Betänkande
FiUB
10
2020 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i inkomstskattelagen (RP 82/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
specialsakkunnig
Jussi
Laitila
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Merja
Taipalus
finansministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändringar i såväl lagen om skatteredovisning som inkomstskattelagen. 
Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten höjs med 10 procentenheter från 32,13 till 42,13 procent och statens utdelning sänks i motsvarande grad från 67,87 till 57,87 procent vid redovisningarna av samfundsskatt för skatteåret 2020. Propositionen ingår i de sammantagna åtgärder som vidtas på grund av coronaepidemin. De är avsedda att stödja kommunerna och ska trygga förutsättningarna för att ordna basservice och underlätta de utmaningar kommunerna ställs inför på grund av det exceptionella läget. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Statens ekonomiska stöd till kommunerna till följd av konsekvenserna av coronapandemin är indelat i fyra delar som kompletterar varandra: ersättning till sjukvårdsdistrikten för merkostnader till följd av coronakrisen, temporär höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten för 2020, temporär höjning av statsandelen för basservice och höjning av statsandelen enligt prövning. I den aktuella propositionen ingår den temporära höjningen av utdelningen av samfundsskatten. Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker den utan ändringar. 
Effekterna för inkomsterna i enskilda kommuner varierar beroende på hur stor andel av kommunens skatteinkomster som kommer från samfundsskatt. De kommuner där samfundsskatten spelar en stor roll har störst nytta av den ökade utdelningen. Samtidigt förlorar de här kommunerna mest när intäkterna av samfundsskatten sjunker. Utskottet anser att den föreslagna modellen är motiverad, eftersom propositionen på rätt sätt kompenserar kommunerna för minskade skatteinkomster. I utfrågningen av sakkunniga talades det också för en modell där en betydande del av de statliga stöden ges ut via samfundsskatten, eftersom coronapandemin relativt sett har störst inverkan på intäkterna från samfundsskatten. 
Konjunkturväxlingen i kommunernas inkomster av samfundsskatten minskar tack vare sättet att beräkna kommunernas utdelning och utjämningen av statsandelarna mellan kommunerna utifrån skatteinkomsterna. De enskilda kommunernas utdelning är medelvärdet av den utdelning som beräknats på grundval av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. I utjämning av statsandelarna utifrån skatteinkomsterna beaktas utöver andra skatter också kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten. Den avkastning av samfundsskatten som beräknas på grundval av den föreslagna höjningen av utdelningen av samfundsskatten beaktas alltså i den utjämning av statsandelarna som görs senare utifrån skatteinkomsterna. En temporär höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten ger därför ingen anledning att särskilt granska utdelningen till enskilda kommuner, utan behovet av justeringar bedöms senare. Utskottet anser det viktigt att statsrådet följer utvecklingen inom den kommunala ekonomin och förändringarna i enskilda kommuners totala skatteintäkter. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 82/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
vice ordförande
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
(delvis)
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
ersättare
Markku
Eestilä
saml
(delvis)
ersättare
Sari
Essayah
kd
ersättare
Mari
Holopainen
gröna
(delvis)
ersättare
Jani
Mäkelä
saf
(delvis)
ersättare
Lulu
Ranne
saf
ersättare
Veronica
Rehn-Kivi
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
Senast publicerat 16-06-2020 14:54