Betänkande
FiUB
11
2020 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (RP 83/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
budgetråd
Niko
Ijäs
finansministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Statens revisionsverk
statsrådets kansli.
Inget yttrande av 
Statskontoret.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås att det till lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti fogas en bestämmelse enligt vilken bolag med statlig majoritet eller statens intressebolag för att stärka bolagets finansiella ställning kan beviljas lån utan en för låntagaren bindande förfallodag, om detta särskilt tillåts i budgeten. Ändringen gör det möjligt att tillämpa vissa nya lånearrangemang i ägarstyrningen av bolag med statlig majoritet och av statens intressebolag. Ändringen behövs bland annat för att man ska kunna förbereda sig på sådana ekonomiska svårigheter som covid-19-epidemin medför. 
Propositionen hänför sig till fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2020 eller så snart som möjligt efter det att den har antagits. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 
Utskottet anser att det är nödvändigt att ägarstyrningen av bolag med statlig majoritet och av statens intressebolag har tillgång till behövliga metoder, såsom möjlighet att inom ramen för EU:s regler för statligt stöd bevilja lån på sådana lånevillkor som är ändamålsenliga i respektive situation. Den föreslagna ändringen medför fler möjligheter att stärka det finansiella saldot för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag. Riksdagen har dock fortfarande tillräcklig beslutanderätt från fall till fall i fråga om arrangemangen för långivningen och i fråga om lånets faktiska karaktär, eftersom det krävs ett riksdagsbeslut i samband med budgetbehandlingen när lånet saknar förfallodag. På så sätt garanterar bestämmelsen enligt utskottet riksdagens finans- och budgetmakt på rätt sätt. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 83/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
vice ordförande
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Sari
Essayah
kd
ersättare
Lulu
Ranne
saf
ersättare
Veronica
Rehn-Kivi
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
Senast publicerat 16-06-2020 15:36