Senast publicerat 28-11-2022 16:33

Betänkande FiUB 31/2022 rd RP 226/2022 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och vissa lagar som har samband med den (RP 226/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • specialsakkunnig Pauliina Pitkänen 
  finansministeriet
 • överinspektör Samu Honkanen 
  Skatteförvaltningen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Ålands landskapsregering
 • Finlands näringsliv rf
 • Finanssiala ry
 • Finsk Handel rf
 • Centralhandelskammaren
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det ändringar i mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen om förskottsuppbörd. 

Enligt propositionen ska mervärdesskattelagens bestämmelser om skattskyldighetsgrupper ändras så att försäkringsholdingsammanslutningar enligt försäkringsbolagslagen och lagen om försäkringsföreningar samt holdingföretag enligt lagen om investeringstjänster kan höra till en skattskyldighetsgrupp. Genom den föreslagna ändringen korrigeras en föråldrad hänvisning till bokföringsförordningen och uppdateras bestämmelserna så att de motsvarar utvecklingen av regleringen inom finanssektorn. 

I mervärdesskattelagen görs en ändring som gäller förfarandet för rättelse i skattedeklarationer i registrerings-, deklarations- och betalningssystem med en enda kontaktpunkt som gäller distansförsäljning av varor och tjänster. 

I propositionen föreslås ändringar i mervärdesskattelagens bestämmelser om förvaring av fakturor och i de bestämmelser i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ som gäller skyldighet att lämna verifikation och annat material, eftersom det på grund av de ändringar i bokföringslagen som gäller förvaringsplatsen för bokföringsmaterial och den allmänna informationstekniska utvecklingen inte längre bör anses behövligt att begränsa fakturors geografiska förvaringsplats på nuvarande sätt. 

Det föreslås att de bestämmelser i mervärdesskattelagen, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen om förskottsuppbörd som hänför sig till försummelseavgifter preciseras. 

Vidare innebär förslaget att vissa tekniska korrigeringar och språkliga ändringar görs i mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Ändringarna i 130 a § 6 mom. i mervärdesskattelagen och 39 § 1 mom. 1 punkten i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ avses träda i kraft den 1 januari 2023. Den ändring i mervärdesskattelagen som gäller rättelseförfarandet i en särskild ordning avses träda i kraft den 1 juli 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

I propositionen föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen och vissa andra lagar. 

Den paragraf i mervärdesskattelagen som gäller skattskyldighetsgrupper ändras så att hänvisningen till en försäkringskoncerns modersammanslutning enligt den upphävda bestämmelsen i bokföringsförordningen ersätts med en ny hänvisning. Enligt den nya hänvisningen kan en försäkringsholdingsammanslutning som avses i försäkringsbolagslagen eller lagen om försäkringsföreningar höra till en skattskyldighetsgrupp. De definitioner av försäkringsholdingsammanslutning som finns i försäkringsbolagslagen och lagen om försäkringsföreningar motsvarar tillsammans i stort sett definitionen av en försäkringskoncerns moderbolag enligt bestämmelsen i bokföringsförordningen. Dessutom fogas det till paragrafen om skattskyldighetsgrupper en hänvisning till holdingföretag enligt lagen om investeringstjänster, så att bestämmelsens tillämpningsområde inte ska bli snävare än nu. Ändringsbehovet beror på de ändringar i kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag som har gjorts i både Finland och EU. Tillämpningsområdet för bestämmelserna om skattskyldighetsgrupper utvidgas till denna del, men enligt propositionen dock endast i begränsad utsträckning. 

I mervärdesskattelagen görs också en ändring som gäller förfarandet för rättelse i skattedeklarationer i registrerings-, deklarations- och betalningssystem med en enda kontaktpunkt som gäller distansförsäljning av varor och tjänster. Det blir tillåtet att göra rättelser i en skattedeklaration som lämnas senare, och inte endast i en skattedeklaration som lämnas för någon av de följande skatteperioderna. 

De bestämmelser i mervärdesskattelagen som gäller förvaringsplatsen för fakturor ändras i överensstämmelse med ändringen av bokföringslagen, så att en näringsidkare själv kan bestämma förvaringsplatsen. Syftet är att frångå de geografiska begränsningar av förvaringsplatsen som har blivit onödiga till följd av den datatekniska utvecklingen och att den skattskyldige framöver i regel får bestämma vilken plats som är bäst för den själv när det gäller förvaringen av fakturor. Ett annat syfte är att underlätta den administrativa bördan för de skattskyldiga, samtidigt som man möjliggör en effektiv skattekontroll. Fakturor ska förvaras omsorgsfullt så att skattemyndigheterna utan ogrundat dröjsmål kan granska dem i Finland. Fakturor som lagras elektroniskt utomlands ska dessutom vara fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorförbindelse. Mervärdesskattedirektivet gör det möjligt för medlemsstaterna att ålägga skattskyldiga att meddela dem lagringsplatsen, när denna är belägen utanför statens territorium. Enligt direktivet får medlemsstaterna dessutom fastställa särskilda krav för förbud mot eller begränsning av lagring av fakturor i vissa närmare definierade tredjeländer utan avtal. Den föreslagna förenklingen av bestämmelserna om förvaringsplatsen för fakturor ligger enligt propositionen i linje med de bestämmelser om förvaringsplats som finns i bokföringslagen och den föreslagna förenklingen av det administrativa förfarandet. Följaktligen behövs de ytterligare begränsningarna inte. Bestämmelsen om skyldighet att visa upp bokföringen samt annat material enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska ändras så att den överensstämmer med den bestämmelse om förvaringsplats som föreslås i mervärdesskattelagen. 

Det föreslås att de bestämmelser i mervärdesskattelagen, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen om förskottsuppbörd som hänför sig till försummelseavgifter preciseras. Förslagen ska göra lagstiftningen mer noggrann och exakt. Till denna del hänvisas det i propositionen till grundlagsutskottets tidigare utlåtanden. 

Utskottet har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna. Även sakkunniga har backat upp ändringarna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 226/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tarja Järvinen.