Senast publicerat 30-11-2021 16:33

Betänkande FiUB 26/2021 rd RP 145/2021 rd RP 218/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd) (RP 218/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • lagstiftningsråd Jukka Vanhanen 
  finansministeriet
 • intressebevakningsdirektör Hannu Kareinen 
  Veikkaus Ab
 • generalsekreterare Rosa Meriläinen 
  Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
 • generalsekreterare Vertti Kiukas 
  SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • chef för samhällsrelationer Ilmari Nalbantoglu 
  Finlands Olympiska Kommitté rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Ålands landskapsregering
 • Finlands Akademi
 • Statens idrottsråd.

Inget yttrande av 

 • undervisnings- och kulturministeriet
 • Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf.

PROPOSITIONEN

Regeringens proposition RP 145/2021 rd

Regeringen föreslår att lotteriskattelagen ändras temporärt så att den skattesats som ska tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt, vilken sänktes temporärt från 12 procent till 5,5 procent för 2021, sänks temporärt till 5,0 procent för 2022 och 2023. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till utgången av 2023. 

Regeringens proposition RP 218/2021 rd

Regeringen föreslår att regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen kompletteras. 

I propositionen föreslås att den skattesats som ska tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt, som i den ursprungliga regeringspropositionen har föreslagits bli sänkt från 12 procent till 5,0 procent för 2022 och 2023, sänks till 3,4 procent för 2022 och 5,0 procent för 2023. 

Liksom i den ursprungliga propositionen avses lagen träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till utgången av 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Vid utfrågningen av sakkunniga ansågs propositionen behövas och den fick brett stöd. Propositionen säkerställer enligt utskottet på rätt sätt de ekonomiska förutsättningarna för 2022 för de som får stöd från Veikkaus Ab:s avkastning. 

Den temporära sänkningen av skattesatsen enligt lotteriskattelagen har dimensionerats så att den lotteriskatt som Veikkaus Ab ska betala 2022 sjunker med cirka 99 miljoner euro. Samtidigt ökar avkastningen i samma omfattning. Det blir således över 99 miljoner euro mer att dela ut i stöd än om skattesatsen inte hade sänkts. Detta lindrar de ekonomiska svårigheter som organisationer och andra som får stöd har till följd av den minskade avkastningen. Utskottet anser propositionens ekonomiska konsekvenser vara rätt dimensionerade och påminner om att resten av kompensationen på 404 miljoner euro finansieras av budgetmedel med ramverkningar och via outdelade vinster. 

Det är viktigt att den samhälleligt betydande och värdefulla allmännyttiga verksamheten tryggas oberoende av Veikkaus Ab:s sjunkande inkomster. Den negativa resultatutvecklingen återspeglas i verksamhetsförutsättningarna för de förmånstagare som är direkt beroende av avkastningen eftersom förutsättningarna också i övrigt har försämrats inom många områden till följd av coronaepidemin. 

Enligt lotterilagen ska 53 procent av avkastningen användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst samt ungdomsarbete, 43 procent för att främja hälsa och social välfärd och fyra procent för att främja hästuppfödning och hästsport, påminner utskottet. 

Vid utfrågningen av sakkunniga underströks vikten av att förmånstagarna har stabil finansiering. Eftersom den skattesats som tillämpas på lotterier temporärt sänks för 2022—2023, anser utskottet att det är viktigt att den nya modellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter träder i kraft vid ingången av 2024. Utskottet hänvisade till denna del till ett projekt som tillsatts av statsrådet och som har till uppgift att utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Den nya finansieringsmodellen utarbetas för att de förmånstagare som har fungerat med stöd av intäkter från penningspel ska kunna tillförsäkras en tillräcklig finansiering som är förutsägbar, stabil och tryggar förmånstagarnas autonomi. Avsikten är att reformen ska inledas från och med början 2024. I samband med den nya finansieringsmodellen bör man också separat bedöma vilken ställning lotteribeskattningen eventuellt skulle ha i finansieringslösningen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd utan ändringar. Riksdagen förkastar lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd. 
Helsingfors 30.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
ersättare 
Janne Sankelo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.