Senast publicerat 17-03-2021 11:43

Betänkande EkUB 5/2021 rd RP 24/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (RP 24/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterareJonnaKuparinen
  finansministeriet
 • redovisningsexpertRiittaPelkonen
  Finansinspektionen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Börsstiftelsen i Finland
 • Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Finanssiala ry
 • Centralhandelskammaren
 • Delegationen för noterade företag
 • Företagarna i Finland rf
 • professorSeppoVilla.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att paragrafen om offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse i värdepappersmarknadslagen ändras temporärt. 

Syftet är att i den nationella lagstiftningen genomföra den medlemsstatsoption som genom EU:s ändringsförordning till prospektförordningen har fogats till insynsdirektivet och som gäller senareläggning av emittenters övergång till elektronisk bokslutsrapportering (Esef). Senareläggningen möjliggör för emittenter att övergå till elektroniskt rapporteringsformat först för de räkenskapsperioder som inleds den 1 januari 2021 eller senare. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Det viktigaste innehållet i och syftena med propositionen.

Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337, som gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder samt användningen av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen. Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att bevilja ett års senareläggning för emittenter av värdepapper att övergå till digital elektronisk bokslutsrapportering (Esef). En senareläggning enligt medlemsstatsoptionen ingår i den lagstiftning om finansmarknaden som EU har infört till följd av covid-19-pandemin. 

De frågor som preciseras i Europeiska kommissionens tolkningsmeddelande (2020/C379/01, 10.11.2020) om utarbetande, revision och offentliggörande av finansiella rapporter som ingår i årliga redovisningar för Esef-bokslut blir bindande först när de har införlivats i den nationella lagstiftningen. 

Ekonomiutskottet anser att den föreslagna lagstiftningen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

Insynsdirektivet.

Enligt insynsdirektivet är emittenten från och med den 1 januari 2020 skyldig att upprätta en årlig redovisning (bokslut) och en förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse) med hjälp av rapporteringsformatet European Single Electronic Format (ett europeiskt enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, Esef). Den bärande tanken med den tekniska standarden för tillsyn har varit att ta fram ett enhetligt elektronisk format som harmoniserar rapporteringen och därmed gör att bokslutsuppgifterna är lättare att få tillgång till, analysera och jämföra. Rapporteringen ska skickas till det nationella datalagret, som i Finland är Helsingforsbörsen, alltså Nasdaq OMX Helsinki Oy. 

Effekter av senareläggning.

När genomförandet av redovisningsformatet Esef får senareläggas, ges emittenter möjlighet att prioritera de extra rapporteringsskyldigheter som följer av covid-19-pandemin. Den föreslagna lagstiftningen ger således emittenterna fria händer att välja om de vill utnyttja möjligheten till senareläggning eller inte. 

Enligt uppgifter till ekonomiutskottet planerar flera EU-medlemsstater att införa optionen nationellt. Med avseende på jämlika konkurrensvillkor bör Finland handla på samma sätt som majoriteten av medlemsländerna eller åtminstone på samma sätt som våra viktigaste konkurrent- och jämförelseländer. Därmed har emittenterna likvärdiga verksamhetsförutsättningar och administrativa rapporteringsskyldigheter i medlemsstaterna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 24/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
HannaKosonencent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JanneSankelosaml
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
LeenaMerisaf.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.