Senast publicerat 07-09-2021 12:21

Betänkande FiUB 24/2020 rd RP 196/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025 (RP 196/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • specialsakkunnig Antti Sinkman 
  finansministeriet
 • skatteexpert Tiia Hyysalo 
  finansministeriet
 • industriråd Mikko Huuskonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Kari Aaltonen 
  Skatteförvaltningen
 • chefsforskare Elias Einiö 
  Statens ekonomiska forskningscentral
 • specialforskare Ilpo Suoniemi 
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • ekonomichef Jussi Välimäki 
  Aalto-universitetet
 • ekonomichef Marika Häggman 
  Helsingfors universitet
 • jurist Viivi Väisänen 
  Helsingfors universitet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • undervisnings- och kulturministeriet
 • jord- och skogsbruksministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025. Enligt propositionen ska alla skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk och som utför forskningssamarbete med en forskningsorganisation som uppfyller kriterierna ha rätt till tilläggsavdraget. Beloppet av tilläggsavdraget, som görs från inkomsten av näringsverksamhet och jordbruk, ska vara 50 procent av företagets fakturor för underentreprenad för forskningsprojekt inom forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det maximala beloppet av tilläggsavdraget under skatteåret ska vara 500 000 euro och den nedre gränsen 5 000 euro. Det är en ny skattesubvention som ur EU-rättens synvinkel inte anses vara statligt stöd. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2021. Den ska tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2021—2025. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Propositionen fick brett stöd under sakkunnigutfrågningen. En del av de sakkunniga fäste sig dock vid kravet att de underleverantörsfakturor som förutsätts för tilläggsavdraget ska vara marknadsmässigt prissatta och att det medför tolkningsproblem. Dessutom uttryckte sakkunniga oro över att kravet på marknadsmässig prissättning kan begränsa lagens tillämpningsområde till uppdragsforskning. 

Utskottet betonar att underleverantörsfaktura avser en underleverantörsfaktura som en skattskyldig betalat till en godkänd forsknings- eller informationsspridningsorganisation till den del posterna i fakturan hänför sig till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt utskottet måste prissättningen av en underleverantörsfaktura vara så utformad att det inte utifrån under- eller överprissättning med avseende på bestämmelserna om statligt stöd uppstår direkt eller indirekt statligt stöd som är förbjudet. En underleverantörsfaktura som berättigar till tilläggsavdrag avser som regel en normal ersättning som godkänts av parter som är oberoende av varandra, och vidare har ersättningen uppstått på en konkurrensutsatt marknad. Underleverantörsfakturan behöver således inte nödvändigtvis innehålla ett vinsttillägg eller en vinstmarginal. 

Utskottet anser det vara viktigt att lagen tillämpas på den typen av forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i EU:s allmänna gruppundantagsförordning. På så sätt täcker den i princip in grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsforskning. Utskottet anser det inte rationellt att avgränsa olika forsknings- och utvecklingsfunktioner exempelvis utifrån om det är fråga om uppdragsforskning eller forskningssamarbete. Till till-läggsavdrag berättigar den forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i lagen, när de övriga villkoren i lagen är uppfyllda. På så sätt möjliggör regleringen i stor utsträckning olika typer av forskningssamarbete med forskningsorganisationer. 

Vid sakkunnigutfrågningen underströks vikten av att följa upp propositionen. En del av de sakkunniga ansåg det också vara relevant att överväga om ett skatteincitament som inbegriper företagets egen forsknings- och utvecklingsverksamhet kan införas. Utskottet anser det viktigt att regeringen utöver propositionens konsekvenser också aktivt ger akt på regeringsprogrammets mål att höja satsningarna på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet till fyra procent av BNP. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 196/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Jussi Wihonen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.