Senast publicerat 08-05-2021 13:52

Betänkande FvUB 23/2020 rd RP 193/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (RP 193/2020 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänsteman Päivi Lanttola 
  finansministeriet
 • enhetschef Saija Nurminen 
  utrikesministeriet
 • specialsakkunnig Lauri Kitunen 
  Keva
 • ordförande Juha Parikka 
  Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry
 • ordförande Kimmo Mäkilä 
  Ulkoministeriön puolisoyhdistys ULPU ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • försvarsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • försäkringsdomstolen.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen ändras. Ersättningsbeloppet höjs och förfarandet för sökande av ändring uppdateras. Dessutom föreslås korrigeringar av teknisk natur. Systemet för särskild ersättning kompletterar pensionsskyddet för en make som övergått till utrikesrepresentationen och som deltagit i representationsuppdrag, när hans eller hennes möjligheter att utöva sitt eget yrke försämrats efter det att han eller hon följt med sin make som är tjänsteman inom utrikesrepresentationen. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Systemet med särskild ersättning trädde i kraft 1989 och kompletterar pensionsskyddet för makar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen. Denna särskilda ersättning är inte arbetspension, även om den har vissa drag gemensamt med arbetspensionssystemet. 

Särskild ersättning betalades ut till 559 personer 2019, och utgifterna uppgick till sammanlagt 2,4 miljoner euro. Ersättningsbeloppet höjs nu från 33 till 50 euro i månaden för varje år som berättigar till ersättning. De årliga ersättningsutgifterna stiger med sammanlagt cirka 700 000 euro, vilket har beaktats i budgetpropositionen för 2021. 

Beslutet från Kommunernas pensionsförsäkring överklagas i första instans hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, vars beslut i regel överklagas hos försäkringsdomstolen. Utskottet anser det motiverat att förfarandet för ändringssökande ändras också i fråga om systemet med särskild ersättning så att försäkringsdomstolen blir den högsta besvärsinstansen. Genom denna ändring förtydligas och samordnas förfarandet för ändringssökande. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med tekniska ändringar i ingressen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 193/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras Utskottet föreslår en ändring i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) Slut på ändringsförslaget 4 § 2 mom., 8—10 § och 13 § 2 mom., sådana de lyder i lag 925/2010Utskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslagetsom följer: 
4 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Månadsersättningens belopp är 50 euro för varje år. 
8 § 
Särskild ersättning beviljas och utbetalas av Keva. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen på en blankett vars formulär fastställts av Keva. Till ansökan ska fogas utredning av utrikesministeriet om det boende som avses i 1 § och annan utredning som Keva bestämmer. Keva betalar ut ersättningen varje månad på de utbetalningsdagar som Keva fastställer. 
9 § 
Ändring i Kevas beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i Kevas beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
10 § 
Om Keva har gjort en framställning om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om särskild ersättning, kan Keva till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala ut ersättningen till det belopp som enligt framställningen om undanröjande ska anses vara det riktiga. 
13 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beloppet i 4 § 2 mom. motsvarar värdet 1,446 år 2020 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Det höjda beloppet av särskild ersättning enligt 4 § 2 mom. i denna lag tillämpas från det att lagen träder i kraft även på särskilda ersättningar som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande betalas ut. Höjningen av de särskilda ersättningarna i fråga genomförs så att de särskilda ersättningar som betalas ut den 1 januari 2021 höjs med 29 procent. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.