Senast publicerat 06-09-2021 12:51

Betänkande EkUB 31/2020 rd RP 161/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel (RP 161/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • överinspektör Tarja Virkkunen 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Johanna Pakkala 
  Energimyndigheten
 • branschchef Hannes Tuohiniitty 
  Bioenergia ry
 • expert Jukka Makkonen 
  Finsk Energiindustri rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Lokalkraft rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om utsläppshandel ändras. Ändringsförslaget gäller delvis bestämmelser som träder i kraft den 1 januari 2021. Till lagen fogas bestämmelser om ibruktagande av, ansökan om och bemyndigande att utfärda förordning om en standardiserad och förenklad plan för övervakning av utsläpp för utsläppshandelsanläggningar samt andra förpliktande bestämmelser i anslutning till detta. Dessutom ändras den straffbestämmelse som avser planen för övervakning av utsläpp på grund av de övriga ändringar som föreslås i lagen. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med förslaget är att minska övervakningsskyldigheterna för verksamhetsutövare vid utsläppshandelsanläggningar med låga utsläpp. Den EU-reglering som ligger till grund för förslaget gör det möjligt att införa standardiserade och förenklade övervakningsplaner för utsläpp i medlemsländerna. 

Förslaget baserar sig på artikel 13 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012, dvs. den så kallade övervaknings- och rapporteringsförordningen. 

Ändringen gäller utsläppssnåla och funktionellt enkla anläggningar för handel med utsläppsrätter. Förfarandet är begränsat till de berörda anläggningarna för att säkerställa att kvaliteten på övervakningen av utsläpp inte äventyras och att planen för övervakning av utsläpp kan lämnas i standardiserad och förenklad form. Efter ändringen kan ansökan om godkännande av övervakningsplanen göras på ett formulär som fastställts av utsläppshandelsmyndigheten. 

I Finland omfattas cirka 530 anläggningar av utsläppshandelssystemet. Vi har uppskattningsvis omkring 200 anläggningar som kan använda en förenklad plan för övervakning av utsläpp. Det är i huvudsak reservkraftverk för energiproduktion samt värmeanläggningar. Det är således fråga om en relativt stor del av anläggningarna i vårt land, men en liten del, under en procent, av utsläppen från vår handlande sektor. 

Vikten av att förenkla de administrativa förfarandena understryks av utsläppshandelns roll som ett centralt styrmedel för EU:s klimatpolitik. När EU:s klimatpolitik ses över är utsläppshandeln det ekonomiskt mest effektiva verktyget för att styra utsläppsminskningar och den bör i framtiden också revideras till övriga delar. Om tillämpningsområdet för utsläppshandeln framöver utvidgas, blir det ännu viktigare med smidiga förfaranden. 

Ekonomiutskottet betonar vikten av att minska företagens administrativa börda. Med rätt åtgärder kan resultatet vara inte bara att kostnaderna minskar, utan också att förutsättningarna för att följa lagstiftningen och minska felen i de kommande planerna förbättras. Det är också motiverat att biomassa inte får bli något hinder för att använda standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp. Ekonomiutskottet anser det vara viktigt att i fortsättningen också utreda andra möjligheter att förenkla regleringen av administrativa procedurer och tillståndsförfaranden inom energisektorn. 

Ekonomiutskottet anser att propositionen är motiverad och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 161/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.