringsförfarande för företag med konkurs kan vara motiverat för att skydda investerare trots att det i allmänhet inte i lagstiftningen har föreskrivits som hinder för att få verksamhetstillstånd eller motsvarande registrering. Eftersom skuldsanering för privatpersoner sedan början av 2015 med vissa — ganska stränga — villkor har varit möjligt för privata näringsidkare och yrkesutövare som bedriver småskalig näringsverksamhet också i fråga om skulder i anslutning till näringsverksamhet, är det ändå motiverat att ställa skuldsanering för privatpersoner i samma ställning som företagssanering. Företagssanering och skuldsanering för privatpersoner är båda etablerade insolvensförfaranden.  

Ekonomiutskottet föreslår att saneringsförfarande för företag och skuldsanering för privatpersoner uttrycks som en separat punkt och på så sätt skiljs åt från konkurs och kravet på att om anmälaren är en fysisk person, ska han eller hon vara myndig och inte ha fått sin handlingsbehörighet begränsad.  

Ekonomiutskottet påminner om att utsökning är separat verkställighet och att det inte är motiverat att betrakta utsökning som insolvensförfarande som avses i propositionen. Att ett utsökningsärende anhängiggörs innebär inte heller med nödvändighet att företaget är insolvent eller ens hotat av insolvens. 

Ekonomiutskottet föreslår att 6 § 1 mom. kompletteras med en ny punkt enligt vilken också de övriga i paragrafen föreskrivna villkoren för registrering ska uppfyllas. Ekonomiutskottet ser det också av nöden att separat nämna kravet på att anmälaren ska ha förtroende hos personer som hör till den operativa ledningen och de betydande ägarna. Det föreslås bli gjort genom en komplettering av lagens 7 §. Likaså ser utskottet det behövligt att precisera kraven på garanti eller annan säkerhet. Som förebild tjänar 6 kap. 1 § 4 mom. 2 punkten i lagen om investeringstjänster, med precisering särskilt av säkerhetens innehållsliga och tekniska krav och i enlighet med proportionalitetsprincipen med beaktande av arten och omfattningen av anmälarens verksamhet. Ekonomiutskottet föreslår att paragrafens 1 mom. ändras till följande: "Finansinspektionen ska registrera den som gör en registeranmälan som förmedlare av gräsrotsfinansiering, om  

 1. anmälaren har rätt att utöva näring i Finland, 

 2. anmälaren inte har försatts i konkurs och, när anmälaren är en fysisk person, om anmälaren har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, 

 3. anmälaren inte genomgår ett saneringsförfarande för företag eller skuldsanering för privatpersoner, 

 4. anmälaren är tillförlitlig,  

 5. anmälaren har sådan kännedom om finansmarknadens funktion som skäligen behövs med beaktande av arten och omfattningen av förmedlingen av gräsrotsfinansiering, 

 6. övriga villkor för registrering enligt denna paragraf är uppfyllda.” 

Ekonomiutskottet föreslår att paragrafens 2 mom. på ovan beskrivna grunder får följande lydelse: ”En förutsättning för registrering är dessutom att anmälaren har minst 50 000 euro i eget kapital eller en tillräcklig yrkesansvarsförsäkring, bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet som Finansinspektionen bedömer vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen på anmälarens verksamhet. Försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet ska ha hemort i en EES-stat om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande villkor:  

 1. försäkringen ersätter de skador som förmedlaren av gräsrotsfinansiering ansvarar för enligt denna lag, 

 2. försäkringbeloppet är minst 1 000 000 euro per skada och sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, 

 3. om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken, 

 4. av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde.” 

Dessutom behövs ett nytt 3 mom., varvid 6 § 3 mom. blir 4 mom. och analogt 4 mom. blir 5 mom., som följer: ”Om förmedlaren av gräsrotsfinansiering avser att ta emot kundmedel, är ett villkor för registrering också att denne förmår förvara och hantera kundmedel på det sätt som framgår av 10 §.” 

7 §. Tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion.

Ekonomiutskottet anser det viktigt att det inbördes förhållandet mellan lagens 6 och 7 § preciseras. Lagens 7 § 1 mom. måste ändras, ur det föreslagna 2 mom. ska strykas omnämnandet av moderbolag och minoritetsaktieägares delaktighet i den operativa ledningen, och paragrafen ska kompletteras med ett nytt 2 mom. Nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. Paragrafens 1 mom. får då följande lydelse: ”Den som gör en registeranmälan anses inte tillförlitlig i den mening som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten, om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de fem senaste åren före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att förmedla gräsrotsfinansiering, att vara ägare till en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, eller om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en sådan uppgift.” 

Paragrafen kompletteras med ett nytt 2 mom.: ”Om anmälaren är en juridisk person gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän, andra som hör till den högsta ledningen och dem som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det gäller en annan sammanslutning än ett aktiebolag.” 

Paragrafens 3 mom. får följande lydelse: ”Kravet på kännedom om finansmarknadens funktion gäller styrelsen som helhet. Styrelsen samt verkställande direktören och den övriga verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om finansmarknaden och om betydande risker i anslutning till den som behövs med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Till den verkställande ledningen räknas anmälarens verkställande direktör och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen.” 

Paragrafens 4 mom. får följande lydelse: ”Om anmälaren också bedriver annan affärsverksamhet än förmedling av gräsrotsfinansiering, gäller kravet endast dem som faktiskt svarar för förmedlingen av gräsrotsfinansiering.”  

8 §. Avregistrering.

I 8 § om avregistrering behövs en ändring för att 6 § om förutsättningar för registrering föreslås bli ändrad.  

Ekonomiutskottet föreslår att paragrafens 1 mom. ändras till följande: ”Finansinspektionen ska avregistrera en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om  

 1. förmedlaren har upphört med sin verksamhet, 

 2. förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten för registrering inte längre uppfylls, 

 3. förmedlaren är mellanhand för någon annan, 

 4. förutsättningen enligt 6 § 1 mom. 5 punkten eller 2 mom. för registrering inte längre uppfylls och förmedlaren inte inom den tidsfrist som Finansinspektionen har angett i sin uppmaning har uppfyllt förutsättningen, eller  

 5. det i förmedlarens eller dess högsta lednings verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser.” 

9 §. Rätt för förmedlare av gräsrotsfinansiering att förmedla låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

Ekonomiutskottet konstaterar att 9 § bör förtydligas bland annat för att säkerställa att paragrafen stämmer överens med optionen enligt artikel 3 i MiFID och bestämmelserna i lagen om investeringstjänster. Ett villkor för att använda optionen är att verksamheten hos de som påverkas av undantaget regleras på nationell nivå. Eftersom den föreslagna lagen om gräsrotsfinansiering enligt dess 1 § 1 mom. endast tillämpas på anskaffning, tillhandahållande och förmedling av låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag, kan bestämmelserna i 9 § i lagen inte tillämpas på vilken aktör som helst utan endast på en förmedlare som är införd i Finansinspektionens register.  

Ur paragrafen bör dessutom strykas det föreslagna 2 mom. som gäller icke-överlåtbara värdepapper som inte är sådana värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen. De i motiveringen nämnda enkla skuldebreven är överlåtbara om överlåtelse inte är förbjuden i skuldebrevet, och de är inte alls värdepapper. Ekonomiutskottet konstaterar att momentet är ägnat att förorsaka oklarhet och komplicera den redan nu avsevärt komplicerade och svårtydbara terminologin kring värdepappersmarknaden. Momentet är inte heller behövligt eftersom definitionerna i lagförslagets 2 § om lånebaserad och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering har skrivits instrumentneutralt i syfte att i förekommande fall möjliggöra användning också av andra placeringsinstrument än de som definieras i lagen om investeringstjänster eller i värdepappersmarknadslagen genom att samtidigt låta dem omfattas av ett investerarskydd som bedöms vara tillräckligt. 

Ekonomiutskottet föreslår att 9 § ändras till följande:  

1 mom.: ”En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerats i det register som Finansinspektionen för får förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.”  

2 mom.: ”En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerats i Finansinspektionens register får också på det sätt som avses i 1 kap. 11 § 1 och 5 punkten i lagen om investeringstjänster förmedla och ta emot order som gäller sådana värdepapper eller andra andelar i fondföretag som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den lagen samt erbjuda investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.”  

3 mom.: ”Vid förmedling av order som avses i 2 mom. ska förmedlaren av gräsrotsfinansiering iaktta 2 och 3 kap. i denna lag och förmedla sina order till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare samt till filialer till värdepappersföretag och kreditinstitut som är auktoriserade i ett tredjeland, om filialerna följer sådana stabilitetsbestämmelser för verksamheten som motsvarar lagen om investeringstjänster och kreditinstitutslagen.” 

4 mom.: ”Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer.”  

5 mom.: ”Bestämmelser om rätten för tillhandahållare av investeringstjänster att anlita en förmedlare av gräsrotsfinansiering som anknutet ombud finns i 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster.” 

3 kap. Kundskydd

10 §. Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna.

I 1 mom. uppräknas allmänna skyldigheter för förmedlare av gräsrotsfinansiering. 

I 2 mom. preciseras skyldigheterna ytterligare genom hänvisningar till annan lagstiftning.  

En näringsidkare som registrerar sig på grundval av den föreslagna lagen om gräsrotsfinansiering är inte ett värdepappersföretag och därför finns ingen kategorisk skyldighet att låta skyldigheten att inhämta uppgifter om kunderna enligt 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster omfatta förmedlare av gräsrotsfinansiering. Men det är ändå motiverat att förutsätta en moderat gräns för skyldigheten för förmedlare av gräsrotsfinansiering för att investerarnas sakkunskap och orsakerna till investeringarna inte ska behöva utredas i samband med de allra minsta placeringarna. Således slopas passandebedömningen i samband med de allra minsta placeringarna (under 2 000 euro) och ersätts med en riskvarning som skräddarsys separat för varje investeringsrunda och investeringsobjekt. Ett krav på en sådan tas in i den förordning av finansministeriet som ska utfärdas med stöd av 21 § och som kompletterar hänvisningen till 10 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster som nämns i 10 § 3 mom. 2 punkten i lagförslag 1.  

Gränsvärdet som berättigar till undantag från passandebedömningen är bundet till investeringsrunda och person. Riskvarningen ska beskriva de risker som allmänt hör ihop med investeringsrundan och investeringsobjektet, typen av finansiellt instrument och gräsrotsfinansieringen så exakt och begripligt som möjligt. Det föreslagna gränsvärdet som ger rätt till undantag från passandebedömningen kan i enlighet med proportionalitetsprincipen skapa balans i termer av investerarskydd för icke-professionella investerare och sektorns omvärldsvillkor. Om gränsvärdet i fråga om en viss enskild investeringsrunda överskrids för en icke-professionell investerare, förutsätter bedömningen i överensstämmelse med 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster beaktande av kundens erfarenhet, karaktären hos investeringstjänsten och det finansiella instrumentet samt tillhörande risk. Däremot har förmedlaren ingen skyldighet att göra ett lämplighetstest enligt 10 kap. 4 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster om förmedlaren endast erbjuder tjänster relaterade till mottagande och förmedling av order. I övrigt gäller det föreslagna gränsvärdet på 2 000 euro också utredningsskyldigheten.  

På grund av det ovan anförda föreslår utskottet att paragrafens 2 mom. ändras som följer: Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta  

 1. god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom.,  

 2. bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster om hantering av intressekonflikter, 

 3. bestämmelserna i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster om att inhämta uppgifter om kunderna, om investeringen överstiger 2 000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, bestämmelserna i 10 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bestämmelserna i 13 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål.” 

Ekonomiutskottet anser att andra meningen i 10 § 3 mom. bör ändras för att säkerställa att bestämmelserna om tillförlitlig hantering av kundmedel är heltäckande gällande gräsrotsfinansiering av alla slag som hör till lagförslagets tillämpningsområde. Utskottet föreslår att 3 mom. ändras som följer:  

”De förmedlare av gräsrotsfinansiering som i enlighet med 9 § 2 mom. förmedlar och tar emot order som gäller värdepapper eller andra andelar i fondföretag eller erbjuder investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering får inte förvalta eller inneha kundernas finansiella instrument eller penningmedel (kundmedel) och inte heller stå i skuld till sina kunder. Om en förmedlare av gräsrotsfinansiering i övrigt i sin verksamhet förvaltar kundmedel, ska förmedlaren organisera förvaringen och hanteringen av dessa kundmedel på ett tillförlitligt sätt.  

En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska särskilt se till att 

 1. kundmedlen hålls åtskilda från de egna medlen,  

 2. kundmedlen redovisas så att medlen för varje kund är åtskilda från andra kunders medel,  

 3. kundmedlen sätts in på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat.” 

11 §. Informationsskyldighet.

Omfattningen på den finansiering som eftersträvas när kapital anskaffas genom gräsrotsfinansiering motsvarar de sedvanliga kostnaderna för upprättande av prospekt. Informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen är därmed inte ändamålsenlig inom kontexten för gräsrotsfinansiering. Enligt motiveringen till 2 mom. gäller skyldigheten att se till att riktiga och tillräckliga uppgifter inhämtas om en mottagare av gräsrotsfinansiering också förmedlaren av gräsrotsfinansiering, som behöver utföra en företagsbesiktning hos mottagaren i den omfattning som i varje enskilt fall bedöms som tillräcklig, men som inte behöver vara fullständig.  

Ekonomiutskottet preciserar innehållet i förmedlarens skyldighet att utföra företagsbesiktning hos mottagaren och påpekar följande: En förmedlare av gräsrotsfinansiering måste analysera de uppgifter som mottagaren offentliggör och i tillräcklig utsträckning försäkra sig om deras riktighet. I det enskilda fallet måste man beakta mottagarens företagsform och ekonomiska situation samt vilken typ av finansiellt instrument investerarna erbjuds. I praktiken ska det krävas att den som förmedlar gräsrotsfinansiering kontrollerar uppgifterna om mottagaren och dess operativa ledning i alla offentliga register. Syftet är att försäkra sig om att mottagaren gett riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga.  

Dessutom kan det krävas att förmedlaren kontrollerar företagets ekonomiska situation utifrån en färsk revisionsberättelse om mottagaren och genom att skaffa sig behövliga uppgifter om mottagarens finansiella ställning och kreditvärdighet. Den som förmedlar gräsrotsfinansiering måste omsorgsfullt bekanta sig med finansieringsmottagarens affärsplan och företagets viktigaste nyckeltal, exempelvis resultatprognoserna. Däremot är det inte nödvändigt att förmedlaren granskar de avtal som mottagaren ingått med tredje parter.  

Det behövs bestämmelser om skyldighet för mottagaren och förmedlaren att utan dröjsmål informera om väsentliga förändringar i den ekonomiska situationen och andra omständigheter som påverkar fullgörandet av skyldigheter i synnerhet gentemot investerare. Förslaget motsvarar i stort sett den visserligen mer omfattande och detaljerade informationsskyldigheten för emittenter enligt värdepappersmarknadslagen. Det gäller t.ex. skyldigheten att se till att marknadsaktiva investerare har tillräckliga, riktiga och aktuella uppgifter med vars hjälp de kan fatta välgrundade investeringsbeslut. Vikten av informationsskyldigheten framträder särskilt i fråga om icke-professionella investerare: de har betydligt mer begränsade resurser att aktivt följa och få information om förmedlarens och mottagarens verksamhet och läge än professionella investerare. 

Utskottet vill också påpeka att förmedlare av gräsrotsfinansiering utöver informationsskyldigheterna enligt den föreslagna 11 § beroende på fall också kan omfattas av bestämmelserna i 6 a kap. i konsumentskyddslagen, vilka bygger på direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster.  

Ekonomiutskottet föreslår därför att 3 mom. får följande lydelse: ”Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål offentliggöra information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter.” 

12 §. Kundkontroll.

Utskottet har föreslagit ändringar i 6 § och konstaterar i linje med det att 12 § 2 mom. måste preciseras. Därför föreslår därför att formuleringen ”eller genomgår något annat insolvensförfarande” utgår, dvs. att inget annat insolvensförfarande än konkurs nämns. Det är nämligen meningen att bestämmelsen ska tillämpas på konkurser. På det sättet framgår det klart att mottagare av gräsrotsfinansiering kan genomgå saneringsförfarande för företag eller skuldsanering för näringsidkare.  

Ekonomiutskottet föreslår att 2 mom. får följande lydelse: ”En förmedlare av gräsrotsfinansiering får inte förmedla gräsrotsfinansiering eller på annat sätt delta i medelsanskaffningen för en mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs.” 

13 §. Tillsyn.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mycket begränsade uppgifter inom tillsynen över att lagstiftningen om konsumentskydd följs. De framgår av 2 och 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978). Dessutom är regionförvaltningsverket register- och tillsynsmyndighet enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare. Därför föreslår utskottet att verket utgår som tillsynsmyndighet enligt 13 § 2 mom. Samma ändring måste göras i 46 § 1 och 2 mom. i lagförslag 4.  

Därmed får 13 § 2 mom. följande lydelse: ”Dessutom övervakar konsumentombudsmannen att lagen följs, om förmedlarens kund är en konsument.”  

Utskottet föreslår också att Finansinspektionen får utvidgade befogenheter i enlighet med 46 § i lagen om försäkringsförmedling (570/2005). Det innebär att 13 § får ett nytt 4 mom. som säger att Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få sådana uppgifter som behövs för att kontrollera de förutsättningar som framgår av 6 och 7 §. Angående rätten att få uppgifter ur straffregistret föreskrivs särskilt. De uppgifter i straffregistret som gäller bedömning av någons tillförlitlighet kan Finansinspektionen få med stöd av 4 a § 1 mom. 2 punkten i straffregisterlagen (770/1993).  

Därmed får 4 mom. följande lydelse: ”Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få sådana uppgifter som behövs för att kontrollera de förutsättningar som framgår av 6 och 7 §. Angående rätten att få uppgifter ur straffregistret föreskrivs särskilt.” 

14 §. Straffbestämmelser

Enligt paragrafen ska hot om fängelsestraff vara påföljden för gärningsformer som uppvisar uppsåt eller grov oaktsamhet. I princip ska straffbestämmelser som innefattar hot om fängelsestraff koncentreras till strafflagen, om det inte finns vägande samhälleliga skäl för undantag. I samband med totalreformen av lagstiftningen om värdepappersmarknaden ansågs det att denna princip kan frångås, precis som när kreditinstitutslagen sågs över.  

Att ett vägande samhälleligt behov föreligger kan således i fråga om denna straffbestämmelse motiveras med att regleringen av finansmarknaden ska vara konsekvent och enhetlig, att möjliga negativa konsekvenser av den nya högriskformen för finansiering bör förhindras och att gräsrotsfinansieringens trovärdighet bör upprätthållas. De föreslagna bestämmelserna är inte strängare än de gällande finansmarknadsbestämmelserna och de straffbara gärningarna inte mindre klandervärda än förbjudna gärningar enligt de bestämmelserna. Det är dessutom lättare att påvisa grov oaktsamhet än uppsåt, vilket är synnerligen betydelsefullt när man beaktar hur komplicerad och detaljerad regleringen av finansmarknaden är.  

Också i samband med att en proposition som gällde lagstiftningsåtgärder till följd av EU-regler om marknadsmissbruk ansågs det problematiskt att begränsa straffansvaret till uppsåt i straffbestämmelser som gäller värdepappersmarknaden. Då konstaterades följande (RP 65/2016 rd, s. 45): ”Redan när värdepappersmarknadsbrotten tidigare reformerades (RP 254/1998 rd) ansågs det att om straffbarhet alltid kräver att uppsåt påvisas kommer många av de gärningar som försvagar tilltron till marknaden de facto att sakna hot om straff. Kravet på uppsåt i straffbestämmelsen kan också onödigt förhindra att misstänkta fall behandlas som straffrättsliga processer i och med det lägre kravet på tillräknande som krävs i administrativa processer.”  

Grov oaktsamhet är en typisk grund för bestämmande av straffansvar i lagstiftningen om finansmarknaden. Om detta nu frångås frågar man sig varför gräsrotsfinansieringsbrott skulle straffas lindrigare än andra klandervärda gärningar på finansmarknaden. Utskottet vill dock peka på den mer allmänna frågan om behovet av en totalöversyn av de berörda straffbestämmelserna. När principen om koncentration frångås är det under alla omständigheter i allmänhet bara möjligt att använda lindriga hot om fängelsestraff. När man bedömer om regleringen är proportionerlig ska man beakta dels maximistraffet, dels hur brett rekvisitet är och vilken grad av tillräknande som krävs.  

Ordalydelsen i 14 § är oklar när det gäller att avgöra om exempelvis kravet på tillräknande, utan att vara registrerad-rekvisitet och i strid med 2 kap.-rekvisitet gäller alla gärningsformer eller bara någon av dem. Motiveringen är synnerligen kort och ger inte någon nämnvärd tilläggsinformation om rekvisitet. Bestämmelsen bör därför åtminstone ändras på så sätt att om graden av tillräknande med beaktande av 3 kap. 5 § i strafflagen nämns ska bestämmelsen inledas med detta. Dessutom måste ändringen i 12 § i fråga om preciseringen av insolvensförfarandena beaktas när 14 § 1 mom. formuleras.  

Utskottet föreslår att 1 mom. får följande lydelse: ”Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 1) i strid med bestämmelserna i 2 kap. förmedlar gräsrotsfinansiering utan att vara registrerad, eller 2) i strid med 12 § 2 mom. genom gräsrotsfinansiering skaffar medel till en sådan mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs, ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för gräsrotsfinansieringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.” 

15 §. Ordningsavgift och påföljdsavgift.

Utskottet föreslår att 2 mom. ändras i enlighet med den föreslagna ändringen i 10 § 2 mom. Momentet får då följande lydelse: ”Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är 

 1. de i 10 § i denna lag nämnda bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster om hantering av intressekonflikter, 

 2. de i 10 § i denna lag nämnda bestämmelserna i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster om att inhämta uppgifter om kunderna, om investeringen överstiger 2 000 euro, i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, i 9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, i 10 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och i 13 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål,  

 3. de i 10 § i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av kundmedel och bestämmelserna i 12 § om krav på kundkontroll samt bestämmelserna i 11 § och de med stöd av 21 § utfärdade bestämmelserna om informationsskyldighet.” 

16 §. Skadeståndsskyldighet.

Enligt 2 mom. är styrelsemedlemmarna och verkställande direktören hos en förmedlare eller mottagare av gräsrotsfinansiering skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Ett villkor för skadeståndsskyldigheten är att skadan orsakats förmedlaren av gräsrotsfinansiering, dess aktieägare, bolagsmän eller medlemmar eller andra personer. Utskottet föreslår att 2 mom. förtydligas och förkortas på följande sätt: ”Investerare har rätt att kräva ersättning för skada de orsakats också av verkställande direktören för, av en medlem i styrelsen eller ett jämförbart organ i och av en ansvarig bolagsman i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om skadan berott på att denne uppsåtligen eller av oaktsamhet försummat att se till att verksamheten bedrivs med beaktande av förbudet att ta emot kundmedel enligt 10 § 3 mom. och att kundmedlen förvaras och hanteras på det sätt som förutsätts i den bestämmelsen. En skada anses ha orsakats av oaktsamhet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt.”  

Utskottet föreslår också att 3 mom. om revisorers skadeståndsskyldighet utgår och att 4 mom. ändras och blir 3 mom. Det ändrade 3 mom. får då följande lydelse: ”På jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga tillämpas 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).” 

17 §. Erhållande av uppgifter ur registret genom en nättjänst.

Ekonomiutskottet föreslår att 17 § ersätts med en paragraf som gäller tillhandahållande av uppgifter som ingår i ett lagutkast om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (RP 77/2016 rd, 10 § i lagförslag 2). 17 § lyder omskriven som följer:  

”17 §. Uppgifters tillgänglighet. Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att behandla personbeteckningar.  

Följande i registret införda uppgifter ska Finansinspektionen dock hålla allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät: 

 1. en näringsidkares namn samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, huvudkontor och besöksadress till de verksamhetsställen där det förmedlas gräsrotsfinansiering, 

 2. namn på verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen och i jämförbara organ samt ansvariga bolagsmän, 

 3. datum för registreringen, 

 4. till anmälaren meddelade offentliga varningar, denne påförda ordningsavgifter och påföljdsavgifter och sådana förbud som förenats med vite.” 

20 §. Överklagande.

I fråga om överklagande föreskrivs på ett sätt som är typiskt för finansmarknadslagstiftning genom hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996) och 73 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Hänvisningstekniken till dessa lagar motsvarar i sig övrig finansmarknadslagstiftning, men här finns möjlighet till undantag eftersom den föreslagna lagen om gräsrotsfinansiering är helt och hållet ny.  

Ekonomiutskottet föreslår att 1 mom. förkortas enligt följande: ”Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag finns i 73 § i lagen om Finans-inspektionen.” 

2. Lagen om investeringstjänster

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Undantag från tillämpningsområdet.

Ekonomiutskottet föreslår att förslaget i propositionen till ändring av paragrafen stryks. 

2 kap. Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

2 §. Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd.

Ekonomiutskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 5 mom.: ”Trots 1 § får en förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ) och som är registrerad i det register som Finansinspektionen för över förmedlare av gräsrotsfinansiering tillhandahåller förmedling och mottagande av order i fråga om finansiella instrument som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering.” 

6 kap. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §. Minimikapital.

I fråga om kravet på ett kapital på 50 000 euro föreskrivs redan i 6 § 2 mom. i lagförslag 1.  

Ekonomiutskottet förslår att ändringsförslaget i 2 mom. stryks och föreslår att uppmärksamheten ska fästas vid behovet av en övergripande granskning exempelvis i samband med genomförandet av MiFID II.  

11 kap. Ersättningsfonden för investerarskydd

2 §. Ersättningsfondens stadgar.

Vid ekonomiutskottets sakkunnigutfrågning framfördes mycket samstämmiga synpunkter på behovet av en total översyn av regleringen av ersättningsfonden för investerarskydd. Utskottet konstaterar att ändringsförslaget enligt propositionen är otillfredsställande och föreslår att ändringsförslaget förkastas men betonar ändå vikten av att bedöma behovet av att revidera den nationella regleringen av ersättningsfonden för investerarskydd.  

4. Lagen om Finansinspektionen

5 §. Andra finansmarknadsaktörer.

En ny 28 punkt har fogats till paragrafen genom proposition RP 65/2016 rd, och därmed blir den nya punkt som nu föreslås 29 punkten. 

46 §. Myndighetssamarbete.

Ekonomiutskottet föreslår att ändringsförslagen i 1 och 2 mom. förkastas av samma orsak som 13 § 2 mom. i lagförslag 1.  

5. Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

1 §. Avgiftsskyldiga.

Ekonomiutskottet föreslår att 1 mom. får följande lydelse: ”Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är ... 20) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ).” 

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga.

Ekonomiutskottet föreslår att 1 mom. ändras som följer: ”Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: ...förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering ( / ) 2 000".  

6. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

5 kap. Registrering

2 §. Finansinspektionens register.

Ekonomiutskottet föreslår att ett uttrycksfel korrigeras i paragrafens 5 punkt varvid ordalydelsen blir följande: ”Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över ... 5) sådana europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland.” 

9. Lagen om betalningsinstitut

3 §. Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet.

Paragrafen har föreslagits bli ändrad så att lagen inte tillämpas på förmedling av betalningar i anslutning till ett avtal som en förmedlare av gräsrotsfinansiering har förhandlat fram för sin kund, under förutsättning att förmedlaren endast har en kund.  

Ekonomiutskottet konstaterar att undantaget är oklart formulerat och författningstekniskt problematiskt. På grund av det smala tillämpningsområdet kommer bestämmelsen knappast att tillämpas, och den klargör inte gränsdragningen mellan lagen om betalningsinstitut och gräsrotsfinansiering. Ekonomiutskottet anser att ändringsförslaget bör förkastas och konstaterar att ärendet snarare borde tas upp som en uppgift för den arbetsgrupp som bedömer totalreformen av betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut. 

11. Kreditinstitutslagen (ny)

2 kap. Rätt till kreditinstitutsverksamhet och annan upplåning hos allmänheten

3 §. Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbetalbara medel.

Enligt 2 kap. 3 § 2 mom. i kreditinstitutslagen får aktiebolag och andelslag ”dessutom trots 2 § från allmänheten ta emot återbetalbara medel genom att erbjuda andra skuldinstrument än sådana som ska återbetalas på anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds till allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper emitteras till allmänheten enligt värdepappersmarknadslagen, ska aktiebolaget eller andelslaget upprätta och offentliggöra delårsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer, med iakttagande av 7 kap. 5—13 § i värdepappersmarknadslagen. På undantag från informationsskyldigheten enligt denna paragraf tillämpas 7 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen.”  

Ekonomiutskottet föreslår att momentet kompletteras analogt varvid momentets ordalydelse blir följande: ”Aktiebolag, andelslag, kommanditbolag, öppna bolag, i lagen om europabolag (742/2004) avsedda europabolag, i lagen om europaandelslag (906/2006) avsedda europaandelslag, föreningar och stiftelser får dessutom trots 2 § från allmänheten ta emot återbetalbara medel genom att erbjuda andra skuldinstrument än sådana som ska återbetalas på anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds till allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper emitteras till allmänheten enligt värdepappersmarknadslagen, ska aktiebolaget, andelslaget, kommanditbolaget, det öppna bolaget, europabolaget, europaandelslaget, föreningen eller stiftelsen upprätta och offentliggöra delårsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer, med iakttagande av 7 kap. 5—13 § i värdepappersmarknadslagen. På undantag från informationsskyldigheten enligt denna paragraf tillämpas 7 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen.” 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3, 7, 8 och 10 i proposition RP 46/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2 och 4—6 i proposition RP 46/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 11. (Utskottets nya lagförslag) Riksdagen förkastar lagförslag 9 i proposition RP 46/2016 rd. Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om gräsrotsfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap.  
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansiera näringsverksamhet.  
Det som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering tillämpas, med undantag för 3—Utskottet föreslår en ändring 9 §, 10 § 4 mom. Slut på ändringsförslaget och 17 §, också på sådana kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare som förmedlar gräsrotsfinansiering. 
Denna lag tillämpas inte på sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en konsument.  
Bestämmelser om penninginsamlingar finns i lagen om penninginsamlingar (255/2006). 
Bestämmelser om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering finns dessutom i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det gäller värdepapper som avses i den lagen och som tillhandahålls och förmedlas vid låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 
2 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot vederlagUtskottet föreslår en ändring , när ett skuldförhållande uppstår mellan en mottagare av gräsrotsfinansiering och en kund till en förmedlare av gräsrotsfinansiering Slut på ändringsförslaget,  
2) investeringsbaserad gräsrotsfinansiering investering med eget eller främmande kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller förmedla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som förvärvas mot vederlag i en mottagare av gräsrotsfinansiering i en omfattning som anges i ett tecknings- eller investeringsavtal eller annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument eller andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen, 
3) förmedlare av gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag eller värdepappersföretag eller en AIF-förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, 
4) mottagare av gräsrotsfinansiering ett företag, dock inte ett börsbolag, eller en annan organisation eller en stiftelse som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering,  
5) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 
6) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
7) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014), 
8) betalningsinstitut betalningsinstitut som avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och utländska betalningsinstitut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), 
9) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och utländska EES-fondbolag som avses i 10 b-punkten i det momentet, 
10) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och utländska värdepappersföretag som avses i 2 punkten i det momentet, 
11) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 mom. i den paragrafen. 
2 kap.  
Rätt att förmedla gräsrotsfinansiering 
3 § 
Registreringsskyldighet 
En näringsidkare får förmedla gräsrotsfinansiering endast om näringsidkaren i enlighet med detta kapitel har registrerat sig i det register över förmedlare av gräsrotsfinansiering som förs av Finansinspektionen. 
Registreringsskyldigheten gäller dock inte Utskottet föreslår en strykning kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, värdepappersföretag eller AIF-förvaltare när de förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Registreringsskyldigheten gäller inte heller kreditgivare som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare (747/2010), om de inte förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, eller Slut på strykningsförslaget näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och tillfälligt förmedlar gräsrotsfinansiering i Finland. 
4 § 
Registeranmälan 
Den som har för avsikt att förmedla gräsrotsfinansiering ska i sin registeranmälan lämna 
1) de uppgifter som anges i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 
2) en redogörelse för de personer som avses i 7 § 2 mom. och vars tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion ska bedömas, 
3) en redogörelse för de i 7 § avsedda personernas utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Den som gör anmälan ska på begäran av Finansinspektionen lämna också andra uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls. 
5 §  
Uppgifter som förs in i registret och anmälan om ändringar 
Följande uppgifter ska föras in i registret över förmedlare av gräsrotsfinansiering: 
1) näringsidkarens fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid samt firma, bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen där gräsrotsfinansiering förmedlas, 
2) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för de personer vars tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan, 
3) registerbeteckning som tilldelats av Finansinspektionen och datum för registreringen, 
4) skälet till en avregistrering och tidpunkten för denUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) till anmälaren meddelade offentliga varningar, denne påförda ordningsavgifter och påföljdsavgifter och sådana förbud som förenats med vite. Slut på ändringsförslaget 
Förmedlaren av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om de införda uppgifterna ändras och om verksamheten upphör. 
6 § 
Förutsättningar för registrering 
Finansinspektionen ska registrera den som gör en registeranmälan som förmedlare av gräsrotsfinansiering, om 
1) anmälaren har rätt att utöva näring i Finland, 
2) anmälaren inte har försatts i konkurs Utskottet föreslår en strykning och inte genomgår ett saneringsförfarande för företag eller något annat insolvensförfarande Slut på strykningsförslaget och, Utskottet föreslår en ändring när Slut på ändringsförslaget anmälaren är en fysisk person, Utskottet föreslår en ändring om anmälaren Slut på ändringsförslaget har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, 
Utskottet föreslår en ändring 3) anmälaren inte genomgår ett saneringsförfarande för företag eller skuldsanering för privatpersoner, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) Slut på ändringsförslaget anmälaren är tillförlitlig, 
Utskottet föreslår en ändring 5) Slut på ändringsförslaget anmälaren har sådan kännedom om finansmarknadens funktion som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förmedlingen av gräsrotsfinansieringUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6) övriga villkor för registrering enligt denna paragraf är uppfyllda. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En förutsättning för registrering är dessutom att anmälaren har minst 50 000 euro i eget kapital eller en tillräcklig yrkesansvarsförsäkring, bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet som Finansinspektionen bedömer vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen på anmälarens verksamhet. Försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet ska ha hemort i en EES-stat om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande villkor: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) försäkringen ersätter de skador som förmedlaren av gräsrotsfinansiering ansvarar för enligt denna lag, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) försäkringbeloppet är minst 1 000 000 euro per skada och sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år Slut på ändringsförslaget, 
Utskottet föreslår en ändring 3) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om förmedlaren av gräsrotsfinansiering avser att ta emot kundmedel, är ett villkor för registrering också att denne förmår förvara och hantera kundmedel på det sätt som framgår av 10 §. Slut på ändringsförslaget 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska till Finansinspektionen för kännedom ge in stadgar, avtalsvillkor eller andra motsvarande handlingar av vilka det framgår hur förmedlingen sker och vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter som gäller för mottagare av gräsrotsfinansiering och för andra kunder. 
Finansinspektionen kan vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att vara mellanhand för någon annan. 
7 § 
Tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion 
Den som gör en registeranmälan anses inte tillförlitlig i den mening som avses i 6 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring 4 Slut på ändringsförslaget punkten, om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de fem senaste åren före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att förmedla gräsrotsfinansiering, att vara ägare till en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, eller om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en sådan uppgift. 
Utskottet föreslår en ändring Om anmälaren är en juridisk person gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän, andra som hör till den högsta ledningen och dem som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det gäller en annan sammanslutning än ett aktiebolag. Slut på ändringsförslaget 
Kravet på kännedom om finansmarknadens funktion gäller styrelsen som helhet. Styrelsen samt verkställande direktören och den övriga verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om finansmarknaden och om betydande risker i anslutning till den som behövs med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Till den verkställande ledningen räknas Utskottet föreslår en strykning näringsidkarens eller dess moderbolags Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring anmälarens Slut på ändringsförslaget verkställande direktör och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen Utskottet föreslår en strykning samt de som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan organisation Slut på strykningsförslaget
Om Utskottet föreslår en strykning näringsidkaren Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring anmälaren Slut på ändringsförslaget också bedriver annan affärsverksamhet än förmedling av gräsrotsfinansiering, gäller kravet endast dem som faktiskt svarar för förmedlingen av gräsrotsfinansiering. 
8 § 
Avregistrering 
Finansinspektionen ska avregistrera en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om 
1) förmedlaren har upphört med sin verksamhet, 
2) förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. 1Utskottet föreslår en strykning —3 Slut på strykningsförslaget, Utskottet föreslår en ändring 2 och 4 Slut på ändringsförslaget punkten för registrering inte längre uppfylls, 
3) förmedlaren är mellanhand för någon annan, 
4) förutsättningen enligt 6 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring 5 Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget punkten Utskottet föreslår en ändring eller 2 mom. Slut på ändringsförslaget för registrering inte längre uppfylls och förmedlaren inte inom den tidsfrist som Finansinspektionen har angett i sin uppmaning har Utskottet föreslår en ändring uppfyllt förutsättningen Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning anmält nya personer som uppfyller kraven på kännedom om finansmarknadens funktion Slut på strykningsförslaget, eller 
5) det i förmedlarens eller dess högsta lednings verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser. 
Om en näringsidkare har avregistrerats, får näringsidkaren inte längre förmedla gräsrotsfinansiering.  
Finansinspektionen bestämmer närmare hur verksamheten ska avslutas till följd av en avregistrering. 
9 § 
Rätt för förmedlare av gräsrotsfinansiering att förmedla låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 
Utskottet föreslår en ändring En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerats i det register som Finansinspektionen för får förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerats i Finansinspektionens register får också på det sätt som avses i 1 kap. 11 § 1 och 5 punkten i lagen om investeringstjänster förmedla och ta emot order som gäller sådana värdepapper eller andra andelar i fondföretag som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den lagen samt erbjuda investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vid förmedling av order som avses i 2 mom. ska förmedlaren av gräsrotsfinansiering iaktta 2 och 3 kap. i denna lag och förmedla sina order till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare samt till filialer till värdepappersföretag och kreditinstitut som är auktoriserade i ett tredjeland, om filialerna följer sådana stabilitetsbestämmelser för verksamheten som motsvarar lagen om investeringstjänster och kreditinstitutslagen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Investeringst Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring T Slut på ändringsförslagetjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer. 
Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om rätten för tillhandahållare av investeringstjänster att anlita en förmedlare av gräsrotsfinansiering som anknutet ombud finns i 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster. Slut på ändringsförslaget 
3 kap.  
Kundskydd 
10 § 
Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.  
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta 
1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom., 
2) bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster om hantering av intressekonflikter, 
3) Utskottet föreslår en ändring bestämmelserna Slut på ändringsförslaget i 10 kap. Utskottet föreslår en ändring 4 § i lagen om investeringstjänster om att inhämta uppgifter om kunderna, om investeringen överstiger 2 000 euro Slut på ändringsförslaget, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänsterUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning samt Slut på strykningsförslaget bestämmelserna i 10 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal Utskottet föreslår en ändring och bestämmelserna i 13 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål Slut på ändringsförslaget. 
Utskottet föreslår en ändring De f Slut på ändringsförslagetörmedlare av gräsrotsfinansiering Utskottet föreslår en ändring som i enlighet med 9 § 2 mom. förmedlar och tar emot order som gäller värdepapper eller andra andelar i fondföretag eller erbjuder investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering Slut på ändringsförslaget får inte förvalta eller inneha kundernas Utskottet föreslår en strykning medel Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring finansiella instrument eller penningmedel Slut på ändringsförslaget (kundmedel) Utskottet föreslår en strykning eller i värdepappersmarknadslagen avsedda värdepapper Slut på strykningsförslaget och inte heller stå i skuld till sina kunder Utskottet föreslår en strykning när de förmedlar värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen Slut på strykningsförslaget. Om en förmedlare av gräsrotsfinansiering Utskottet föreslår en ändring i övrigt i sin verksamhet Slut på ändringsförslaget förvaltar kundmedel Utskottet föreslår en strykning vid förmedlingen av andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen Slut på strykningsförslaget, ska förmedlaren organisera förvaringen och hanteringen av dessa kundmedel på ett tillförlitligt sätt Utskottet föreslår en strykning och se till att kundmedlen hålls åtskilda från de egna medlen Slut på strykningsförslaget. Utskottet föreslår en ändring En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska särskilt se till att Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) kundmedlen hålls åtskilda från de egna medlen, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) kundmedlen redovisas så att medlen för varje kund är åtskilda från andra kunders medel, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) kundmedlen sätts in på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat. Slut på ändringsförslaget 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerat sig i enlighet med 2 kap. behöver inte bli medlem i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster. 
11 § 
Informationsskyldighet 
Osann eller vilseledande information får inte ges vid marknadsföring av gräsrotsfinansiering. Om det efter att en uppgift getts framgår att den är osann eller vilseledande på ett sätt som kan ha väsentlig betydelse för kunderna till förmedlaren av gräsrotsfinansiering, ska uppgiften utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 
En mottagare av gräsrotsfinansiering ska, för att det ska gå att bilda sig en välgrundad uppfattning om mottagaren och om erbjudandets förmånlighet, innan medelsanskaffningen inleds offentliggöra riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 21 § om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga. En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska se till att mottagaren av gräsrotsfinansiering fullgör den skyldighet som anges i detta moment. 
Utskottet föreslår en ändring Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål offentliggöra information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter. Slut på ändringsförslaget 
Trots bestämmelserna i 4 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen behöver en mottagare av gräsrotsfinansiering inte offentliggöra prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland för ett sammanlagt vederlag på mindre än 5 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. 
12 § 
Kundkontroll 
Bestämmelser om kundkontroll finns i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008). 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering får inte förmedla gräsrotsfinansiering eller på annat sätt delta i medelsanskaffningen för en mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs Utskottet föreslår en strykning eller genomgår något annat insolvensförfarande Slut på strykningsförslaget
4 kap.  
Tillsyn och påföljder 
13 § 
Tillsyn 
Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.  
Dessutom övervakar konsumentombudsmannen Utskottet föreslår en strykning och Regionförvaltningsverket i Södra Finland Slut på strykningsförslaget att lagen följs, om förmedlarens kund är en konsument.  
Bestämmelser om Finansinspektionens samarbete med konsumentombudsmannen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns i 46 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 
Utskottet föreslår en ändring Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få sådana uppgifter som behövs för att kontrollera de förutsättningar som framgår av 6 och 7 §. Angående rätten att få uppgifter ur straffregistret föreskrivs särskilt. Slut på ändringsförslaget 
14 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet  
Utskottet föreslår en ändring 1) i strid med bestämmelserna i 2 kap. förmedlar gräsrotsfinansiering utan att vara registrerad, eller Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) i strid med 12 § 2 mom. genom gräsrotsfinansiering skaffar medel till en sådan mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs, Slut på ändringsförslaget 
ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för gräsrotsfinansieringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 19 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. 
15 § 
Ordningsavgift och påföljdsavgift 
Sådana bestämmelser enligt 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras ordningsavgift är bestämmelserna i 18 § i denna lag om skyldigheten att höra till ett organ som ger rekommendationer och om skyldigheten att lämna meddelanden i anslutning till detta. 
Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är 
1) de i 10 § i denna lag nämnda bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster om hantering av intressekonflikter, 
2) de i 10 § i denna lag nämnda bestämmelserna i 10 kap. Utskottet föreslår en ändring 4 § i lagen om investeringstjänster om att inhämta uppgifter om kunderna, om investeringen överstiger 2 000 euro, Slut på ändringsförslaget i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, i 9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänsterUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning och Slut på strykningsförslaget i 10 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal Utskottet föreslår en ändring och i 13 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål Slut på ändringsförslaget, 
3) de i 10 § i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av kundmedel och bestämmelserna i 12 § om krav på kundkontroll samt bestämmelserna i 11 § och de med stöd av 21 § utfärdade bestämmelserna om informationsskyldighet. 
Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder och om behandlingen i marknadsdomstolen av ärenden som gäller administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.  
16 § 
Skadeståndsskyldighet 
Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat kunder eller andra personer genom ett förfarande som strider mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Utskottet föreslår en ändring Investerare har rätt att kräva ersättning för skada de orsakats också av verkställande direktören för, en medlem i styrelsen eller ett jämförbart organ i och av en ansvarig bolagsman i en fömedlare av gräsrotsfinansiering, om skadan berott på att denne uppsåtligen eller av vårdslöshet har försummat att se till att verksamheten bedrivs med beaktande av förbudet att ta emot kundmedel enligt 10 § 3 mom. och att kundmedlen förvaras och hanteras på det sätt som förutsätts i den bestämmelsen. Slut på ändringsförslaget En skada anses ha orsakats av oaktsamhet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 3 § i revisionslagen (1141/2015). Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga tillämpas 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). Slut på ändringsförslaget 
5 kap.  
Särskilda bestämmelser 
17 § 
Utskottet föreslår en ändring Uppgifters tillgänglighet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att behandla personbeteckningar. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Följande i registret införda uppgifter ska Finansinspektionen dock hålla allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) en näringsidkares namn samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, huvudkontor och besöksadress till de verksamhetsställen där det förmedlas gräsrotsfinansiering, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) namn på verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen och i jämförbara organ samt ansvariga bolagsmän, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) datum för registreringen, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) till anmälaren meddelade offentliga varningar, denne påförda ordningsavgifter och påföljdsavgifter och sådana förbud som förenats med vite. Slut på ändringsförslaget 
18 § 
God gräsrotsfinansieringssed och självreglering 
Vid anskaffning, tillhandahållande och förmedling av gräsrotsfinansiering får inga förfaranden tillämpas som strider mot god gräsrotsfinansieringssed.  
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska  
1) direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av branschens aktörer och har inrättats i Finland eller EES-området, och som har gett rekommendationer i syfte att främja öppenhet och insyn i förmedlingen av gräsrotsfinansiering, eller  
2) förbinda sig att följa organets rekommendationer eller offentliggöra en motivering till varför de inte har förbundit sig att följa rekommendationerna.  
Ett organ som avses i 2 mom. eller ett jämförbart organ kan i syfte att främja god praxis också ge andra rekommendationer i fråga om denna lags tillämpningsområde än sådana som avses i 2 mom.  
En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska meddela Finansinspektionen vilket i 2 och 3 mom. avsett organ den hör till eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer. På begäran av Finansinspektionen ska organet eller den förmedlare av gräsrotsfinansiering som hör till organet till Finansinspektionen ge in organets stadgar och övriga för tillsynen behövliga uppgifter om organet som Finansinspektionen begär. 
Avtalsvillkor som grundar sig på rekommendationer och andra avtalsvillkor genom vilka avvikelse görs från bestämmelserna i denna lag till nackdel för en kund eller mottagare av gräsrotsfinansiering är ogiltiga. 
19 § 
Tystnadsplikt 
Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller i egenskap av anställd hos organet eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av det har fått kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos en annan kund till mottagaren eller förmedlaren av gräsrotsfinansiering eller hos någon annan person med anknytning till dess verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att saken röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till bolagsstämman för förmedlaren av gräsrotsfinansiering eller till ett motsvarande organs stämma eller möte eller till aktieinnehavare, medlemmar, bolagsmän eller andra personer som deltar i stämman eller mötet. 
20 § 
Överklagande 
Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag finns Utskottet föreslår en strykning i förvaltningsprocesslagen (586/1996) och Slut på strykningsförslaget i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
Ett avregistreringsbeslut som avses i denna lag ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
21 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skyldigheten för en mottagare av gräsrotsfinansiering att offentliggöra 
1) riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 § 2 mom., när Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG inte tillämpas på ett erbjudande, 
2) strukturen hos och innehållet i de riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 §, för ett erbjudande med ett sammanlagt vederlag i Finland på mindre än 5 000 000 euro under en tolvmånadersperiod.  
22 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
23 § 
Övergångsbestämmelser 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska lämna in en ansökan om registrering senast tre månader från ikraftträdandet av denna lag. 
Den som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver verksamhet som enligt denna lag kräver registrering får fortsätta sin verksamhet tills ett beslut om införande i registret har fattats, om en registeranmälan som avses i 4 § görs inom tre månader från ikraftträdandet. 
En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag, och den som har gjort anmälan kan föras in i registret över förmedlare av gräsrotsfinansiering vid ikraftträdandet av lagen.  
En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska senast sex månader från ikraftträdandet av denna lag göra en anmälan till Finansinspektionen om vilket organ enligt 18 § 2 mom. förmedlaren hör till eller vilket organ som har gett en i 18 § 2 och 3 mom. avsedd rekommendation som förmedlaren har förbundit sig att följa. 
Bestämmelserna i 14 och 15 § i denna lag börjar tillämpas tre månader från ikraftträdandet av denna lag och bestämmelserna i 18 § 2—5 mom. sex månader från ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 3 § 2 mom., 
ändrasUtskottet föreslår en strykning 1 kap. 2 § 2 mom. 6 punkten, 6 kap. 1 § 2 mom.,  Slut på strykningsförslaget10 kap. 5 § 2 mom. 2 punkten Utskottet föreslår en strykning och 11 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten Slut på strykningsförslaget och 
fogas Utskottet föreslår en strykning till 1 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 166/2013, en ny 7 punkt och Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring till 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 166/2014, ett nytt 5 mom. och Slut på ändringsförslaget till 2 kap. nya 3 a och 5 § som följer: 
Utskottet föreslår en strykning 1 kap. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Allmänna bestämmelser Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Undantag från tillämpningsområdet Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Denna lag gäller inte Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 6) pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och pensionskassor enligt lagen om pensionskassor (1164/1992), Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 7) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ). Slut på strykningsförslaget 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
Utskottet föreslår en ändring 2 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Trots 1 § får en förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ) och som är registrerad i det register som Finansinspektionen för över förmedlare av gräsrotsfinansiering tillhandahålla förmedling och mottagande av order i fråga om finansiella instrument som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt investeringsrådgivning i anslutning till låne-och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering. Slut på ändringsförslaget 
3 a § 
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument 
Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med tillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument. 
5 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Närmare bestämmelser om vilka investeringsobjekt som ska betraktas som i 3 a § avsedda andra investeringsobjekt får utfärdas genom förordning av finansministeriet. 
Utskottet föreslår en strykning 6 kap. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Minimikapital Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Ett värdepappersföretag som innehar kundmedel och vars investeringstjänster endast består i att förmedla och utföra order eller tillhandahålla kapitalförvaltning ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Ett sådant värdepappersföretags investeringstjänst får inte bestå i att handla för egen räkning eller bedriva garantiverksamhet för finansiella instrument. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 kap.  
Förfaranden i kundförhållanden 
5 § 
Värdepappersföretags informationsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett värdepappersföretag ska i god tid innan en investeringstjänst eller en sidotjänst tillhandahålls ge en icke-professionell kund tillräcklig information om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) arten av de finansiella instrument och andra investeringsobjekt som tjänsterna avser och om de risker som är förknippade med dem, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 11 kap. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Ersättningsfonden för investerarskydd Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Ersättningsfondens stadgar Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Stadgarna ska innehålla bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i denna lag och någon annanstans i lag åtminstone i fråga om Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 3) när och hur garantiavgifterna och förvaltningskostnaderna ska betalas och hur tjänsteleverantörens juridiska och administrativa struktur samt verksamhetens art, omfattning och risker beaktas i garantiavgifterna för de näringsidkare som tillhandahåller investeringstjänster eller låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som investeringstjänster, Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 2 § i lagen om penninginsamlingar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 2 § 2 mom. 6 punkten och 
fogas till 2 § 2 mom. en ny 7 punkt som följer: 
2 §  
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens tillämpningsområde omfattar inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) kollektinsamling bland deltagarna i offentlig religionsutövning som anordnas av religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen (453/2003), 
7) låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering eller verksamhet som bedrivs av förmedlare av gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering ( / ). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 27 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten Utskottet föreslår en ändring och 40 § 1 mom. Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning och 46 § 1 och 2 mom. Slut på strykningsförslaget, Utskottet föreslår en ändring sådana de lyder, 5 § 27 punkten i lag 198/2015, 38 § 1 mom. 2 punkten i lag 170/2014 och 40 § 1 mom. i lag 1198/2014 Slut på ändringsförslaget, och 
fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014 och 198/2015, en ny Utskottet föreslår en ändring 29 Slut på ändringsförslaget punkt och till 50 f §, sådan den lyder i lag 170/2014, ett nytt 4 mom. som följer: 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27) registeransvariga som avses i 4 f § i lagen om statens pensionsfond och i 165 c § i lagen om kommunala pensioner, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 29) Slut på ändringsförslaget sådana mottagare och förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ). 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument, 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 15 § 1 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 22 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 144 a § i lagen om placeringsfonder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 144 b § i lagen om placeringsfonder, 15 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering eller 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 46 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Myndighetssamarbete Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Även konsumentombudsmannen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att marknadsföringen, tillämpningen av avtalsvillkor och andra förfaranden som avses i 45 § är lagliga med hänsyn till konsumentskyddet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Finansinspektionen, konsumentombudsmannen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska samarbeta på lämpligt sätt. Slut på strykningsförslaget 
50 f § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och de förordningar av Europaparlamentet och rådet som ansluter till det 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) Utskottet föreslår en ändring 1 § 1 mom. 19 punkten och Slut på ändringsförslaget 6 § 1 mom., Utskottet föreslår en strykning sådant det Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring sådana de Slut på ändringsförslaget lyder i lag 644/2014, Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 
fogas Utskottet föreslår en ändring till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013 och 171/2014, en ny 20 punkt Slut på ändringsförslaget som följer 
Utskottet föreslår en ändring 1 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Avgiftsskyldiga Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 19) verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ) Slut på ändringsförslaget
6 § 
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 
Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 

Avgiftsskyldiga  

Grundavgift i 

euro  

värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

260 000  

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen  

12 000  

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen  

2 000  

juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut  

1 000  

fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut  

200  

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster  

3 000  

enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 

1 000 

den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

2 000 

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder  

3 000 

förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

3 000 

företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

5 000 

särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

2 000 

centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)  

6 000 

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)  

10 000 

börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 

10 000 

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag  

1 000 

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling  

1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms.  

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

6 000 

centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

150 000 

clearingmedlemmar  

enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

12 000 

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen  

2 000  

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 

15 500  

Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument. 

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 

12 500 

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland  

10 500  

Grundavgiften höjs med 11 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.  

emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad markand enligt lagen om handel med finansiella instrument 

3 000  

finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 

3 000 

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument  

4 000  

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument  

1 000  

Pensionsskyddscentralen  

10 000  

trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden  

1 000  

verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 

18 000 

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 

1 000 

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 

1 000 

tredjeländers kreditinstituts representationer 

1 000 

sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 

300 

finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 

10 000 

förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering (/

Utskottet föreslår en ändring 2 000 Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 5 kap. 2 § 4 punkten och 19 kap. 6 § 1 och 3 mom. samt 
fogas till 1 kap. 6 § ett nytt 7 mom., till 2 kap. 1 § ett nytt 2 mom. och till 5 kap. 2 § en ny 5 punkt som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
6 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder.  
2 kap. 
Definitioner 
1 § 
AIF-fond 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Under de förutsättningar som anges i lagen om placeringsfonder och lagen om gräsrotsfinansiering ( / ) avses med AIF-fond också ett sådant företag eller kollektiva investeringar i annan form och sådan förmedling av gräsrotsfinansiering som inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i fondföretagsdirektivet, där kapital tas emot från en eller flera investerare genom gräsrotsfinansiering, kreditförmedling eller på något annat sätt för kollektiv investering och investeras i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. 
5 kap. 
Registrering 
2 § 
Finansinspektionens register 
Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) sådana förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland, 
5) sådana Utskottet föreslår en strykning förvaltare av  Slut på strykningsförslageteuropeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland. 
19 kap. 
EES-staterna 
6 § 
Tillhandahållande av investeringstjänster 
En EES-baserad AIF-förvaltare som i Finland förvaltar en AIF-fond i enlighet med 2 § eller som i enlighet med 5 § i Finland erbjuder andelar i AIF-fonder har rätt att i Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. utan att etablera dotterföretag eller filial. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För tillstånd som avses i 2 mom. krävs det att  
1) den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat å sin sida erkänner AIF-förvaltarens rätt att tillhandahålla sidotjänster, med undantag för investeringsrådgivning, förvaring och förvaltning av aktier eller andelar i fondföretag samt mottagande och förmedling av order som gäller finansiella instrument, 
2) den EES-baserade AIF-förvaltaren har fått en sådan anmälan som avses i 2 §, 
3) den EES-baserade AIF-förvaltaren har beviljats auktorisation av sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet att tillhandahålla tjänsten i fråga, 
4) den EES-baserade AIF-förvaltaren i tillämpliga delar iakttar lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 3 a § i lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 3 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 163/2014, som följer: 
3 a § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas 26, 26 b, 31, 33, 34 och 34 d §. Denna lag tillämpas dock på specialplaceringsfonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, om inte något annat följer av de förordningarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 24 § i lagen om pantlåneinrättningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 24 §, sådan den lyder i lag 769/1997, som följer: 
24 § 
Värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) ska dock trots 22 § 1 mom. i denna lag säljas på en reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen eller på en multilateral handelsplattform som avses i 2 kap. 9 § i den lagen till det vid tiden för försäljningen gällande börs- eller marknadspriset. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottet föreslår att lagförslag 9 förkastas.

10. Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 24 punkten, sådan den lyder i lag 178/2014, och 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 303/2010, 1368/2010, 907/2011, 1497/2011, 772/2012, 1185/2013, 178/2014, 638/2014 och 1151/2015, en ny 25 punkt som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24) advokater som avses i lagen om advokater (496/1958), dem som biträder advokaterna och andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller juridiska tjänster, när det är fråga om att handla i en klients namn eller för en klients räkning vid affärstransaktioner i anknytning till
a) köp, försäljning, genomförande eller planering av fastigheter eller affärsenheter,
b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton,
d) organisering av de medel som behövs för bildande eller ledning av bolag eller för förvaltning av företag, eller
e) bildande eller ledning av stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar eller ansvar för deras verksamhet,
 
25) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering ( / ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

Utskottet föreslår en ändring 11. Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring Lag  Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring om ändring av kreditinstitutslagen Slut på ändringsförslaget 

Utskottet föreslår en ändring I enlighet med riksdagens beslut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ändras Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  i kreditinstutslagen (610/2014) 2 kap. 3 § 2 mom. som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Aktiebolag, andelslag, kommanditbolag, öppna bolag, i lagen om europabolag (742/2004) avsedda europabolag, i lagen om europaandelslag (906/2006) avsedda europaandelslag, föreningar och stiftelser får dessutom trots 2 § från allmänheten ta emot återbetalbara medel genom att erbjuda andra skuldinstrument än sådana som ska återbetalas på anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds till allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper emitteras till allmänheten enligt värdepappersmarknadslagen, ska aktiebolaget, andelslaget, kommanditbolaget, det öppna bolaget, europabolaget, europaandelslaget, föreningen eller stiftelsen upprätta och offentliggöra delårsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer, med iakttagande av 7 kap. 5—13 § i värdepappersmarknadslagen. På undantag från informationsskyldigheten enligt denna paragraf tillämpas 7 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att statsrådet omedelbart inleder beredning av nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att bestämmelserna om ersättningsfonden för investerarskydd ska motsvara den förändrade omvärldens krav på ett sätt som tryggar investerarskyddet och som beaktar i synnerhet tjänsteleverantörens rättsliga struktur samt verksamhetens art, omfattning och risker
Helsingfors 15.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Antero Vartia gröna 
 
ersättare 
Johanna Ojala-Niemelä sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.