Betänkande
FiUB
9
2020 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån (RP 75/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
specialsakkunnig
Sami
Napari
finansministeriet
branschdirektör
Teppo
Koivisto
Statskontoret.
PROPOSITIONEN
Det föreslås att fullmakten för statsrådet att uppta lån ska ökas från 125 miljarder euro till 150 miljarder euro, och att maximibeloppet av den kortfristiga upplåning som ingår i det beloppet ska höjas från 18 miljarder euro till 25 miljarder euro. Denna proposition påverkar inte innehållet i budgeten för 2021. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker den utan ändringar. Utskottet hänvisar till sitt betänkande om planen för de offentliga finanserna (FvUB 7/2020 rdSRR 1/2020 rd) och påpekar också här att statsskulden, de finansiella tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen ökat betydligt under det senaste årtiondet. Utskottet understryker vikten av en noggrann förvaltning av statens finansiella åtaganden och av en tillräcklig riskhantering och uppföljning, särskilt i en situation då statsfinanserna uppvisar underskott. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen berättigar statsrådet att, på de villkor som statsrådet bestämmer, ta upp lån så att statsskuldens nominella värde tills vidare får uppgå till sammanlagt högst 150 miljarder euro och så att beloppet av den kortfristiga skuld som utgörs av lån med en giltighetstid på högst 12 månader då lånen upptas får uppgå till högst 25 miljarder euro av ovan nämnda belopp och att, inom de gränser statsrådet bestämmer, ge finansministeriet eller Statskontoret i uppdrag att besluta om upplåningen. 
Riksdagen berättigar statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret att utöver vad som nämns ovan enligt egen prövning använda kredit med en giltighetstid på högst 12 månader för att trygga statens likviditet och för att täcka det finansieringsbehov som påkallas av en ändamålsenlig skötsel av säsongsbetonade utgiftstoppar i statens betalningsrörelse och av statens kassaplaceringar. 
Riksdagen berättigar statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret att enligt egen prövning ingå ränte- och valutaväxlingsavtal och andra derivatavtal som behövs vid riskhantering i anslutning till statens skuldhantering. 
Riksdagen berättigar statsrådet att använda upplåningsfullmakter och övriga fullmakter enligt detta beslut från och med den 1 juli 2020 tills vidare och att redan före detta datum vidta behövliga förberedande åtgärder för upplåningen.  
Helsingfors 16.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
vice ordförande
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
ersättare
Sari
Essayah
kd
ersättare
Mari
Holopainen
gröna
ersättare
Jani
Mäkelä
saf
ersättare
Lulu
Ranne
saf
ersättare
Veronica
Rehn-Kivi
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
Senast publicerat 16-06-2020 14:21