Senast publicerat 24-01-2022 10:00

Betänkande FvUB 2/2021 rd RP 190/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (RP 190/2020 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • enhetschef Anu Laamanen 
    utrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet
  • inrikesministeriet
  • försvarsministeriet
  • kommunikationsministeriet
  • arbets- och näringsministeriet
  • Dataombudsmannens byrå.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den i september 2019 undertecknade överenskommelsen mellan Finland och Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. 

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa skyddet av sådan säkerhetsklassificerad information som utbyts eller framställs i samarbetet mellan parterna och som särskilt rör utrikesärenden, försvar, säkerhet och brottsbekämpande samt vetenskapliga och tekniska frågor eller frågor som rör näringslivet. Det är fråga om sådant känsligt informationsmaterial som den utlämnande avtalsstaten särskilt har klassificerat på en nivå som kräver hög informationssäkerhet. Överenskommelsen förpliktar inte till utbyte av säkerhetsklassificerad information. 

Parterna ska underrätta varandra när de nationella åtgärder som krävs för ikraftträdandet av överenskommelsen har slutförts. Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter att den senare underrättelsen har tagits emot. Lagen om sättande i kraft av överenskommelsen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med den nu aktuella överenskommelsen om informationssäkerhet mellan Finland och Ukraina är att säkerställa skyddet av sådan säkerhetsklassificerad information som utbyts eller framställs i samarbete mellan länderna, särskilt information som rör utrikesärenden, försvar, säkerhet och brottsbekämpande samt vetenskapliga, näringslivsrelaterade och tekniska frågor. Det är fråga om sådant känsligt informationsmaterial som den utlämnande avtalsstaten särskilt har klassificerat på en nivå som kräver hög informationssäkerhet. 

Handlingar som rör internationellt samarbete innehåller sekretessbelagd information vars obehöriga röjande kan medföra betydande och omfattande skada för viktiga allmänna intressen. Därför måste man särskilt se till att sådant material behandlas korrekt. Det gäller Finlands trovärdighet som part i det internationella samarbetet och skyddet av material som Finland lämnar ut. Överenskommelsen förpliktar inte till utbyte av säkerhetsklassificerad information. 

Överenskommelsen om informationssäkerhet behövs bland annat för att den öppnar möjligheter för företag i Finland och Ukraina att få beställningar och delta i projekt som förutsätter tillgång till information som avtalsparten säkerhetsklassificerat. Överenskommelsen ger således finländska företag bättre möjligheter att göra sig gällande i anbudsförfaranden i Ukraina. 

Det finns inte någon multilateral konvention inom informationssäkerhetsområdet. De nordiska länderna har dock ingått ett säkerhetsskyddsavtal (FördrS 11 och 12/2013). Ett avtal mellan medlemsstaterna i EU om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter trädde i kraft den 1 december 2015. Bestämmelserna i det avtalet är dock inte lika övergripande som motsvarande bestämmelser i de allmänna bilaterala överenskommelserna. Därför behövs det fortfarande bilaterala överenskommelser om informationssäkerhet också mellan medlemsstaterna i EU. Av dessa överenskommelser har utskottet senast behandlat överenskommelsen med Ungern (FvUB 2/2018 rdRP 185/2017 rd) och Österrike (FvUB 3/2018 rdRP 197/2017 rd). 

Innehållet i överenskommelsen motsvarar bestämmelserna i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) och bestämmelserna i de bilaterala överenskommelser om informationssäkerhet som Finland ingått och som satts i kraft tidigare. På säkerhetsklassificerad information och säkerhetsklassificerat material som skickas från Ukraina till Finland tillämpas lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Sekretessen enligt den lagen är beroende av bestämmelserna i överenskommelsen, vilket i allmänhet innebär en mer omfattande tystnadsplikt än bestämmelserna i offentlighetslagen (621/1999). Utskottet konstaterar att Finland som avtalspart också är bundet av de informationssäkerhetsförpliktelser som anges i EU:s dataskyddsförordning (förordning 2016/679) och dataskyddsdirektiv för brottsbekämpande myndigheter (direktiv 2016/680), som tillämpas på säkerhetsmyndigheternas behandling av personuppgifter. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker överenskommelsen mellan Finland och Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och lagförslaget i propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner överenskommelsen i proposition RP 190/2020 rd. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 190/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.