Senast publicerat 16-12-2021 15:03

Betänkande GrUB 15/2021 rd TKF 3/2021 rd Grundlagsutskottet Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

INLEDNING

Remiss

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning (TKF 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • riksdagens biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen 
    riksdagens kansli
  • professor Mikael Hidén. 

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att utrednings- och informationsavdelningens organisation ändras i syfte att förbättra avdelningens funktion och utveckla ledningen av avdelningen. Därför föreslås nödvändiga ändringar i 6, 8, 13 och 20 § i reglementet för riksdagens kansli. Vidare ändras 12 § i reglementet så att stödtjänsterna för informations- och kommunikationsteknik överförs från servicecentret till it-byrån. Dessutom föreslår talmanskonferensen att 15 § i riksdagens arbetsordning upphävs. Paragrafen föreskriver om val av Riksdagsbibliotekets styrelse och om bibliotekets årliga berättelse. 

Ändringen av reglementet och arbetsordningen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Sammantaget anser utskottet att förslaget är behövligt och lämpligt. Grundlagsutskottet tillstyrker förslagen enligt förslaget från talmanskonferensen men med ändringar i ikraftträdandebestämmelserna. Utskottet har kompletterat ikraftträdandebestämmelserna i överensstämmelse med motiveringen till talmanskonferensens förslag. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner förslaget till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner förslaget till riksdagens beslut om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i reglementet för riksdagens kansli (1480/2015) 6 och 8 §, 12 § 3 mom. samt 13 och 20 § som följer: 
6 § 
Förvaltnings- och serviceavdelningen ska förbereda kanslikommissionens möten, svara för beredningen av kansliets verksamhets- och ekonomiplaner, sköta kansliets personalförvaltning, ekonomiförvaltning, fastighets- och lokalförvaltning och it-förvaltning samt svara för arbetarskyddet, företagshälsovården och arbetshälsan och för andra arbetsgivaråtaganden. Förvaltnings- och serviceavdelningen svarar också för de administrativa stödtjänster som inte hör till någon annan enhet. 
8 § 
Utrednings- och informationsavdelningen ska sköta riksdagens informations- och kommunikationstjänster samt kunskapsstödstjänster. 
12 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Serviceenheten svarar för mötes- och logistiktjänster, personaltjänster och upphandlingstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Vid utrednings- och informationsavdelningen finns kommunikationsenheten och enheten för kunskapsstöd. 
Kommunikationsenheten svarar för information om aktuella frågor och tjänster för media samt för webbtjänster, tjänster för medborgare och internkommunikation. 
Enheten för kunskapsstöd svarar för utredningstjänster, analyser, ekonomiska beräkningar och informationssökningstjänster samt för mediebevakning, webbaserade informationstjänster, bibliotekstjänster, riksdagens centralarkiv och ärendehantering i förvaltningsärenden. 
Riksdagsbiblioteket är ett offentligt bibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. 
20 § 
Utrednings- och informationsdirektören leder utrednings- och informationsavdelningen och svarar för riksdagsinformationen och kunskapsstödet och deras utveckling. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 1 januari 2022 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

2. Riksdagens beslut om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, föreskrivs: 
1 § 
Genom detta beslut av riksdagen upphävs 15 § i riksdagens arbetsordning (40/2000). 
2 § 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 1 januari 2022 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.12.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Mikael Koillinen.