Senast publicerat 03-09-2021 13:54

Betänkande FiUB 20/2020 rd RP 168/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden (RP 168/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört (distanskontakt) 

  • specialsakkunnig Minna Nikitin 
    finansministeriet
  • byråchef Satu Kivinen 
    Finlands Bank.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen ger sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet får bevilja Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 2,27 miljarder särskilda dragningsrätter som säkerhet för finansieringsarrangemanget New Arrangements to Borrow, dvs. det så kallade NAB-arrangemanget. 

I propositionen föreslås det att riksdagen ger sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet får bevilja Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som ett bilateralt lån till Internationella valutafonden kan föranleda. När fördubblingen av NAB-arrangemanget träder i kraft, minskar den statsgaranti som beviljats som säkerhet för det bilaterala lånet från 3,76 miljarder euro till 1,62 miljarder euro. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Internationella valutafondens medlemsländer har som mål att trygga valutafondens centrala roll i det internationella finansiella skyddsnätet. I en situation där världsekonomin står inför en förhöjd grad av osäkerhet och medlemsländernas tillväxtutsikter är svaga, ger bibehållen finansieringskapacitet en positiv signal om medlemsländernas stöd till valutafonden. 

Internationella valutafondens direktion godkände i början av 2020 ändringar i finansieringsarrangemanget New Arrangements to Borrow, dvs. det så kallade NAB-arrangemanget. Ändringarna gör att arrangemangets totalbelopp höjs från nuvarande cirka 217,9 miljarder euro till cirka 434,3 miljarder euro. Detta åstadkoms genom att andelarna för samtliga länder som deltar i NAB-arrangemanget fördubblas. 

Internationella valutafondens styrelse godkände likaså våren 2020 en ram för nya bilaterala låneavtal inom vilken valutafonden förhandlar fram nya låneavtal med sina långivare. På detta sätt säkerställs det att Internationella valutafondens finansieringskapacitet inte minskar i det fall att fördubblingen av NAB-arrangemanget inte kan träda i kraft i början av 2021. När fördubblingen av arrangemanget träder i kraft minskar de bilaterala lånen. 

För Finlands del betyder Internationella valutafondens förslag att Finlands andel av NAB-arrangemangen ökar till cirka 2,7 miljarder euro. Det bilaterala lånet är för sin del till en början fortfarande 3,76 miljarder euro. När fördubblingen av NAB-arrangemanget träder i kraft, minskar beloppet av Finlands bilaterala lån till 1,62 miljarder euro. Beloppet av statsgarantier som beviljats Finlands Bank reduceras således med cirka 780 miljoner euro efter fördubblingen av NAB-arrangemanget. Efter dessa förändringar uppgår de statsgarantier som beviljats Finlands Bank till sammanlagt cirka 7,2 miljarder euro. 

Finlands andel av finansieringen har skötts av Finlands Bank trots att finska staten är medlem av Internationella valutafonden. Det är ändå staten som ansvarat för bankens eventuella förluster för användningen av kvoten och som beviljat statsgaranti med riksdagens samtycke. Garantin behövs eftersom Finlands Bank enligt lagen om Finlands Bank ska ha tillräckliga säkerheter för sin kreditgivning. Statsgarantin har beviljats utan motsäkerhet. 

Det är meningen att samma förfarande ska tillämpas även på den föreslagna ändringen. Samtidigt föreslås det att den statsgaranti som 2016 beviljades som säkerhet för NAB-arrangemanget och den statsgaranti som 2017 beviljades som säkerhet för det bilaterala lånet upphävs. Utskottet anser att förfarandet är ändamålsenligt och förordar det även i detta sammanhang. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner statsgarantin enligt propositionen RP 168/2020 rd och beslutar med stöd av 82 § 2 mom. i grundlagen att ge sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet beviljar Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 2,27 miljarder euro särskilda dragningsrätter som säkerhet för NAB-arrangemanget och att den statsgaranti som 2016 beviljats som säkerhet för NAB-arrangemanget upphävs.  Samtidigt ger riksdagen sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet beviljar Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som det bilaterala låneavtal som ska ingås och det bilaterala låneavtal som 2017 ingåtts med Internationella valutafonden kan föranleda Finlands Bank, så att statsgarantin reduceras till 1,62 miljarder euro när fördubblingen av NAB-arrangemanget träder i kraft, och att en tidigare statsgaranti som 2017 beviljats som säkerhet för ett bilateralt lån upphävs. 
Helsingfors 6.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Saara Hyrkkö gröna 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Jussi Wihonen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.