Senast publicerat 01-12-2022 15:24

Betänkande FiUB 33/2022 rd RP 225/2022 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning (RP 225/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • specialsakkunnig Antti Kurikka 
  finansministeriet
 • ledande specialsakkunnig Kalle Hirvonen 
  Skatteförvaltningen
 • vice verkställande direktör Veli-Matti Aittoniemi 
  Turism- och Restaurangförbundet rf
 • ledande skattejurist Päivi Kaari 
  Skattebetalarnas Centralförbund rf
 • professor Juha Lindgren. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnwatch rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Teknologiindustrin rf
 • Wolt Enterprises Ab.

Ingent yttrande av 

 • Schibsted Suomi Ab
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Finlands Advokatförbund
 • Finlands Revisorer rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning samt att lagen om beskattningsförfarande, lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ, lagen om inkomstdatasystemet och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet ändras. Det föreslås att aktörer inom digital plattformsekonomi, det vill säga plattformsoperatörer, åläggs skyldighet att lämna Skattemyndigheten upplysningar om försäljnings- och hyresinkomster som personer och företag genererar på en plattform. 

Genom de föreslagna bestämmelserna genomförs det direktiv vars syfte är att förbättra skattemyndigheternas tillgång till information om kommersiell verksamhet som bedrivs med digitala plattformar som mellanhänder i Europeiska unionens medlemsstater. Tillgången till information förbättrar medlemsstaternas möjligheter att beskatta försäljnings- och uthyrningstransaktioner på digitala plattformar också när plattformen och säljaren eller uthyraren inte är belägna i samma stat. Syftet med direktivet är dessutom att förbättra medlemsstaternas nuvarande administrativa samarbete och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning bland annat genom att lägga till royaltyer till de inkomstkategorier som omfattas av obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar och möjliggöra att två eller flera medlemsstater utför gemensamma revisioner. 

I den föreslagna lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning föreskrivs det om uppgiftsskyldiga, upplysningar som ska lämnas och anmälningsförfaranden. I lagen om beskattningsförfarande föreslås bestämmelser om skyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer att lämna upplysningar. Upplysningar om försäljnings- och uthyrningstransaktioner som genomförts med plattformar som mellanhänder ska lämnas till Skatteförvaltningen, som i enlighet med direktivet meddelar upplysningarna till andra medlemsstater till den del som upplysningarna hänför sig till en säljare som är skattskyldig i en annan medlemsstat eller till fast egendom som är belägen i en annan medlemsstat. 

Det föreslås att lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet utökas med bestämmelser som möjliggör det automatiska utbyte av upplysningar som ändringen av direktivet förutsätter. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker i övrigt propositionen men föreslår vissa förtydligande formuleringar i lagförslag 1. 

Vid utfrågningen av sakkunniga ansågs propositionen allmänt taget vara motiverad och behövlig. Vissa enskilda frågor som sakkunniga lyfte fram behandlas separat nedan. 

Bakgrund

Genom de föreslagna bestämmelserna genomförs ändringen av handräckningsdirektivet (rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning), nedan ändringsdirektivet, som syftar till att förbättra skattemyndigheternas tillgång till information om affärsverksamhet som bedrivs via digitala plattformar. 

Utöver rapporteringsskyldigheten för plattformsoperatörer innehåller ändringsdirektivet mindre ändringar och preciseringar av handräckningsdirektivet, varmed syftet är att effektivisera det administrativa samarbetet och utbytet av upplysningar. Exempelvis inkluderas royaltyer i de inkomstkategorier som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar för att effektivisera kampen mot skattebedrägerier, skatteflykt och kringgående av skatt. Dessutom kompletteras handräckningsdirektivet med ett antal bestämmelser som ytterligare klargör den ram och de huvudprinciper som bör gälla när medlemsstaternas behöriga myndigheter väljer att utföra en gemensam revision. Genom ändringsdirektivet klargörs också att upplysningar som har utväxlats mellan medlemsstaterna kan användas för taxering, administration och verkställighet i fråga om mervärdesskatt och andra indirekta skatter. 

De föreslagna bestämmelserna

Det föreslås att direktivet genomförs nationellt i enlighet med direktivets syfte och innehåll utan nationella utvidgningar, med undantag av att skyldigheten att lämna upplysningar utsträcks även till sådana situationer där rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer inte har haft någon rapporteringspliktig berörd verksamhet under den avslutade rapporteringspliktiga perioden. Plattformsoperatören ska i en sådan situation avge en så kallad nollanmälan. 

Det föreslås att vissa berörda verksamheter som genomförts genom att utnyttja digitala plattformar jämte uppgifter om säljare ska anmälas till Skatteförvaltningen. Berörda verksamheter som ska anmälas är personliga tjänster, försäljning av varor, uthyrning av transportmedel samt uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler, parkeringsplatser samt fast egendom. Skyldiga att lämna upplysningar ska vara sådana plattformsoperatörer vars plattformar används av säljare för att ingå avtal med andra som använder plattformen om utförande av en berörd verksamhet. Bestämmelser om den rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens skyldighet att lämna upplysningar införs i lagen om beskattningsförfarande. Skatteförvaltningen meddelar i enlighet med direktivet upplysningarna till andra medlemsstater till den del som upplysningarna hänför sig till en säljare som är skattskyldig i en annan medlemsstat eller till fast egendom som är belägen i en annan medlemsstat. Dessutom åläggs plattformsoperatörerna skyldigheter avseende åtgärder för kundkännedom med vilkas hjälp de kan undersöka och identifiera samt på korrekt sätt anmäla de säljare som använder plattformen. I lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning anges i detalj de skyldigheter avseende åtgärder för kundkännedom, rapporteringsskyldigheter och registreringsskyldigheter som gäller plattformsoperatörer. 

Ändringsdirektivets andra bestämmelser än de som gäller rapporteringsskyldigheten för aktörer inom plattformsekonomi ska sättas i kraft nationellt i huvudsak genom att lagen om genomförande av handräckningsdirektivet uppdateras. 

Utskottet har inget att invända mot de föreslagna bestämmelserna. Propositionen förbättrar Skatteförvaltningens tillgång till information om försäljnings- och uthyrningsverksamhet via digitala plattformar samt medlemsstaternas administrativa samarbete och utbyte av upplysningar. 

Vid utfrågningen av sakkunniga föreslogs det å ena sidan att behovet av den föreslagna skyldigheten att avge en så kallad nollanmälan bör övervägas, men å andra sidan ansågs den också behövlig. Direktivet förutsätter inte att nollanmälan avges. Ett effektivt genomförande av direktivet förutsätter att medlemsstaterna säkerställer att rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer granskar, identifierar och rapporterar alla uppgifter som direktivet förutsätter. Oberoende av om en skyldighet att avge nollanmälan föreligger eller inte, ska den skattskyldige i vilket fall som helst utreda om plattformsoperatören är rapporteringsskyldig eller inte. Med hänsyn till detta anser utskottet att den föreslagna skyldigheten att avge nollanmälan är motiverad. 

Rapporteringsskyldighet i koncernsituationer

Sakkunniga lyfte i fråga om koncerner fram att en plattform som fungerar i flera medlemsstater bör ha möjlighet att rapportera upplysningar i en enda medlemsstat. 

I ändringsdirektivet finns bestämmelser om situationer där den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska välja en medlemsstat i vilken den fullgör alla sina rapporteringsskyldigheter. Den här förpliktelsen gäller situationer där den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, som är en och samma juridiska person eller juridiska konstruktion, uppfyller villkoren för rapporteringsskyldig plattformsoperatör i flera medlemsstater. Bestämmelser om det här föreslås i 12 § i den nya lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning. Direktivet tillåter inte att detta urvalsförfarande utvidgas exempelvis till koncernbolag eller andra intresseföretag som är separata juridiska personer eller juridiska konstruktioner. 

I ändringsdirektivet finns dessutom bestämmelser om ett förfarande som gör det möjligt att undvika att samma upplysningar anmäls två gånger. Direktivet tillåter att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören befrias från skyldigheten att lämna upplysningar i situationer där den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören enligt nationell lagstiftning har bevis på att en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör redan har lämnat samma upplysningar i en annan medlemsstat. Direktivet tillåter endast att dubbel rapportering uteblir och inte att rapporteringsskyldigheten i mer omfattande utsträckning överförs till en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör. Bestämmelser om ett sådant förfarande finns i 13 § i den föreslagna nya lagen. 

En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör kan dock anlita en tjänsteleverantör för att fullgöra sina skyldigheter. Upplysningarna ska alltid lämnas i den rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens namn. Således kan till exempel en koncern välja att ett av koncernbolagen i praktiken genomför rapporteringen för alla rapporteringsskyldiga koncernbolag. Varje rapporteringsskyldig plattformsoperatör har dock fortfarande ansvar för att skyldigheterna fullgörs. 

Försummelseavgift

Vid utfrågningen av sakkunniga framfördes det att ikraftträdandet av lagstiftningen vid ingången av 2023 kan orsaka oavsiktliga försummelser för de rapporteringsskyldiga och att den föreslagna försummelseavgiften ska påföras för försäljningar som förmedlats under 2023 endast om försummelsen visar på uppenbar likgiltighet för skyldigheten att lämna upplysningar. Å andra sidan har det också påpekats att den föreslagna maximala avgift på 15 000 euro för försummelse av rapporteringen är för låg och bör höjas. 

De rapporteringsskyldiga plattformsoperatörerna ska lämna upplysningarna till skattemyndigheten för första gången före utgången av januari 2024 och det finns tid för nödvändiga åtgärder för kundkännedom till utgången av 2023. Vid beredningen av propositionen har det ansetts att Skatteförvaltningen, på samma sätt som i den nationella lagstiftningen om genomförande av tidigare ändringar i handräckningsdirektivet, kan beakta att det är fråga om en ny skyldighet när den påför försummelseavgift enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande. Med avseende på detta anser utskottet att den ändring som vid utfrågningen av sakkunniga föreslogs i fråga om försummelseavgiften år 2023 inte är motiverad. Det bör också noteras att ändringsdirektivet inte heller innehåller någon övergångsbestämmelse som tillåter att medlemsstaterna låter bli att påföra sanktioner för försummelser under de första åren. 

Bestämmelser om försummelseavgift för försummelse av utomståendes skyldighet att lämna upplysningar finns i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande. Om man förutsätter ändringar till denna del, är det ändamålsenligt att som en del av mer omfattande helhetsanalys bedöma om sanktionsnivån är tillräcklig. I helhetsanalysen vore det då ändamålsenligt att beakta alla situationer på vilka 22 a § tillämpas samt att granska påföljderna enligt 22 a § tillsammans med andra sanktionsbestämmelser som lämpar sig för försummelse av skyldigheten att lämna upplysningar, inklusive straffrättsliga sanktioner. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

17 §. Registreringsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer utanför Europeiska unionen.

I 17 § i lagförslag 1 finns bestämmelser om registreringsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer utanför EU. Utskottet föreslår att 4 och 5 mom. förtydligas när det gäller i vilka situationer Skatteförvaltningen ska återkalla registreringen och i vilka situationer Skatteförvaltningen kan återkalla registreringen. Utskottet föreslår också att 4 och 5 mom. byter plats. Enligt utskottets förslag gäller 4 mom. situationer där Skatteförvaltningen ska återkalla registreringen. Enligt momentet ska Skatteförvaltningen återkalla registreringen av en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör om den försummar sina skyldigheter enligt 3 kap. och inte vidtar åtgärder för att korrigera dem efter två uppmaningar av Skatteförvaltningen. Registreringen återkallas tidigast 30 dagar och senast 90 dagar efter den andra påminnelsen. Bestämmelser om situationer där Skatteförvaltningen kan återkalla registreringen finns i 5 mom. Skatteförvaltningen kan återkalla registreringen av en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör, om den själv ansöker om att strykas från registret eller om den inte uppfyller villkoren enligt 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt e. Skatteförvaltningens skyldighet att återkalla registreringen grundar sig på avsnitt IV punkt F.7 i bilaga V som fogats till handräckningsdirektivet genom ändringsdirektivet. Skatteförvaltningens möjlighet att återkalla registreringen grundar sig i sin tur på avsnitt IV punkt F.5 i bilaga V som fogats till handräckningsdirektivet genom ändringsdirektivet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2–5 i proposition RP 225/2022 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 225/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi ATT lämna i upplysningar om beskattning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs det om rapportering av berörda verksamheter som förmedlas via aktörer inom digital plattformsekonomi samt om skyldigheter avseende åtgärder för kundkännedom, registreringsskyldigheter och övriga skyldigheter. Bestämmelser om lämnande av upplysningar om berörda verksamheter finns i 17 f § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). 
Lagen tillämpas på sådana berörda verksamheter som kan ha inverkan på storleken och fastställandet av de skatter som avses i 4 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013). 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) plattform sådana programvaror eller applikationer som är tillgängliga för användare och som gör det möjligt för säljare som är registrerade på plattformen att vara anslutna till andra användare av plattformen för att bedriva en berörd verksamhet, direkt eller indirekt, med avseende på sådana användare och som inte uppfyller något av följande villkor:
a) programvaran eller applikationen möjliggör endast hantering av betalningar i samband med berörd verksamhet,
b) programvaran eller applikationen möjliggör endast användares listning av eller reklam för en berörd verksamhet,
c) programvaran eller applikationen möjliggör endast omdirigering eller överföring av användare till en plattform,
 
2) plattformsoperatör en enhet som ingår avtal med säljare i syfte att göra hela eller delar av en plattform tillgänglig för dessa säljare, 
3) undantagen plattformsoperatör en plattformsoperatör, som på förhand och årligen bekräftar för Skatteförvaltningen att plattformens hela företagsmodell är av sådant slag att den inte har rapporteringspliktiga säljare, 
4) rapporteringsskyldig plattformsoperatör en sådan plattformsoperatör som inte är en undantagen plattformsoperatör och som uppfyller något av följande villkor:
a) den har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen,
b) den är registrerad i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen,
c) den har sin plats för företagsledning i en medlemsstat i Europeiska unionen,
d) den har ett fast driftsställe i en medlemsstat i Europeiska unionen och den är inte en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen,
e) den är inte en i underpunkt a–d avsedd plattformsoperatör och den underlättar rapporteringspliktiga säljares bedrivande av berörd verksamhet eller en berörd verksamhet som innefattar uthyrning av bostadslägenhet eller affärslokal, parkeringsplats eller fast egendom som är belägen i en medlemsstat i Europeiska unionen och den är inte en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen,
 
5) i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör en rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller något av de villkor som föreskrivs i 4 punkten underpunkt a–d i Finland och en sådan i 4 punkten underpunkt e avsedd rapporteringsskyldig plattformsoperatör som har registrerat sig hos Skatteförvaltningen som rapporteringsskyldig plattformsoperatör, 
6) gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter ett av Europeiska kommissionen fastställt avtal mellan en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen och en stat eller jurisdiktion utanför Europeiska unionen som kräver automatiskt utbyte av upplysningar som är likvärdiga dem som avses i rådets direktiv (EU) 2021/514 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, 
7) kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen en stat eller jurisdiktion utanför Europeiska unionen som har ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter med de behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater och som i en förteckning som den offentliggjort har identifierat samtliga medlemsstater som rapporteringspliktiga jurisdiktioner, 
8) kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen en plattformsoperatör för vilken den berörda verksamhet som den förmedlar är kvalificerad berörd verksamhet och som har sin skatterättsliga hemvist i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen, eller som uppfyller någotdera av följande villkor:
a) den är registrerad i enlighet med lagstiftningen i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen,
b) den har sin plats för företagsledning i en kvalificerad jurisdiktion utanför Europeiska unionen,
 
9) berörd verksamhet följande verksamheter som utförs mot ersättning och som inte bedrivs av en säljare som agerar som anställd hos plattformsoperatören eller hos en närstående enhet till plattformsoperatören:
a) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler, parkeringsplatser samt fast egendom,
b) en personlig tjänst,
c) försäljning av varor,
d) uthyrning av transportmedel,
 
10) kvalificerad berörd verksamhet en sådan berörd verksamhet som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar enligt ett gällande kvalificerande avtal mellan behöriga myndigheter, 
11) ersättning sådan ersättning, exklusive eventuella avgifter, provisioner eller skatter som den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har innehållit eller tagit ut, som betalas ut eller krediteras till en säljare i samband med den berörda verksamheten och vars belopp plattformsoperatören känner till eller rimligen kan förväntas känna till, 
12) personlig tjänst en tjänst som innefattar tids- eller uppgiftsbaserat arbete som utförs av en eller flera personer som agerar oberoende från eller på en enhets vägnar, och som utförs på en användares begäran, antingen online eller fysiskt offline efter att ha förmedlats via en plattform, 
13) säljare en användare av en plattform, antingen en fysisk person eller en enhet, som är registrerad på plattformen och utför en berörd verksamhet, 
14) aktiv säljare en säljare som antingen tillhandahåller en berörd verksamhet under den rapporteringspliktiga perioden eller betalas eller krediteras ersättning i samband med en berörd verksamhet under den rapporteringspliktiga perioden, 
15) rapporteringspliktig säljare en aktiv säljare som har sin hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller har hyrt ut en bostadslägenhet eller affärslokal, en parkeringsplats eller fast egendom som är belägen i en medlemsstat i Europeiska unionen, 
16) undantagen säljare följande säljare:
a) en myndighetsenhet,
b) en sådan enhet vars aktier är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad eller en närstående enhet till en sådan enhet,
c) en enhet för vilken samma plattformsoperatör har förmedlat uthyrningar av en förtecknad egendom under den rapporteringspliktiga perioden och antalet uthyrningar uppgår till fler än 2 000,
d) en säljare för vilken samma plattformsoperatör har förmedlat försäljning av varor vid färre än 30 tillfällen under den rapporteringspliktiga perioden, om den totala ersättning som betalats ut eller krediterats för försäljningen inte överstigit 2 000 euro,
 
17) enhet en juridisk person eller rättslig konstruktion, 
18) närstående enhet följande enheter:
a) en enhet som antingen kontrollerar den andra enheten eller som står under den andra enhetens kontroll,
b) en enhet som står under gemensam kontroll med den andra enheten,
 
19) primär adress den primära bostadsadressen för en säljare som är en fysisk person och den officiella adressen för en säljare som är en enhet, 
20) rapporteringspliktig period ett kalenderår, 
21) förtecknad egendom alla sådana bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom som är belägna på samma gatuadress, ägs av samma ägare och bjuds ut till uthyrning på en plattform av samma säljare, 
22) identifikationskod för finansiellt konto ett unikt identifieringsnummer eller referensnummer som finns tillgängligt för plattformsoperatören till det bankkonto eller annat liknande konto för betalningstjänster till vilket ersättning betalas ut eller krediteras, 
23) varor materiella tillgångar. 
En enhet anses kontrollera en annan enhet på det sätt som avses i 1 mom. 18 punkten, om den direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna och värdet i en enhet. Vid indirekta andelar ska uppfyllandet av kravet på innehav av mer än 50 procent av äganderätten till den andra enhetens kapital bedömas genom att andelarna på respektive nivå multipliceras med varandra. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna ska anses inneha 100 procent av rösterna. 
2 kap. 
Skyldigheter avseende åtgärder för kundkännedom 
3 § 
Insamling av upplysningar om säljare 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska samla in följande upplysningar för en säljare som inte är en undantagen säljare: 
1) förnamn och efternamn för en fysisk person eller officiellt namn för en enhet, 
2) primär adress, 
3) skatteregistreringsnummer med uppgift om utfärdande stat, 
4) födelsedatum för en fysisk person, 
5) registreringsnummer för mervärdesskatt, om sådant finns tillgängligt, 
6) bolagsregistreringsnummer för en enhet, 
7) förekomst av en enhets fasta driftsställen genom vilka berörda verksamheter utförs i Europeiska unionen och uppgift om de medlemsstater där de är belägna. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska emellertid inte vara skyldig att för en säljare samla in skatteregistreringsnummer enligt 1 mom. 3 punkten eller bolagsregistreringsnummer enligt 1 mom. 6 punkten, om den stat där säljaren har sin hemvist inte utfärdar skatteregistreringsnummer eller bolagsregistreringsnummer till säljaren eller om den stat där säljaren har sin hemvist inte kräver att skatteregistreringsnummer som har utfärdats till säljaren samlas in. I detta fall ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör för en fysisk person samla in uppgift om födelseort. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska emellertid inte vara skyldig att för en säljare samla in de upplysningar som avses i 1 mom. 2–7 punkten eller uppgift om födelseort enligt 2 mom., om den använder sig av en bekräftelse av säljarens identitet och hemvist genom en identifieringstjänst som tillgängliggörs av Europeiska unionen eller av en medlemsstat i Europeiska unionen för att fastställa säljarens identitet eller skatterättsliga hemvist. 
4 § 
Fastställande av en säljare som undantagen säljare 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör får förlita sig på allmänt tillgänglig information eller en bekräftelse från säljaren för att fastställa huruvida en säljare uppfyller villkoren för en säljare enligt 2 § 1 mom. 16 punkten underpunkt a eller b. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör får förlita sig på sina tillgängliga register för att fastställa huruvida en säljare uppfyller villkoren för en säljare enligt 2 § 1 mom. 16 punkten underpunkt c eller d. 
5 § 
Insamling av upplysningar om bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom som hyrs ut 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska för bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom enligt 2 § 1 mom. 9 punkten underpunkt a som säljaren hyr ut inhämta den förtecknade egendomens adressuppgifter samt eventuellt fastighetsregisternummer eller motsvarande identifieringsnummer som den medlemsstat där den förtecknade egendomen är belägen har utfärdat. 
Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör har förmedlat uthyrningar av en förtecknad egendom för samma säljare och antalet uthyrningar under den rapporteringspliktiga perioden uppgår till fler än 2 000, ska den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören dessutom samla in sådana handlingar eller upplysningar som styrker att den förtecknade egendomen ägs av en och samma ägare. 
6 § 
Kontroll av upplysningar om säljare och om bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom som hyrs ut 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska, genom att använda alla upplysningar och handlingar i sina register, säkerställa att de upplysningar enligt 3 § 1 mom. 1–6 punkten och den uppgift om födelseort enligt 3 § 2 mom. samt de upplysningar enligt 4 och 5 § som den samlat in är tillförlitliga. För att säkerställa att skatteregistreringsnumret och registreringsnumret för mervärdesskatt är giltiga ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör dessutom använda eventuella elektroniska gränssnitt som tillgängliggörs av en medlemsstat i Europeiska unionen eller av Europeiska unionen utan kostnad. 
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör vid genomförandet av förfarandena för kundkännedom enligt 8 § 2 mom. använda upplysningar och handlingar i sina elektroniskt sökbara register för att säkerställa att de upplysningar enligt 3 § 1 mom. 1–6 punkten och den uppgift om födelseort enligt 3 § 2 mom. samt de upplysningar enligt 4 och 5 § som den samlat in är tillförlitliga. 
Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör på uppmaning av Skatteförvaltningen säkerställa att upplysningarna om säljaren enligt 3 och 5 § är riktiga. Om den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inte själv kan säkerställa upplysningarnas riktighet, ska den av säljaren begära en utredning med verifikat om att upplysningarna om säljaren är riktiga, eller begära att säljaren korrigerar de felaktiga upplysningarna och genom verifikat visar att de är riktiga. 
7 § 
Fastställande av säljarens hemviststat 
Säljarens hemviststat ska anses vara den stat där denne har sin primära adress. Om säljarens skatteregistreringsnummer har utfärdats i en annan stat än den stat där säljaren har sin primära adress, ska säljaren anses ha hemvist även i den stat där skatteregistreringsnumret har utfärdats. Om säljaren har lämnat upplysningar om ett fast driftsställe enligt 3 § 1 mom. 7 punkten till den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, ska säljaren anses ha hemvist även i den stat där respektive fasta driftsställe är beläget. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska en säljare anses ha hemvist i var och en av de medlemsstater i Europeiska unionen som bekräftats som säljarens skatterättsliga hemvist av en elektronisk identifieringstjänst som tillgängliggörs av en medlemsstat i Europeiska unionen eller av Europeiska unionen. 
8 § 
Tidsfrister och giltighet avseende förfaranden för kundkännedom 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska under den rapporteringspliktiga perioden fullgöra de förfaranden för kundkännedom som anges i 3–7 §. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör fullgöra de förfaranden för kundkännedom enligt 3–7 § som gäller säljaren under den andra rapporteringspliktiga perioden, om säljaren varit registrerad på plattformen antingen när denna lag trädde i kraft eller innan enheten blev en rapporteringsskyldig plattformsoperatör. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör förlita sig på de förfaranden för kundkännedom som genomförts med avseende på tidigare rapporteringspliktiga perioder, om följande villkor uppfylls: 
1) upplysningarna enligt 3 § 1 mom. och uppgiften om födelseort enligt 3 § 2 mom. har samlats in och kontrollerats eller bekräftats under de senaste 36 månaderna, 
2) den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har inte skäl att anta att upplysningar enligt 3–5 § är eller har blivit otillförlitliga eller felaktiga. 
9 § 
Tillämpning av förfaranden för kundkännedom endast på aktiva säljare 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör får välja att fullgöra förfarandena för kundkännedom enligt 3–8 § endast med avseende på aktiva säljare. 
3 kap. 
Lämnande av upplysningar 
10 § 
Tidpunkt för lämnande av upplysningar 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna de upplysningar som avses i 11 § till Skatteförvaltningen årligen före utgången av januari efter den rapporteringspliktiga perioden. 
11 § 
Upplysningar som ska lämnas 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska lämna följande upplysningar till Skatteförvaltningen: 
1) namn, adress och skatteregistreringsnummer för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören samt namn för de plattformar som den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens rapportering avser, 
2) det unika identifieringsnumret enligt 17 § 1 mom., om den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören är en kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen, 
3) upplysningar om den rapporteringspliktiga säljaren enligt 3 §, 
4) identifikationskoden för finansiellt konto, i den mån den finns tillgänglig för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, 
5) namn och identifieringsuppgifter för innehavaren av det finansiella konto till vilket ersättning betalas ut eller krediteras, om namnet på innehavaren av det finansiella kontot skiljer sig från namnet på den rapporteringspliktiga säljaren, i den mån det finns tillgängligt för den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, 
6) de medlemsstater i Europeiska unionen i vilka den rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist enligt 7 §, 
7) eventuella avgifter, provisioner och skatter som den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören har innehållit eller tagit ut av den rapporteringspliktiga säljaren under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska dessutom rapportera den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller krediterats till den rapporteringspliktiga säljaren för personlig tjänst, försäljning av varor och uthyrning av transportmedel under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet berörda verksamheter för vilka ersättning har betalats ut eller krediterats. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska dessutom rapportera följande upplysningar för en rapporteringspliktig säljare som har bedrivit uthyrning av bostadslägenheter eller affärslokaler, parkeringsplatser eller fast egendom: 
1) adress för varje förtecknad egendom samt eventuellt fastighetsregisternummer eller annat motsvarande identifieringsnummer som den medlemsstat där egendomen är belägen har utfärdat, om sådana uppgifter finns tillgängliga, 
2) den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller krediterats under varje kvartal av den rapporteringspliktiga perioden samt antalet berörda verksamheter som utförts med avseende på varje förtecknad egendom, 
3) det antal dagar som varje förtecknad egendom var uthyrd under den rapporteringspliktiga perioden samt varje förtecknad egendoms typ, om dessa uppgifter finns tillgängliga. 
Den ersättning som avses ovan i 2 mom. och 3 mom. 2 punkten ska rapporteras i den valuta som den betalades ut eller krediterades i. Om ersättningen betalades ut eller krediterades i en annan form än fiatvaluta, ska den rapporteras i euro, omräknad och värderad på ett sätt som konsekvent bestäms av den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören. 
12 § 
I Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers rapporteringsskyldighet i flera medlemsstater i Europeiska unionen 
Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller något av de villkor som föreskrivs i 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt a–d uppfyller villkoren för rapporteringsskyldig plattformsoperatör utöver i Finland också i en annan eller i flera medlemsstater i Europeiska unionen, ska den välja en av dessa medlemsstater i vilken den kommer att fullgöra alla sina rapporteringsskyldigheter. Om den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören väljer Finland som den medlemsstat i vilken den fullgör sin rapporteringsskyldighet, ska den fullgöra alla sina rapporteringsskyldigheter i Finland med iakttagande av bestämmelserna i denna lag. 
Den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen i vilka den uppfyller villkoren för rapporteringsskyldig plattformsoperatör om sitt val enligt 1 mom. 
Om en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller något av de villkor som föreskrivs i 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt a–d i en situation enligt 1 mom. väljer någon annan stat än Finland som den medlemsstat i vilken den kommer att fullgöra alla sina rapporteringsskyldigheter, ska den på begäran av Skatteförvaltningen visa att den uppfyllt alla sina rapporteringsskyldigheter i den andra medlemsstaten. 
13 § 
Flera rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers rapporteringsskyldighet 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt a–d behöver inte lämna Skatteförvaltningen upplysningar om en rapporteringspliktig säljare, om en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör har lämnat de uppgifter som avses i 11 §. Den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ska på Skatteförvaltningens begäran genom verifikat visa att dessa upplysningar har lämnats. 
14 § 
Skyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer att lämna upplysningar till rapporteringspliktiga säljare 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska till den berörda rapporteringspliktiga säljaren lämna de upplysningar som anges i 11 § 1 mom. 3–7 punkten samt 2 och 3 mom. Upplysningarna ska lämnas före utgången av januari året efter det kalenderår då säljaren identifieras som en rapporteringspliktig säljare. 
4 kap. 
Särskilda skyldigheter 
15 § 
I Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldigheter om säljaren underlåter att lämna identifieringsuppgifter 
Om en säljare inte på begäran lämnar de upplysningar som anges i 3 och 5 § till den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, ska den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören påminna säljaren om att lämna upplysningarna. Om en säljare inte lämnar de begärda uppgifterna efter två påminnelser och minst 60 dagar har förflutit från den ursprungliga begäran, ska den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören avsluta säljarens konto på plattformen och förhindra säljaren från att återregistrera sig på plattformen, eller hålla inne utbetalningen av ersättning till säljaren så länge säljaren inte lämnar de begärda uppgifterna. 
16 § 
I Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldighet att registrera och lagra upplysningar 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska registrera de åtgärder och upplysningar som den förlitar sig på för att genomföra förfarandena och uppfylla skyldigheterna enligt 2 och 3 kap. De registrerade åtgärderna och upplysningarna ska lagras och finnas tillgängliga i minst sex år efter utgången av den rapporteringspliktiga period som de avser. 
17 § 
Registreringsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer utanför Europeiska unionen 
En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som uppfyller villkoren enligt 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt e ska, för att tilldelas ett unikt identifieringsnummer, registrera sig i Skatteförvaltningens register när den inleder sin verksamhet som plattformsoperatör. 
I en sådan situation som avses i 1 mom. ska den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören lämna följande upplysningar till Skatteförvaltningen: 
1) namn, 
2) postadress, 
3) webbplatser och andra elektroniska adresser, 
4) skatteregistreringsnummer, 
5) registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats i en medlemsstat i Europeiska unionen, 
6) de medlemsstater i Europeiska unionen i vilka rapporteringspliktiga säljare har sin hemvist enligt 7 §. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska i en sådan situation som avses i 1 mom. utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av de upplysningar som avses i 2 mom. till Skatteförvaltningen. 
Utskottet föreslår en strykning I en sådan situation som avses ovan i 4 mom. 2 punkten ska  Slut på strykningsförslagetSkatteförvaltningen Utskottet föreslår en ändring ska Slut på ändringsförslaget återkalla registreringen av Utskottet föreslår en ändring en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring , om plattformsoperatören försummar sina skyldigheter enligt 3 kap. och inte vidtar åtgärder för att korrigera dem efter två uppmaningar av Skatteförvaltningen. Registreringen återkallas tidigast 30 dagar och senast 90 dagar efter den andra påminnelsen. Slut på ändringsförslaget 
Skatteförvaltningen kan återkalla registreringen av en i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör i följande situationer: 
1) den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören ansöker själv om att strykas från registret, 
2) Utskottet föreslår en strykning den i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören försummar sina skyldigheter enligt 3 kap. och vidtar inte åtgärder för att korrigera dem efter två uppmaningar av Skatteförvaltningen, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3)  Slut på strykningsförslagetden i Finland rapporteringsskyldiga plattformsoperatören uppfyller inte villkoren enligt 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt e. 
På ändringssökande i beslut om registrering och återkallande av registrering enligt den här paragrafen tillämpas vad som föreskrivs i 65 a § i lagen om beskattningsförfarande. 
18 § 
Skyldighet för undantagna plattformsoperatörer att bekräfta sin ställning 
En undantagen plattformsoperatör ska på förhand och årligen bekräfta för Skatteförvaltningen att dennes företagsmodell är av sådant slag att den inte har rapporteringspliktiga säljare på sin plattform. 
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om bekräftelseförfarandet och de upplysningar som ska lämnas för bekräftelse. 
5 kap. 
Ikraftträdande 
19 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 997/1996 och 15/2018, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 17 f § som följer: 
2 § 
Precisering av tillämpningsområdet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på verkställandet av internationella överenskommelser om beskattning som är bindande för Finland och verkställandet av förpliktelser enligt Europeiska unionens lagstiftning. 
17 f § 
Plattformsoperatörers skyldighet att lämna upplysningar om berörda verksamheter 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör som avses i lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning ( / ) ska lämna Skatteförvaltningen i den lagen avsedda upplysningar om berörda verksamheter eller uppgift om att det inte förekommit rapporteringspliktiga berörda verksamheter. 
De uppgifter som avses i 1 mom. ska lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. 
En i Finland rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska iaktta de skyldigheter avseende åtgärder för kundkännedom, registreringsskyldigheter och övriga skyldigheter som föreskrivs i lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning. 
Bestämmelser om uppgiftsskyldiga, skyldigheter avseende åtgärder för kundkännedom som gäller uppgiftsskyldiga, berörda verksamheter, tidpunkt för lämnande av upplysningar, upplysningar som ska lämnas och registreringsskyldighet finns i lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 783/2020, ett nytt 4 mom. som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på verkställandet av internationella överenskommelser om beskattning som är bindande för Finland och verkställandet av förpliktelser enligt Europeiska unionens lagstiftning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 8 § i lagen om inkomstdatasystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 8 § 1 mom. 2 punkten som följer: 
8 § 
Identifierings- och kontaktuppgifter som införs i inkomstregistret 
I inkomstregistret införs följande identifierings- och kontaktuppgifter om inkomsttagaren och prestationsbetalaren som prestationsbetalaren är skyldig att lämna uppgiftsanvändarna med stöd av en lag som nämns i 6 §: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) i fråga om en person bosatt i en främmande stat skatteregistreringsnummer som tilldelats av den stat där inkomsttagaren är bosatt eller, om den stat där inkomsttagaren är bosatt inte utfärdar skatteregistreringsnummer, något annat motsvarande signum, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 5 a § 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag 1703/2015, 
ändras 1 § 1 mom., 2 § 7 punkten, 3 § 7 och 8 punkten samt 5 § 5 punkten, 
av dem 1 § 1 mom., 2 § 7 punkten samt 3 § 7 och 8 punkten sådana de lyder i lag 1561/2019, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1703/2015, 1488/2016 och 1561/2019, nya 8–11 punkter, till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1488/2016 och 1561/2019, en ny 9 punkt, till 5 § en ny 6 punkt samt till lagen en ny 5 f § som följer: 
1 § 
Genomförande av direktivet 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2021/514 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Tillämpningsområde 
I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen, 
8) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga säljare till berörda behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och till alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna i Europeiska unionen upplysningar om undantagna plattformsoperatörer, 
9) rapporteras det unika identifieringsnummer som tilldelats en rapporteringsskyldig plattformsoperatör till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen, 
10) lämnas begäran till kommissionen att stryka en rapporteringsskyldig plattformsoperatör från det centrala registret efter att förutsättningarna för registrering har upphört samt lämnas upplysningar till kommissionen om en sådan plattformsoperatör som inleder sin verksamhet som plattformsoperatör utan att ha registrerat sig på föreskrivet sätt, 
11) rapporteras inträffade uppgiftsincidenter till kommissionen. 
3 § 
Samarbetsformer 
Samarbetet omfattar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) rätt för tjänstemän som bemyndigats av en behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, gemensamma revisioner, delgivning och givande av återkoppling, 
8) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang genom automatiskt utbyte av upplysningar, 
9) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga säljare genom automatiskt utbyte av upplysningar. 
5 § 
Kategorier av inkomst och kapital som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar 
En behörig myndighet ska genom ett automatiskt utbyte av upplysningar lämna en behörig myndighet i en annan medlemsstat tillgängliga upplysningar om personer bosatta i den medlemsstaten och om följande specificerade kategorier av inkomst och kapital 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) ägande av och inkomster från fast egendom, 
6) royaltyer. 
5 f § 
Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldigheter som rör rapporteringspliktiga säljares rapportering 
Bestämmelser om sådana rapporteringspliktiga säljare samt rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som avses i handräckningsdirektivet ingår i lagen om beskattningsförfarande och i lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning ( / ). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tarja Järvinen.