Senast publicerat 08-05-2021 11:50

Betänkande EkUB 3/2016 rd RP 21/2016 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anmälda organ för vissa produktgrupper

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anmälda organ för vissa produktgrupper (RP 21/2016 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • handelsråd Tomi Lounema 
  arbets- och näringsministeriet
 • huvudbedömare Seppo Lehto 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • direktör Heikki Ojanperä 
  Förening för Teknisk Handel och Tjänster rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • försvarsministeriet
 • Oy Elspecta Ab.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om anmälda organ för vissa produktgrupper. Syftet med den föreslagna lagen är att delvis genomföra nio av Europaparlamentets och rådets produktdirektiv med enhetliga bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av produkters överensstämmelse som s.k. anmälda organ. Direktiven gäller följande produktgrupper: elektriska och elektroniska produkter, utrustning som är avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar, vågar, mätinstrument, explosiva varor för civilt bruk, hissar och deras säkerhetskomponenter, pyrotekniska artiklar, enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar. Den nya lagen ska i fråga om dessa produktgrupper ersätta de särskilda bestämmelserna om förfarandena som följs när organ godkänns för bedömning av överensstämmelse med kraven och utses till anmälda organ och när de anmäls till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater. Motsvarande bestämmelser om förfarandena har tills vidare tagits in i den sektorspecifika lagstiftningen om de enskilda produktgrupperna. 

Det föreslås att i lagen tas in bestämmelser om nödvändiga definitioner, ansökan om godkännande som anmält organ, den behöriga myndigheten samt det nationella förfarandet för godkännande och anmälan. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om de allmänna kraven på anmälda organ och kraven på anmälda organs verksamhet och personal, anmälda organs allmänna skyldigheter, informationsskyldighet och skyldighet att delta i standardiseringsarbete och i samordningsgruppens arbete samt utläggande av uppgifter på underentreprenad eller anlitande av dotterbolag. 

Lagen avses träda i kraft den 20 april 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslaget, men med vissa tekniska ändringar. 

Referensram.

Propositionen är en del av ett paket på åtta propositioner för att nationellt sätta i kraft den reglering som krävs i EU:s produktdirektiv. I samband med projektet utfördes en normuppdatering som överskrider förvaltningsområdena och där behoven att förnya produktregleringen har bedömts i ett brett perspektiv. Ekonomiutskottet välkomnar att regleringen av området har blivit föremål för en övergripande utvärdering. 

Centrala ändringar.

Den föreslagna nya lagen kommer att för vissa produktgrupper ersätta separata bestämmelser om förfaranden för att godkänna bedömningsorgan och utse dem till anmälda organ. För närvarande är regleringen av dessa organ sektorspecifik. Ekonomiutskottet instämmer med den bedömning som gjordes vid utfrågningen av sakkunniga enligt vilken den föreslagna systematiken för tväradministrativ och sektorspecifik reglering gör regelverket tydligare och enhetligare. 

De anmälda organens ställning.

Ett anmält organ är en så kallad oberoende tredje part vars uppgift är att producera tjänster för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven vid tilllämpningen av nationell lagstiftning som grundar sig på harmoniserad unionslagstiftning. De är organ som har behörighet att för separat definierade produkter utföra uppgifter som förutsätts i bedömningsförfarandet, bland annat kalibrering, typgodkännande eller certifiering. Systemet är alltså viktigt för att produkter som släpps ut på marknaden ska vara säkra. De nya produktdirektiven kommer att upphäva den reglering som gäller för närvarande. Registreringarna enligt den lagstiftning som upphävs stryks analogt ur registret över anmälda organ (NANDO-registret). Därför tvingas de berörda organen söka ny anmälning hos en nationell behörig myndighet (i Finland ANM) som i sin tur gör anmälan till den registeransvarige. Från ANM:s anmälan löper en två veckors reaktions- och protesttid som har fastställts till förmån för de övriga medlemsstaterna. Efter det kan organet tidigast registreras i databasen. 

Förslaget har inga betydande konsekvenser för bedömningsorganens egentliga verksamhet. I likhet med den gällande regleringen definieras det i den föreslagna nya lagen vilka villkor ett bedömningsorgan ska uppfylla för att kunna utses till anmält organ. Organet ska vara en juridisk person som är registrerad i Finland och därutöver en utomstående sakkunnigaktör som är oberoende av den organisation och produkt det bedömer. Organet ska dessutom ha teknisk kompetens och förmåga att klara sin uppgift. Lagen innehåller också bestämmelser om personalens kompetens, ansvarsförsäkring och skyldighet att lämna uppgifter till myndigheterna. I lagen ingår preciserande bestämmelser om ansvarsfrågor som gäller anmälda organs användning av dotterbolag eller underleverantörer. 

Ikraftträdande.

Tillämpningen av de nya produktdirektiven inleds den 20 april 2016. Samtidigt utgår de nu gällande registeranteckningar som ger behörighet för verksamhet som anmält organ. Om lagförslaget inte sätts i kraft före den 20 april 2016 uppstår en situation där de anmälda organens behörighet upphör. Det medför ett avbrott i organens verksamhet. Men diskontinuiteten gäller endast behörigheten hos anmälda organ inom de sektorer som hör till direktivpaketets tillämpningsområde att i fråga om helt nya produkter som bland annat kräver typgodkännande konstatera att produkter uppfyller kraven. Diskontinuiteten gäller inte produkter som redan finns på marknaden och inte heller kontroll under användningen. De godkända produkter som nu finns på marknaden får behålla sin status så länge beslutet om godkännande är i kraft trots att direktiven ändras. 

Ett undantag från detta är ibruktagande av nya hissar och vissa mätapparater. I fråga om dessa produktgrupper betraktas varje ny apparat som börjar användas och släpps ut på marknaden som en ny produkt som kräver typgodkännande också om det handlar om en produkt eller modell som redan finns på marknaden. En diskontinuitet i de anmälda organens verksamhet på grund av lagstiftningstekniska dröjsmål är ett betydande problem i det här avseendet. 

I det aktuella lagförslaget hänvisas till författningar vars beredning ännu inte är slutförd. Riksdagsbehandlingen av lagförslaget för de anmälda organen kan inte i nuvarande form slutföras förrän alla författningar som det hänvisas till kan behandlas i riksdagen. Därför är ikraftträdandet av lagen om anmälda organ och ministeriets anmälan till Europeiska kommissionens NANDO-register beroende av schemaläggningen för riksdagsbehandlingen av hela lagstiftningspaketet. 

Ekonomiutskottet föreslår som framgår närmare i detaljmotiven att vissa författningshänvisningar i lagförslaget om anmälda organ ska ändras så att det blir möjligt att slutföra behandlingen av lagförslaget i riksdagen och således sätta lagen i kraft oberoende av behandlingen i riksdagen av andra författningar som gäller genomförandet av produktdirektivet. 

Anmälda organ som handläggare av offentliga förvaltningsuppgifter.

De anmälda organen utses för att bedöma om de väsentliga kraven på produkter uppfylls och för att säkerställa att dessa krav tekniskt sett tillämpas konsekvent. Organen erbjuder produkttillverkarna tjänster inom branscher där ett gemensamt intresse anses föreligga. Organet eller ett dotterbolag eller en underentreprenör som organet anlitar utför sådan bedömning av en produkts överensstämmelse med kraven som grundar sig på lagstiftningen och som inverkar på tillverkarens rättigheter, intressen eller skyldigheter. Därför måste ett anmält organs uppgifter anses vara en offentlig förvaltningsuppgift vilket i sin tur är grunden för skyldigheten för ett anmält organ eller dess dotterbolag eller underentreprenör att iaktta vad som föreskrivs om myndigheternas verksamhet.  

DETALJMOTIVERING

1 §. Tillämpningsområde.

Av de orsaker som anges i de allmänna motiven stryks hänvisningarna till hissäkerhetslagen, lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar och lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven. Utöver dessa ändringar tillfogas en hänvisning till den gällande lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005, nedan kemikaliesäkerhetslagen).  

I fråga om sektorsregleringen hänvisas i denna paragraf om tillämpningsområdet till gällande lagstiftning, enligt vilken de tidigare produktdirektiven har genomförts. På detta sätt säkerställs att regleringen av anmälda organ genomförs vid rätt tid, och samtidigt minimeras eventuella olägenheter av att de anmälda organens tjänster kanske avbryts.  

Bestämmelserna om anmälda organ i den föreslagna lagen, som är en speciallag och går före bestämmelserna i lagen om tryckbärande anordningar och elsäkerhetslagen och kemikaliesäkerhetslagen, blir tillämpliga på ansökningar som avgörs av organ för bedömning av överensstämmelse efter det att lagen har trätt i kraft. Det är därför inte något problem att de överlappande bestämmelserna i lagen om tryckbärande anordningar, elsäkerhetslagen och kemikaliesäkerhetslagen inte upphävs i detta sammanhang. 

Hänvisningen till kemikaliesäkerhetslagen säkerställer att organ som ska bedöma utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar och pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven kan fortgå utan avbrott. När de nya sektorslagarna senare behandlas i riksdagen är avsikten att i samband med dessa propositioner ändra bestämmelsen om tillämpningsområde så att den hänvisar till de nya sektorslagarna. 

2 §. Förhållande till annan lagstiftning.

Hänvisningen till lagen om marknadskontroll av vissa produkter, som fortfarande är under beredning, stryks. Hänvisningen kommer att läggas till den här lagen i samband med hänvisningarna till de kommande sektorslagarna.  

5 §. Behörig myndighet.

Hänvisningarna till hissäkerhetslagen, lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar och lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven stryks. Utöver dessa ändringar tillfogas en hänvisning till den gällande lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 21/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven för produkter som omfattas av tillämpningsområdet för Utskottet föreslår en strykning hissäkerhetslagen (x/2016), Slut på strykningsförslaget lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), Utskottet föreslår en strykning lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (x/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (x/2016) och Slut på strykningsförslaget elsäkerhetslagen (410/1996) Utskottet föreslår en ändring och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) Slut på ändringsförslaget som anmälda organ och om de skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet. 
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om ett nationellt system för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven finns i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om marknadskontrollen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 § finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (x/2016) Slut på strykningsförslaget
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) anmält organ ett i Finland etablerat organ som utsetts av en finsk myndighet och anmälts till Europeiska kommissionen och som har till uppgift att tillhandahålla tjänster för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven vid tillämpningen av nationell lagstiftning som grundar sig på harmoniserad unionslagstiftning, 
2) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, provning, certifiering och kontroll samt andra åtgärder för bedömning av överensstämmelse, 
3) tillverkare en fysisk och juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en eller flera produkter och marknadsför produkten i sitt eget namn eller under eget varumärke, 
4) ackrediteringsintyg ett intyg som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan och som visar att ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfyller de krav som fastställs genom harmoniserade standarder och vid behov eventuella ytterligare krav, inklusive sådana som fastställs i sektorsspecifika program, för att utföra specifika bedömningar av överensstämmelse med kraven, 
5) bedömning av överensstämmelse ett förfarande där det utreds huruvida en produkt som bedöms uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, 
6) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning genom vilken villkoren för saluföring av produkter harmoniseras, 
7) auktoriserad representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och som enligt skriftlig fullmakt av tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter. 
 
4 § 
Ansökan om att godkännas som anmält organ 
Ett i Finland etablerat organ för bedömning av överensstämmelse ska ansöka om att godkännas som anmält organ till den behöriga myndigheten. Till ansökan ska fogas uppgifter om och intyg över att de krav som ställs på bedömningsorgan uppfylls i fråga om åtgärderna för bedömning av överensstämmelse med kraven, modulen eller modulerna för bedömning av överensstämmelse med kraven samt den produkt i fråga om vilken organet anser sig ha kompetens. 
Ett bedömningsorgan kan visa att det uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, genom ett ackrediteringsintyg som utfärdas av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. Om bedömningsorganet inte kan lägga fram något ackrediteringsintyg, ska det till den behöriga myndigheten ge in behövliga skriftliga bevis för att myndigheten ska kunna bedöma huruvida sökanden uppfyller de krav som gäller godkännande som anmält organ och som grundar sig på harmoniserad unionslagstiftning. 
5 § 
Behörig myndighet 
Arbets- och näringsministeriet är behörig myndighet, om ansökan gäller att till anmälda organ utse organ för bedömning av sådana produkters överensstämmelse med kraven som omfattas av tillämpningsområdet för Utskottet föreslår en strykning hissäkerhetslagen, Slut på strykningsförslaget lagen om mätinstrument, lagen om tryckbärande anordningar, lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, Utskottet föreslår en strykning lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven och Slut på strykningsförslaget elsäkerhetslagen och Utskottet föreslår en ändring lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor Slut på ändringsförslaget. Arbets- och näringsministeriet övervakar de anmälda organ som det har godkänt. 
6 § 
Godkännande som anmält organ och återkallande av godkännande 
Den behöriga myndigheten godkänner och utser ett organ för bedömning av överensstämmelse till anmält organ, om organet uppfyller de krav enligt 7–12 § som ställs på anmälda organ och som grundar sig på harmoniserad unionslagstiftning samt anmäler organet till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. Om de anmälda uppgifterna förändras på ett betydande sätt ska också dessa förändringar anmälas till kommissionen och medlemsstaterna. 
I beslutet om godkännande anges det anmälda organets behörighetsområde, fastställs de arrangemang som hänför sig till tillsynen över organet samt ställs vid behov krav, begränsningar och villkor för organets verksamhet med hjälp av vilka det säkerställs att uppgifterna utförs korrekt. Beslutet kan meddelas för en bestämd tid. 
Om ett anmält organ inte längre uppfyller de föreskrivna förutsättningarna eller inte iakttar de villkor som ställs i beslutet om godkännande eller annars väsentligen handlar i strid med bestämmelserna, ska den behöriga myndigheten bestämma en tillräcklig tidsfrist inom vilken det anmälda organet ska avhjälpa saken. Om det anmälda organet inte har avhjälpt bristerna inom den tidsfristen, ska den behöriga myndigheten återkalla godkännandet. 
Om ett anmält organ har avslutat sin verksamhet eller om godkännandet av organet har återkallats ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att organets dokument handläggs av ett annat anmält organ eller att de på begäran av de myndigheter som svarar för anmälan och marknadskontrollen finns tillgängliga för dessa. 
7 § 
Allmänna krav på anmälda organ 
Ett anmält organ ska uppfylla följande krav: 
1) organet ska vara en juridisk person som är registrerad i Finland, 
2) organet ska vara en utomstående sakkunnigaktör som är oberoende av den organisation och produkt som det bedömer, 
3) organets högsta ledning och den personal som svarar för bedömningen av överensstämmelse med kraven får inte omfatta någon som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller sådana produkter eller ämnen som de bedömer eller någon som är auktoriserad representant för en sådan part, 
4) organet och dess personal ska ha sådan teknisk kompetens som krävs inom det specifika området, 
5) organet ska kunna utföra alla de uppgifter i anslutning till bedömning av överensstämmelse med kraven som anvisats organet och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet självt eller om vissa uppgifter utförs för dess räkning och under dess ansvar. 
8 § 
Krav på anmälda organs verksamhet 
Ett anmält organ ska till sitt förfogande ha 
1) tillräcklig personal med teknisk kunskap samt tillräcklig och lämplig erfarenhet för att kunna utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven, 
2) beskrivningar av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som garanterar att förfarandena medger öppenhet och möjliggör upprepning, 
3) ändamålsenliga riktlinjer och förfaranden med hjälp av vilka den bedömning av överensstämmelse med kraven som organet utför i egenskap av anmält organ avskiljs från organets övriga verksamhet, 
4) förfaranden som gör det möjligt för organet att utföra sina uppgifter med beaktande av företagens storlek, bransch och struktur, produkternas tekniska komplexitet samt huruvida det är fråga om massproduktion eller serietillverkning. 
Ett anmält organ ska ha de förutsättningar som behövs för att kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifter som hänför sig till en ändamålsenlig skötsel av bedömningen av överensstämmelse med kraven, samt ha tillgång till all den utrustning och de hjälpmedel som behövs. 
9 § 
Krav på anmälda organs bedömningspersonal 
Den ansvariga bedömningspersonalen vid ett anmält organ ska ha 
1) gedigen teknisk och yrkesinriktad utbildning, som omfattar bedömning av överensstämmelse med kraven inom det område för vilket det anmälda organet har anmälts, 
2) tillräcklig kunskap om de krav som gäller bedömningarna och tillräckliga befogenheter att utföra bedömningar, 
3) kunskap och insikt om de väsentliga kraven, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna och tillämpningsföreskrifter i Europeiska unionens lagstiftning, 
4) förmåga att utarbeta intyg, dokument och rapporter som visar att en bedömning har utförts. 
10 § 
Anmälda organs opartiskhet 
Ett anmält organ, dess högsta ledning och personal som utför bedömningar ska vara opartiska. Arvodena för den högsta ledningen och den personal som utför bedömningar vid ett anmält organ får inte vara beroende av antalet utförda bedömningar eller av bedömningarnas resultat. 
11 § 
Anmälda organs ansvarsförsäkring 
Ett anmält organ ska ha en ansvarsförsäkring som är tillräcklig med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. 
12 § 
Presumtion beträffande överensstämmelse med kraven 
Om ett anmält organ visar att det uppfyller kraven enligt de harmoniserade standarder som tillämpas vid bedömningen och vars referensuppgifter har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, antas organet uppfylla de krav som föreskrivs för anmälda organ i denna lag, om de tillämpliga standarderna omfattar dessa krav. 
13 § 
Utläggande av uppgifter på underentreprenad eller anlitande av dotterbolag 
Om ett anmält organ lägger ut vissa uppgifter som hänför sig till bedömning av överensstämmelse med kraven på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag, ska det se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller de krav som ställs på anmälan av bedömningsorgan, samt informera arbets- och näringsministeriet om saken. 
Det anmälda organet ansvarar för de uppgifter som utförs av underentreprenören eller dotterbolaget, oavsett i vilken stat dessa är etablerade. 
Ett anmält organ får lägga ut uppgifter på underentreprenad eller anlita ett dotterbolag för uppgifterna endast om organet avtalat om saken med kunden. 
Det anmälda organet ska hålla dokumenten gällande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kompetens och uppgifterna i anslutning till bedömningen av överensstämmelse med kraven tillgängliga för de behöriga myndigheterna. 
14 § 
Allmänna skyldigheter för anmälda organ och deras dotterbolag och underentreprenörer 
Ett anmält organ ska utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven enligt de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som föreskrivs i de lagar som nämns i 1 §. 
Bedömningarna av överensstämmelse med kraven ska utföras så att de står i rätt proportion till sitt syfte, inte onödigt belastar de ekonomiska aktörer som avses i de lagar nämns i 1 § och skadar deras egendom. Det anmälda organet ska ta hänsyn till företagens storlek, bransch och struktur, till den berörda produktteknikens komplexitet samt till huruvida det är fråga om massproduktion eller serietillverkning. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska tillräcklig noggrannhet iakttas. 
Ett anmält organ eller ett dotterbolag eller en underentreprenör som organet anlitar ska vid skötseln av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003). På anställda hos ett anmält organ eller ett dotterbolag eller en underentreprenör som organet anlitar tillämpas dessutom bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter sådana uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
15 § 
Anmälda organs skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter och andra anmälda organ 
Ett anmält organ ska, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna uppgifter om organets verksamhet till den behöriga myndigheten samt på begäran av en myndighet också om åtgärder som vidtas av organet till den myndighet som är behörig på tillämpningsområdet för den anmälan som gäller organet. 
Ett anmält organ ska underrätta den behöriga myndigheten om 
1) avslag, begränsningar och återkallande av ett ackrediteringsintyg eller godkännande som beviljats organet, 
2) omständigheter som inverkar på det anmälda organets angivna verksamhetsområde eller på villkoren för godkännande, 
3) en sådan begäran om information om bedömning av överensstämmelse med kraven som organet har fått av marknadskontrollmyndigheterna. 
Ett anmält organ ska underrätta den behöriga myndigheten om avslag och begränsningar av intyg över bedömningar av överensstämmelse med kraven samt om återkallande av giltigheten temporärt eller tills vidare för ett tidigare utfärdat intyg. 
Ett anmält organ ska ge andra anmälda organ som utför liknande bedömningar av överensstämmelse med kraven, då bedömningen gäller samma produkter, relevant information om negativa resultat av bedömningar av överensstämmelse med kraven och på begäran också om positiva resultat. 
16 § 
Anmälda organs skyldighet att delta i standardiseringsarbetet och i arbetet i samordningsgruppen för anmälda organ 
Ett anmält organ ska delta i det relevanta standardiseringsarbetet och i det arbete som utförs i samordningsgruppen för anmälda organ, som inrättats i enlighet med harmoniserad unionslagstiftning. Om detta inte är möjligt, ska organet se till att dess bedömningspersonal får information om standardiseringsarbetet och samordningsgruppens arbete. 
17 § 
Ändringssökande 
Beslut som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
18 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.3.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kaj Turunen saf 
 
vice ordförande 
Harri Jaskari saml 
 
medlem 
Harry Harkimo saml 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Lauri Ihalainen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Eero Lehti saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Antero Vartia gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.