Senast publicerat 24-11-2022 14:09

Betänkande FsUB 5/2022 rd RP 223/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen (RP 223/2022 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Satu Ylikorpi 
    försvarsministeriet
  • sektorchef Pia Palojärvi 
    Huvudstaben.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Gränsbevakningsväsendet
  • Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i värnpliktslagen. 

Enligt propositionen ska organiseringsansvaret för de värnpliktigas på förhand utförda hälsoundersökningar i samband med uppbåd och för förordnande av läkare till uppbåd överföras till välfärdsområdena i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. Dessutom ska det göras tekniska ändringar i värnpliktslagen i anslutning till familjeledighetsreformen. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

(1)Enligt propositionen ska värnpliktslagen ändras så att de ändringsbehov som föranleds av och identifierats i samband med social- och hälsovårdsreformen och familjeledighetsreformen tas in i lagstiftningen. Det föreslås tekniska ändringar i lagen så att ansvaret för att ordna de hälsoundersökningar av värnpliktiga som utförs på förhand i samband med uppbåd ska höra till välfärdsområdenas organiseringsansvar. Dessutom föreslås tekniska ändringar som innebär att termen faderskapsledighet ersätts med föräldraledighet. 

(2)De ändringar som föreslås i värnpliktslagen har inga ekonomiska konsekvenser eller konsekvenser för myndigheternas verksamhet eftersom ändringsförslagen till sin natur är tekniska. De föreslagna ändringarna behandlar barn i olika familjeformer på ett mer jämlikt sätt än tidigare. Den värnpliktige ska ha rätt till föräldraledighet oberoende av om det är fråga om ett biologiskt barn eller ett adoptivbarn. 

(3)Sammantaget anser försvarsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Försvarsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 223/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
vice ordförande 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Juha Mäenpää saf 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Mikko Savola cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heikki Savola.