Senast publicerat 06-10-2021 15:45

Betänkande JsUB 12/2020 rd RP 228/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 228/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

  • regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen 
    jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen ändras så att lagarnas giltighetstid förlängs till den 30 juni 2021. Avsikten är att förlänga giltighetstiden för bestämmelserna i de temporära lagar som stiftades våren 2020 på grund av epidemin så att fastighetsförrättningar, möten inom delägarlag och möten och stämmor enligt renskötsellagen i början av 2021 kan ordnas också genom distansdeltagande och ett begränsat skriftligt förfarande eller skjutas fram för att minimera konsekvenserna av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Eftersom propositionen endast gäller ändring av lagarnas ikraftträdandebestämmelser och epidemiläget motsvarar den situation som rådde när de temporära lagarna utfärdades, är propositionsmotiven till sitt innehåll i praktiken desamma som till de temporära lagar som utfärdades våren 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att syftet med propositionen är att förlänga giltighetstiden för två temporära lagar som stiftades våren 2020. De temporära förfarandena i lagarna har underlättat anpassningen till de begränsningar som med anledning av covid-19-pandemin infördes i fråga om fastighetsförrättningar och vissa stämmor och möten enligt lagen om samfällda skogar, lagen om samfälligheter och renskötsellagen inom de organ som avses i de lagarna. De temporära lagarna upphör snart att gälla, och utskottet anser att giltighetstiden för undantagsförfarandena behöver förlängas till utgången av juni 2021 med beaktande av den senaste tidens utveckling av epidemiläget. 

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 228/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.