Senast publicerat 24-11-2022 13:51

Betänkande FsUB 4/2022 rd RP 219/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen (RP 219/2022 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Perttu Wasenius 
    justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Det föreslås ändringar i lagen om ändring av beredskapslagen. Det är fråga om tekniska ändringar som syftar till att samordna de ändringar i 88 och 126 § i beredskapslagen som stadfästes samma dag sommaren 2022 till följd av två separata regeringspropositioner. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

(1)Sommaren 2022 behandlade riksdagen två regeringspropositioner som innehöll förslag till ändring av delvis samma paragrafer i beredskapslagen. I den ena propositionen var det fråga om en brådskande översyn av beredskapslagen med tanke på hybridhot (RP 63/2022 rd) och i den andra ändringar som gäller inrättande av välfärdsområden (RP 56/2021 rd). Propositionerna hade således inget innehållsmässigt samband med varandra, men de ändringsförslag som ingick i dem gällde delvis samma bestämmelser i beredskapslagen. Av en slump var tidtabellen för behandlingen av regeringspropositionerna helt överlappande och således var det inte möjligt att under riksdagsbehandlingen helt samordna de ändringar som ingick i propositionerna. 

(2)Regeringen föreslår ändringar i lagen om ändring av beredskapslagen. Det är fråga om tekniska ändringar som syftar till att samordna de ändringar i 88 och 126 § i beredskapslagen som sommaren 2022 stadfästes samma dag till följd av två separata regeringspropositioner. De föreslagna ändringarna är av teknisk natur och lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

(3)Sammantaget anser försvarsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. Utskottet betonar att totalreformen av beredskapslagen som är under beredning vid justitieministeriet måste genomföras snabbt. I det försämrade säkerhetsläget är det nödvändigt att se över beredskapslagens tidsenlighet och om de tilläggsbefogenheter som genom lagen ges myndigheterna under undantagsförhållanden är tillräckliga. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Försvarsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 219/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
vice ordförande 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Juha Mäenpää saf 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Mikko Savola cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heikki Savola.