Senast publicerat 01-10-2020 14:15

Betänkande GrUB 22/2020 rd RP 122/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen (RP 122/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att vallagen ändras så att bestämmelserna om indelningen i valkretsar stämmer överens med de ändringar i landskapsindelningen som träder i kraft vid ingången av 2021 samt med två ändringar i kommunindelningen, av vilka den ena trädde i kraft vid ingången av 2020 och den andra träder i kraft vid ingången av 2021. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser grundlagsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 122/2020 rd utan ändringar.  
Helsingfors 1.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannaOjala-Niemeläsd
vice ordförande
AnttiHäkkänensaml
medlem
OutiAlanko-Kahiluotogröna
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
JukkaGustafssonsd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
WilleRydmansaml
medlem
HeikkiVestmansaml
medlem
TuulaVäätäinensd.

Sekreterare var

utskottsrådLiisaVanhala.