Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUB 1/2015 rd

Senast publicerat 28-01-2016 15:12

Betänkande JsUB 1/2015 rd RP 28/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket (RP 28/2015 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådJohannaWallius
  jord- och skogsbruksministeriet
 • juristHeiniPeltoniemi
  Livsmedelssäkerhetsverket
 • veterinärLeenaSuojala
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • ordförandeKirsiSario
  Finlands Veterinärförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om utövning av veterinäryrket ändras. Propositionen har samband med genomförandet av ändringarna i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

Enligt förslaget behöver bilagorna till en ansökan om legitimation som veterinär inte i de fall som omfattas av direktivet läggas fram i original eller i form av officiellt bestyrkta kopior, om inte Livsmedelssäkerhetsverket särskilt kräver det. 

Ett sådant krav ska kunna framföras endast om det finns grund för tvivel om handlingarnas äkthet och det inte går att få klarhet i frågan på något annat sätt. Enligt förslaget krävs det översättning av bilagorna till finska eller svenska endast vid behov.  

Det ingår också bestämmelser om ett elektroniskt varningssystem för att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska kunna utbyta information om förbud och begränsningar som gäller yrkesutövare. 

Med avseende på detta kompletteras lagen med bestämmelser om myndighetens skyldighet att meddela ett överklagbart beslut om sändande av varning. Vidare finns det bestämmelser om åtgärder i de fall där finländska myndigheter tar emot en varning som gäller en i lagen avsedd utövare av veterinäryrket eller person som ansöker om rätt att utöva det yrket.  

Utöver de bestämmelser som följer av genomförandet av direktivet föreslås regeringen även bestämmelser om behandling av klagomål som gäller utövare av veterinäryrket. Bestämmelser om förvaltningsklagan i förvaltningslagen tillämpas på klagomålsförfarandet. De föreslagna bestämmelserna syftar till att göra klagomålsprocessen tydligare, trygga rättigheterna för dem som ärendet gäller samt förenkla processerna som i många fall blivit onödigt tungrodda och orsakat myndigheterna orimligt mycket arbete.  

Lagen föreslås bli kompletterad med bestämmelser om rätt för Livsmedelssäkerhetsverket att förena ålägganden om arbetsförmåga och yrkesskicklighet med vite. Vidare upphävs bestämmelserna om publicering av den tryckta veterinärförteckning som är avsedd för allmänheten. Samtidigt görs det ändringar i bestämmelserna om utlämnande av uppgifter ur veterinärregistret.  

Ändringarna i direktivet ska sättas i kraft nationellt senast den 18 januari 2016. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 28/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.10.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JariLeppäcent
vice ordförande
ReijoHongistosaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
AnneKalmaricent
medlem
KariKulmalasaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
EerikkiViljanencent
medlem
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
JaakkoAutio.