Senast publicerat 24-10-2022 09:48

Betänkande EkUB 22/2022 rd RP 69/2022 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (RP 69/2022 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Eemeli Väyrynen 
  finansministeriet
 • byråchef Eeva Granskog 
  Finansinspektionen
 • chefsjurist Jari Virta 
  Finanssiala ry
 • sektionschef Vesa Sainio 
  FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • professor Matti Turtiainen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Företagarna i Finland rf
 • professor Antti Suhonen. 

Inget yttrande av 

 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Finlands Aktiesparare rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ändras. Syftet med propositionen är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av fondföretagsdirektivet vad gäller användningen av faktablad (EU 2021/2261). 

I lagen om placeringsfonder tas in bestämmelser om att de krav på faktablad som ställs i lagen också uppfylls av faktablad enligt Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för paketerade investeringsprodukter. 

I lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder beaktas att den övergångsperiod som ingår i den ovan nämnda förordningen upphör i fråga om alternativa investeringsfonder. I lagen upphävs de nationella bestämmelserna om faktablad som ska ges icke-professionella kunder. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrund och de viktigaste förslagen

Genom förslaget genomförs ändringarna i EU:s fondföretagsdirektiv. I propositionen föreslås det ändringar i lagen om placeringsfonder (213/2019). Dessutom föreslås det att bestämmelserna om faktablad till icke-professionella kunder upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). 

Enligt artikel 78 i EU:s fondföretagsdirektiv (2009/65/EG) ska förvaltningsbolaget för varje placeringsfond som det förvaltar upprätta ett kortfattat faktablad med basfakta om den placeringsfond som erbjuds (faktablad). Faktabladet ska på vanligt språk innehålla information om arten av och syftet med den fond som erbjuds om tidigare värdeutveckling samt om de kostnader och risker som investeraren orsakas. Avsikten är att göra det lättare att jämföra olika fonder sinsemellan och fatta motiverade investeringsbeslut. 

Också i den så kallade PRIIP-förordningen (EU) nr 1286/2014 finns bestämmelser om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter som är avsedda särskilt för icke-professionella investerare. Placeringsfonder hör i princip till PRIIP-förordningens tillämpningsområde. De har dock genom en övergångsbestämmelse befriats från kraven i förordningen fram till den 31 december 2022. Efter övergångsperiodens utgång ska det således finnas överlappande informationsskyldigheter i fråga om faktablad som gäller placeringsfonder både i EU:s fondföretagsdirektiv och i PRIIP-förordningen. 

För att undvika överlappande reglering har EU:s fondföretagsdirektiv ändrats så att man undviker överlappande informationsskyldigheter gentemot investerare efter att övergångsperioden enligt PRIIP-förordningen har löpt ut. De ändringar som EU:s fondföretagsdirektiv förutsätter ska sättas i kraft nationellt före den 1 januari 2023. Direktivet genomförs genom de ändringar i lagen om placeringsfonder som föreslås i propositionen. 

I Finland har övergångsbestämmelsen i PRIIP-förordningen tolkats så att den också gäller AIF-fonder. I lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ingår en skyldighet att ta fram faktablad för AIF-fonder när de erbjuds till icke-professionella investerare. Sålunda har tjänsteleverantörerna under övergångsperioden kunnat kringgå bestämmelserna i PRIIP-förordningen och producera faktabladet på basis av de nationella bestämmelserna. Efter övergångsperioden är detta inte längre möjligt och de nationella bestämmelserna blir obehövliga. Därför föreslås det att bestämmelserna om faktablad i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder upphävs. 

Sammanfattande synpunkter

Ekonomiutskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna är lämpliga för att genomföra ändringarna i EU:s fondföretagsdirektiv. 

Genom de föreslagna ändringarna förtydligas regleringen, förbättras enhetligheten i regleringen, undviks överlappande informationskrav, underlättas tillsynen och stöds konkurrensen mellan olika leverantörer av investeringsprodukter. Även investerare drar nytta av de föreslagna ändringarna, eftersom förslaget förenhetligar den information som icke-professionella investerare får om olika investeringsprodukter i EU och gör det lättare att jämföra dem. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 69/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.10.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Johanna Rihto-Kekkonen.