Senast publicerat 08-05-2021 13:04

Betänkande GrUB 1/2020 rd TKF 1/2020 rd Grundlagsutskottet Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

INLEDNING

Remiss

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • chef för plenumenheten Antti Linna 
    Riksdagens kansli
  • professor Mikael Hidén. 

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att 13 § i riksdagens arbetsordning ändras så att den motsvarar den ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet som trädde i kraft den 1 januari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser grundlagsutskottet att talmanskonferensens förslag behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker förslaget. 

Ändringen av riksdagens arbetsordning föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner förslaget till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 13 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 1190/2006 enligt följande: 
13 § 
Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 1 maj Slut på ändringsförslaget 20Utskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.