Senast publicerat 08-05-2021 13:54

Betänkande FiUB 18/2020 rd RP 144/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (RP 144/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört (distanskontakt) 

 • lagstiftningsråd Leo Parkkonen 
  finansministeriet
 • skatteexpert Jussi Kiviluoto 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Atro Andersson 
  kommunikationsministeriet
 • verkställande direktör Pekka Rissa 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • ledande trafik- och näringslivspolitisk expert Päivi Wood 
  Centralhandelskammaren
 • direktör Petri Murto 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • miljöministeriet
 • Ålands landskapsregering
 • Linja-autoliitto
 • Skogsindustrin rf
 • Finlands Speditions- och Logistikförbund rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras. 

Skattetabellen i bilagan till lagen ändras så att den skattesänkning enligt kvalitetsgradering för paraffinisk dieselolja som så småningom har blivit ogrundad slopas stegvis. Ändringen gäller energiinnehållsskatten. Det kommer inte längre att beviljas en skattesänkning på 5 cent per liter för nämnda slag av bränsle. Sänkningen i fråga ska slopas för såväl fossil som förnybar paraffinisk dieselolja, eftersom det inte är av betydelse om det paraffiniska drivmedlets råvara är fossil eller förnybar när behovet av skattesänkning enligt kvalitetsgradering bedöms. Ändringen ökar de årliga skatteinkomsterna från transportbränsle med 115 miljoner euro efter det att skattesänkningen har slopats. 

Dessutom föreslås det i propositionen att en motsvarande skattesänkning enligt kvalitetsgradering för etanoldiesel slopas. Skattesänkningen är 4 cent per liter, vilket i praktiken inte har någon betydelse för bränslepriset eller skatteintäkterna, eftersom all etanoldiesel för närvarande beskattas enligt energiskattedirektivets minimiskattenivå på 33 cent per liter dieselolja. Även den nya skattenivån på hållbara etanoldieselkvaliteter kommer att ligga under den förpliktande miniminivå som föreskrivs i energiskattedirektivet. Denna ändring genomförs på en gång. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. Den första etappen i fråga om skattesänkningen genomförs den 1 januari 2021 då skattesänkningen för paraffinisk dieselolja minskar till 4 cent per liter och skatteutgiften för etanoldiesel helt avskaffas. Bestämmelser om de nya skattenivåerna finns i bilagans skattetabell A, som tillämpas från och med den 1 januari 2021. Skatteutgiften för paraffinisk dieselolja minskar till 2 cent den 1 januari 2022. Från och med då kommer skattetabell B att tillämpas. Återstoden av skatteutgiften avskaffas den 1 januari 2023, varefter skattetabell C i bilagan tillämpas 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Bakgrund

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har det avtalats om tillsättande av en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till minskning av företagsstöden med 100 miljoner euro på 2023 års nivå före höstens budgetförhandlingar. Utifrån arbetsgruppens förslag beslutade regeringen hösten 2019 i samband med budget- och ramförhandlingarna att nedskärningen av företagsstöden genomförs genom att skattesänkningen för paraffinisk dieselolja minskas med 120 miljoner euro. 

I propositionen föreslås det att skatteutgiften för paraffinisk dieselolja slopas stegvis i tre faser och att motsvarande skattesänkning på basis av lokala utsläpp för etanoldiesel också slopas. Inga andra ändringar i bränslebeskattningen föreslås i propositionen. Utskottet ser det som viktigt att skatteutgiften slopas stegvis, eftersom det ger aktörerna den anpassningsperiod som behövs. 

Energiskattedirektivet, bestämmelserna om statligt stöd och skattesänkningen på basis av lokala utsläpp

Utskottet anser att förslaget behövs och fyller sitt syfte, även om en del av de sakkunniga som utskottet har hört inte anser det motiverat att slopa skatteutgiften i det nuvarande ekonomiska läget. 

Beskattningen av bränslen har förenhetligats i rådets direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. Direktivet innehåller bestämmelser om minimiskattenivåer och skattestrukturer som gör det möjligt att bevilja skattenedsättning för bränslen som har bättre miljöegenskaper än andra produkter på marknaden. 

Skattenedsättningen ska också bedömas utifrån EU:s bestämmelser om statligt stöd och skattediskriminering. Bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt begränsar användningen av statligt stöd som instrument i den ekonomiska politiken. Enligt artikel 107 i fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

En beskattningsmässig åtgärd ska inte betraktas som statligt stöd om åtgärden är förenlig med skattesystemets karaktär och uppbyggnad och om den tillämpas konsekvent till exempel på alla energiprodukter. Ett exempel på en sådan åtgärd är att skatten graderas på grundval av en produkts skadliga egenskaper. En produkt som orsakar mindre skada än andra kan beskattas lindrigare utan att detta betraktas som statligt stöd. Skattegrunden ska emellertid vara objektiv och den ska tillämpas konsekvent på alla konkurrerande produkter. 

En av utgångspunkterna för den miljörelaterade energiskattereformen var att i bränslebeskattningen förbättra miljöstyrningen inte bara i fråga om koldioxidutsläpp utan också i fråga om hälsovådliga lokala utsläpp, om det finns objektiva grunder för det. Skattesänkningen på basis av de lokala utsläppen gäller i nuläget paraffinisk dieselolja som tidigare har påvisats medföra fördelar i fråga om de lokala utsläppen jämfört med sedvanliga dieselkvaliteter. 

Storleken på skattesänkningen för paraffinisk dieselolja grundar sig på en utredning som Teknologiska forskningscentralen VTT Ab genomförde 2010 om den beräknade miljönytta som det skulle vara möjligt att uppnå med paraffinisk dieselolja i busstrafiken i tätorter med den dåvarande vagnparken. Undersökningarna visade att den paraffiniska dieseln i genomsnitt minskar kväveoxidutsläppen med cirka 10 procent och partikelutsläppen med cirka 30 procent. 

Kvalitetsgraderingen av paraffinisk dieselolja har 2019 bedömts på nytt i flera olika sammanhang, såsom i rapporten från arbetsgruppen för minskning av företagsstödArbets- och näringsministeriets publikationer, Företag, 2019:55 (på finska)., finansministeriets styrgrupp för skatteutgiftsrapporteringÄndringar i skatteutgifterna inom energibeskattningen 19.8.2019. och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s promemoriaKvalitetsgradering av transportbränsle – bedömning av aktualiteten (på finska), 2.10.2019.. Det konstateras i dem alla att det med beaktande av den utveckling av tekniken för rening av utsläpp (euroutsläppsklasser) som skett i fordonsparken och fördelningen av körprestationer efter fordonskategori (gatuprestation) i och utanför tätorter inte längre finns någon grund för en skattesänkning på basis av lokala utsläpp. 

Enligt dessa analyser är kvalitetsgraderingen omotiverad eller åtminstone avsevärt överkompenserande. Utskottet lägger vikt vid aspekterna ovan och anser att skatteutgiften för paraffinisk dieselolja har blivit omotiverad. Det finns inte längre objektiva grunder för skattenedsättningen. Utskottet betonar också propositionens fiskala mål. Syftet är att öka de årliga skatteinkomsterna från transportbränsle med 115 miljoner euro efter det att skatteutgiften har slopats. 

Den slopade skatteutgiften

Sakkunniga har föreslagit att slopandet av skatteutgiften ska gälla endast fossila bränslen. Men utskottet anser att den modell som valts i propositionen är motiverad, eftersom de lokala utsläppen inte påverkas av huruvida det paraffiniska bränslets råvara är fossil eller förnybar, vilket också varit en bidragande faktor till att skattesänkningen på basis av de lokala utsläppen ursprungligen gjordes i energiinnehållsskatten. Dessutom påpekar utskottet att skatten på varje bränslekomponent enligt den miljörelaterade energiskattemodellen ska bestämmas utifrån dess energiinnehåll och koldioxidutsläpp under livscykeln och att det således inte är möjligt att ändra skattenivån på ett enskilt bränsle. 

Med hållbara biobränslen har koldioxidskatten halverats, och biobränslen som tillverkats av råvaror som inte lämpar sig för livsmedelsproduktion har helt och hållet befriats från koldioxidskatt. Principen för skattemodellen är att bränslena ska behandlas objektivt och neutralt. Skattemodellen ska på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de miljömål som uppställts för den, och tillsammans med distributionsskyldigheten för biodrivmedel ska den uppfylla de EU-rättsliga kraven. Den nytta som skattemodellen för biodrivmedel medför jämfört med fossila bränslen är alltså att koldioxidskatten är lägre. Dessutom bör det beaktas att skattestrukturen är sådan att en sänkning av koldioxidskatten skulle inverka fullt ut bara på fossila bränslen. Utskottet anser därför att det varken är motiverat eller annars möjligt att ändra beloppet på energiinnehållsskatten eller koldioxidskatten på ett enskilt bränsle eller en enskild bränslekomponent så som sakkunniga föreslagit. 

Ikraftträdandet i etapper

Skatteutgiften för paraffinisk dieselolja kommer att avskaffas i tre etapper, så att skatteutgiften minskar med 1 cent per liter från ingången av 2021, med 2 cent per liter från ingången av 2022 och med 2 cent per liter från ingången av 2023. Utskottet anser att det är motiverat att gradera avskaffandet av skatteutgiften. När bestämmelsen träder i kraft stegvis får aktörerna tid att anpassa sig och på så sätt lindras propositionens konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 144/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv (delvis) 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Saara Hyrkkö gröna 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
ersättare 
Jussi Wihonen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.  
 

RESERVATION 2 /saml och kd

Motivering

Vi ställer oss inte bakom regeringens proposition med förslag om nedskärning av skatteutgiften för paraffinisk diesel. Den ekonomiska kris som orsakats av coronapandemin har lett till betydande förluster i näringslivet och hotar fortfarande tusentals företags verksamhetsmöjligheter och hundratusentals arbetstillfällen. Kostnaderna för vår industri som bedriver varuexport och internationell handel med insatsprodukter kommer att stiga betydligt till följd av de skärpta skatterna. Regeringen försvagar medvetet verksamhetsmöjligheterna för industrin som redan nu befinner sig i en svår situation samt de finska produkternas relativa konkurrenskraft på världsmarknaden. Den ekonomiska krisen är inte förbi, och därför är en skärpning av beskattningen av exportindustrins värdekedja i denna situation en samhällsekonomiskt dålig lösning. 

Slopandet av skatteutgiften kommer att höja pumppriserna på dieselbränsle. Skattehöjningens fiskala effekt på uppskattningsvis 115 miljoner euro per år är en extra kostnad för betalarna. En betydande del av denna merkostnad drabbar vägtransporttjänsterna. Efterfrågan på drivmedel inom nyttotrafiken är statisk på kort sikt. Största delen av kostnaderna för slopandet av skatteutgiften drabbar alltså landtransporttjänsterna. 

Det blir en extra kostnad för näringslivet när priset på paraffinisk diesel stiger i och med att skatteförmånen slopas. Detta utöver den skattehöjning med cirka 250 miljoner euro som skrivits in i regeringsprogrammet och som trädde i kraft i början av augusti. Slopandet av skatteutgiften för paraffinisk dieselolja bör behandlas som en del av totalreformen av beskattningen inom transportområdet, som för närvarande utreds. Då går det att planera slopandet på ett kostnadsneutralt sätt och undvika att transportkostnaderna stiger så att man genom beskattningens styrande effekt åstadkommer genuina miljöpositiva effekter som minskar utsläppen. 

Ursprungligen är skattelättnaden för paraffinisk diesel avsedd att minska utsläppen från dieselbilar som försämrar luftkvaliteten, i första hand kväveoxider och partiklar. Den lägre skattesatsen har stött användningen av paraffinisk diesel, eftersom konsumentpriset på produkten på grund av den lägre skattesatsen har varit lägre än på den vanliga dieseln. Enligt VTT:s bedömning minskar den paraffiniska dieseln avsevärt utsläppen av NOx och partiklar från dieseldrivna personbilar och paketbilar i utsläppsklass Euro 4 eller äldre samt från lastbilar och bussar i utsläppsklass Euro III eller äldre. I den takt som bilbeståndet förnyas vore det ur miljösynpunkt motiverat att slopa den lägre skattesatsen för paraffinisk diesel först efter 5–6 år. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen förkastar lagförslaget. 
Helsingfors 6.11.2020
Matias Marttinen saml 
 
Sari Essayah kd 
 
Timo Heinonen saml 
 
Sari Sarkomaa saml 
 

RESERVATION 1 /saf

Motivering

Av klimatpolitiska skäl föreslår regeringen att bränsleskatterna höjs i så stor omfattning att vi sannfinländare inte kan acceptera förslaget. Skattehöjningarna leder till regional ojämlikhet, höjer transportkostnaderna och försämrar både företagens konkurrenskraft och möjligheterna att ta emot jobb längre hemifrån i vårt land med långa avstånd. Om skattehöjningarna återtas ger det positiva hävstångseffekter genom att de finländska företagens konkurrenskraft förbättras, arbetskraftens rörlighet inom landet främjas och den regionala jämlikheten ökar. I det ytterst svåra ekonomiska läget är det inte ens av miljöskäl godtagbart att öka kostnadsbelastningen på transporterna på det sätt som föreslås i propositionen. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget enligt betänkandet, men skattetabellerna A, B och C i bilagan till lagförslaget med följande ändringar. (Reservationens ändringsförslag) 
Helsingfors 6.11.2020
Ville Vähämäki saf 
 
Sami Savio saf 
 
Jari Koskela saf 
 
Lulu Ranne saf 
 

Reservationens ändringsförslag

Bilaga

SKATTETABELL A, B och C 

Produkt 

Produkt-grupp 

Energiinnehållsskatt 

Koldioxidskatt 

Försörjningsberedskapsavgift 

Sammanlagt 

Motorbensin cent/l 

10 

Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,38 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 70,25 Slut på ändringsförslaget 

Bensin för små motorer cent/l 

11 

Utskottet föreslår en ändring 32,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,38 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 50,25 Slut på ändringsförslaget 

Bioetanol cent/l 

20 

Utskottet föreslår en ändring 34,25 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,40 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 46,33 Slut på ändringsförslaget 

Bioetanol R cent/l 

21 

Utskottet föreslår en ändring 34,25 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,70 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 40,63 Slut på ändringsförslaget 

Bioetanol T cent/l 

22 

Utskottet föreslår en ändring 34,25 Slut på ändringsförslaget 

0,00 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 34,93 Slut på ändringsförslaget 

MTBE cent/l 

23 

Utskottet föreslår en ändring 42,41 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,12 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 57,21 Slut på ändringsförslaget 

MTBE R cent/l 

24 

Utskottet föreslår en ändring 42,41 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,56 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 55,65 Slut på ändringsförslaget 

MTBE T cent/l 

25 

Utskottet föreslår en ändring 42,41 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,01 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 54,10 Slut på ändringsförslaget 

TAME cent/l 

26 

Utskottet föreslår en ändring 45,67 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,20 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 61,55 Slut på ändringsförslaget 

TAME R cent/l 

27 

Utskottet föreslår en ändring 45,67 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,84 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 60,19 Slut på ändringsförslaget 

TAME T cent/l 

28 

Utskottet föreslår en ändring 45,67 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,47 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 58,82 Slut på ändringsförslaget 

ETBE cent/l 

29 

Utskottet föreslår en ändring 44,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,66 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 59,38 Slut på ändringsförslaget 

ETBE R cent/l 

30 

Utskottet föreslår en ändring 44,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,95 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 56,67 Slut på ändringsförslaget 

ETBE T cent/l 

31 

Utskottet föreslår en ändring 44,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,24 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 53,96 Slut på ändringsförslaget 

TAEE cent/l 

32 

Utskottet föreslår en ändring 47,30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,75 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 63,73 Slut på ändringsförslaget 

TAEE R cent/l 

33 

Utskottet föreslår en ändring 47,30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,46 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 61,44 Slut på ändringsförslaget 

TAEE T cent/l 

34 

Utskottet föreslår en ändring 47,30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,18 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 59,16 Slut på ändringsförslaget 

Biobensin cent/l 

38 

Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,38 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 70,25 Slut på ändringsförslaget 

Biobensin R cent/l 

39 

Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,69 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 61,56 Slut på ändringsförslaget 

Biobensin T cent/l 

40 

Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 

0,00 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 52,87 Slut på ändringsförslaget 

Etanoldiesel cent/l 

47 

Utskottet föreslår en ändring 15,18 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,65 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 27,18 Slut på ändringsförslaget 

Etanoldiesel R cent/l 

48 

Utskottet föreslår en ändring 15,18 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,40 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 21,93 Slut på ändringsförslaget 

Etanoldiesel T cent/l 

49 

Utskottet föreslår en ändring 15,18 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1,15 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 16,68 Slut på ändringsförslaget 

Dieselolja cent/l 

50 

Utskottet föreslår en ändring 32,77 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,90 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 53,02 Slut på ändringsförslaget 

Dieselolja para cent/l 

51 

Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,79 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 45,09 Slut på ändringsförslaget 

Biodieselolja cent/l 

52 

Utskottet föreslår en ändring 30,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,24 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 48,63 Slut på ändringsförslaget 

Biodieselolja R cent/l 

53 

Utskottet föreslår en ändring 30,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,12 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 39,51 Slut på ändringsförslaget 

Biodieselolja T cent/l 

54 

Utskottet föreslår en ändring 30,04 Slut på ändringsförslaget 

0,00 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 30,39 Slut på ändringsförslaget 

Biodieselolja P cent/l 

55 

Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,79 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 45,09 Slut på ändringsförslaget 

Biodieselolja P R cent/l 

56 

Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,40 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 35,70 Slut på ändringsförslaget 

Biodieselolja P T cent/l 

57 

Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 

0,00 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 26,30 Slut på ändringsförslaget 

Lätt brännolja cent/l 

60 

10,28 

16,90 

0,35 

27,53 

Lätt brännolja svavelfri cent/l 

61 

7,63 

16,90 

0,35 

24,88 

Biobrännolja cent/l 

62 

7,63 

16,90 

0,35 

24,88 

Biobrännolja R cent/l 

63 

7,63 

8,45 

0,35 

16,43 

Biobrännolja T cent/l 

64 

7,63 

0,00 

0,35 

7,98 

Tung brännolja cent/kg 

71 

8,56 

18,67 

0,28 

27,51 

Flygpetroleum cent/l 

81 

Utskottet föreslår en ändring 56,76 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,24 Slut på ändringsförslaget 

0,35 

Utskottet föreslår en ändring 76,35 Slut på ändringsförslaget 

Flygbensin cent/l 

91 

Utskottet föreslår en ändring 51,70 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,21 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 69,59 Slut på ändringsförslaget 

Metanol cent/l 

100 

Utskottet föreslår en ändring 26,10 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,69 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 35,47 Slut på ändringsförslaget 

Metanol R cent/l 

101 

Utskottet föreslår en ändring 26,10 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,34 Slut på ändringsförslaget 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 31,12 Slut på ändringsförslaget 

Metanol T cent/l 

102 

Utskottet föreslår en ändring 26,10 Slut på ändringsförslaget 

0,00 

0,68 

Utskottet föreslår en ändring 26,78 Slut på ändringsförslaget 

Flytgas cent/kg 

110 

9,81 

18,09 

0,11 

28,01 

Bioflytgas cent/kg 

111 

9,81 

18,09 

0,11 

28,01 

Bioflytgas R cent/kg 

112 

9,81 

9,04 

0,11 

18,96 

Bioflytgas T cent/kg 

113 

9,81 

0,00 

0,11 

9,92