Senast publicerat 08-05-2021 13:55

Betänkande JsUB 17/2020 rd RP 220/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 220/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • lagstiftningsråd Maija Kaukonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsråd Leo Olkkonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • regeringssekreterare Sara Vänttinen 
  jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Forststyrelsen
 • Livsmedelsverket
 • Finlands skogscentral
 • Finlands viltcentral
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Renbeteslagsföreningen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att 46 lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ändras så att det i lagarnas bestämmelser om ändringssökande görs de ändringar som lagen om rättegång i förvaltningsärenden kräver. I detta sammanhang slopas också den nuvarande rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd som ingår i vissa bestämmelser om ändringssökande. I fortsättningen krävs det alltid besvärstillstånd för anförande av besvär. 

Samtidigt ändras skoltlagen, lagen om hantering av översvämningsrisker och lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter så att de motsvarar de ändringar i förvaltningslagen som gäller offentlig delgivning och offentlig kungörelse. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att en stor mängd lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ändras. Bestämmelser om ändringssökande ändras på det sätt som lagen om rättegång i förvaltningsärenden kräver. I detta sammanhang slopas också den rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd som för närvarande föreskrivs i flera lagar i fråga om vissa beslut som fattats med stöd av lag. Besvär kräver således i fortsättningen alltid besvärstillstånd. Dessutom föreslås det att tre lagar ändras så att de motsvarar de ändringar i förvaltningslagen som gäller offentlig delgivning och offentlig kungörelse. I de lagar som ingår i propositionen har dessutom gjorts andra behövliga ändringar av teknisk natur, såsom ändring av myndigheternas namn så att de motsvarar nuläget. Jord- och skogsbruksutskottet anser att propositionen förenhetligar, förenklar och förtydligar bestämmelserna om ändringssökande som helhet och uppdaterar jord- och skogsbruksministeriets lagstiftning också i fråga om de tekniska ändringarna. 

Propositionen är av teknisk natur och dess syfte är att bestämmelserna, som tillämpas tillsammans med den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden, bildar en tydlig helhet. Utskottet betonar att trots ändringarnas tekniska natur är de ytterst viktiga, eftersom de tillgodoser den rätt till ändringssökande som föreskrivs i 21 § i grundlagen. När det gäller rättsskydd ska bestämmelserna vara omsorgsfullt och entydigt formulerade. 

De lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som föreslås bli ändrade i propositionen gäller i stor utsträckning olika administrativa förfaranden. En stor del av dessa administrativa förfaranden hänför sig till stödsystem som utöver den nationella lagstiftningen också påverkas av EU-lagstiftningen. Vid hörandet i utskottet har man bland annat fäst uppmärksamhet vid ändringsbehoven i vissa sådana lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde där stödsystem har upphört så till vida att nya förmåner inte längre beviljas. Med stöd av lagarna kan man dock fortfarande behandla exempelvis ärenden som gäller indragning eller avbrytande av en förmån. En harmonisering av förfarandena och begreppen i lagarna inom förvaltningsområdet kan förutsätta ändringar också i andra bestämmelser utöver de bestämmelser om ändringssökande som nu behandlas i propositionen. Utskottet konstaterar att det är motiverat att göra en heltäckande bedömning av behovet av att harmonisera bestämmelserna i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och de ändringar i den nationella lagstiftningen som följer av reformen. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid att det i speciallagstiftning i vissa situationer kan finnas skäl att avvika från bestämmelserna i allmänna lagar, såsom lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Som exempel på en sådan situation kan nämnas den lag om ändring av lagen om Forststyrelsen som ingår i propositionen, vars 21 § 4 mom. innehåller bestämmelser om behörig förvaltningsdomstol delvis med avvikelse från den allmänna lagen. Detta beror på att Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter är kopplade till statens jord- och vattenegendom och på att de stats-ägda områden som är föremål för besluten kan vara omfattande och därmed utsträckas till flera olika kommuner och domkretsar. Behörig förvaltningsdomstol är då den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av det aktuella området är beläget. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

2. Lagen om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension

23 §.

Paragrafen gäller sökande av ändring i beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av lagen. Utskottet föreslår att den mening stryks som står i 1 mom. Den har blivit kvar på grund av ett tekniskt fel och ingår inte i den gällande lagen. Den är heller inte avsedd att tas in i förslaget. 

7. Lagen om ändring av 23 § i skogslagen

23 §. Ändringssökande.

Paragrafens 2 mom. gäller skogscentralens besvärsrätt i fråga om beslut av Livsmedelsverket och förvaltningsdomstolen. Besvärsrätten, alltså rätten att söka ändring, är inte bunden till förutsättningarna för besvärstillstånd. Utskottet föreslår att bestämmelsens ordalydelse ändras så att besvärsrätten i fråga om förvaltningsdomstolens beslut framgår tydligare. 

21. Lagen om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

17 §. Deltagande och information.

I 1 mom. föreskrivs om hörande om förslag till planer som ska utarbetas med stöd av lagen. Bestämmelsen överlappar delvis 34 § i förvaltningslagen och 9 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, varför hänvisningen till hörande skriftligt eller elektroniskt är onödig. Utskottet föreslår att orden ”skriftligt eller elektroniskt” stryks som onödiga. 

32. Lagen om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador.

27 §. Ändringssökande.

I det föreslagna nya 4 mom. föreskrivs det om Finlands skogscentrals besvärsrätt i fråga om beslut av Livsmedelsverket och förvaltningsdomstolen på motsvarande sätt som i 23 § 2 mom. i skogslagen, som beskrivs ovan. Utskottet föreslår motsvarande ändring i bestämmelsens ordalydelse som i 23 § 2 mom. i skogslagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 3—6, 8—20, 22—31 och 33—46 i proposition RP 220/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 2, 7, 21 och 32 i proposition RP 220/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 3 a §, sådan den lyder i lagarna 1458/2009 och 79/2014, som följer: 
3 a § 
När fast egendom som hör till fondens medel överlåts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen placera dem som anmält sig som köpare i en prioritetsordning. Då prioritetsordningen prövas ska särskilt beaktas livsdugligheten hos de gårdsbruksenheter som bildas, en ändamålsenlig skiftesläggning och sökandenas förutsättningar att framgångsrikt bedriva gårdsbruk. I ett sådant beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som avses ovan söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på statens vägnar av närings-, trafik- och miljöcentralen. Köparen ska underteckna köpebrevet inom en av närings-, trafik- och miljöcentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att närings-, trafik- och miljöcentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit. 
På den del av köpeskillingen som kvarstår som skuld uppbärs ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter. På försenade betalningsposter uppbärs årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsepension (16/1974) 23 §, sådan den lyder i lagarna 1304/1990, 615/2006 och 75/2014, som följer: 
23 § 
Utskottet föreslår en strykning (Utesl.) Slut på strykningsförslaget 
I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i ett beslut får dock inte sökas genom besvär, om pensionsanstalten har avslagit pensionsansökan på den grund att de förutsättningar för avträdelsepension som avses i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a, 6 b § eller 7 § 2 mom. inte föreligger. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i renskötsellagen (848/1990) 44 och 45 §, sådana de lyder, 44 § delvis ändrad i lag 285/2013 och 45 § i lag 285/2013, som följer: 
44 § 
Sökande av ändring i ett renbeteslags beslut 
En renägare som är missnöjd med renvärdens beslut i en sak som gäller honom själv har rätt att få ärendet behandlat av renbeteslagets styrelse. Sådan behandling ska begäras inom trettio dagar från den tid då renägaren fick del av renvärdens beslut. 
Om renägaren är missnöjd med styrelsens beslut, har han rätt att få beslutet behandlat vid renbeteslagets stämma. Ett skriftligt yrkande om detta ska lämnas till renvärden inom trettio dagar från den dag då underrättelse om beslutet gavs vid den stämma som avses i 18 §. 
I beslut av renbeteslagets stämma får en renägare söka ändring hos förvaltningsdomstolen, om beslutet kränker hans eller hennes rätt eller har tillkommit i fel ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte beslut av renbeteslagets styrelse genom vilket tillstånd till förvärv av renboskap har beviljats eller styrelsen har avstått från att använda sin förköpsrätt. Den som förvärvar renarna får enligt 2 och 3 mom. söka ändring i ett beslut av renbeteslagets styrelse eller renbeteslagets stämma som gäller förvägran av tillstånd till förvärv av renboskap och utnyttjande av förköpsrätt. 
45 § 
Besvär över Renbeteslagsföreningens beslut 
Ändring i Renbeteslagsföreningens beslut får sökas av den som berörs av beslutet, på den grund att beslutet inte har tillkommit i behörig ordning eller annars strider mot lag eller föreningens stadgar. Besvär anförs hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 37 §, sådan den lyder i lag 699/2016, som följer: 
37 § 
I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas 140 § i lagen om pension för arbetstagare samt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006). 
Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas. 
I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Renbeteslagsföreningen har gett med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av skoltlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skoltlagen (253/1995) 49—51 och 63 §, av dem 49, 51 och 63 § sådana de lyder i lag 83/2014, som följer: 
49 § 
Besvär över beslut av valnämnden 
Personer som avses i 48 § 2 mom. får hos Norra Finlands förvaltningsdomstol söka ändring i valnämndens beslut genom besvär inom 30 dagar efter det att valresultatet har offentliggjorts. Besvär får anföras på den grunden att beslutet kränker ändringssökandens rätt eller att det har fattats i felaktig ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
50 § 
Tillkännagivande och delgivning av beslut 
En skolt anses ha fått kännedom om byastämmas eller skoltråds beslut eller av valresultat, när beslutet eller ett protokollsutdrag som innehåller valresultatet har gjorts tillgängligt i Enare kommun i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015) och i skoltarnas förtroendemans kontor. Beslut och valresultat kan dessutom även publiceras i en tidning med allmän spridning på orten, om byastämman så beslutar. Om ett beslut endast berör en enskild skolt, anses dock delgivningen ha skett då beslutet bevisligen har delgivits honom. 
51 § 
Besvär över beslut av byastämman eller skoltrådet 
I ett beslut av skoltarnas byastämma eller skoltråd får en skolt som är myndig och bosatt inom skoltområdet eller hans make eller en medlem av skoltrådet söka ändring genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol på den grunden att beslutet har tillkommit i fel ordning eller annars är lagstridigt. Den vars rätt beslutet kränker har samma rätt. 
Ändring får dock inte sökas i ett beslut som innefattar ett utlåtande till en myndighet, om utlåtandet inte är bindande för myndigheten. 
Ändring ska sökas inom 30 dagar från att beslutet kungjordes. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
63 § 
Ändringssökande 
Ändring i närings-, trafik- och miljöcentralens beslut söks genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 51 § i djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i djurskyddslagen (247/1996) 51 §, sådan den lyder i lagarna 1477/2009 och 1279/2019, som följer: 
51 § 
Besvär 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären och den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag ska behandlas i brådskande ordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 23 § i skogslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skogslagen (1093/1996) 23 §, sådan den lyder i lag 1085/2013, som följer: 
23 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Skogscentralen har Utskottet föreslår en ändring besvärsrätt i fråga om Slut på ändringsförslaget beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om verkets beslut avviker från centralens framställning. Skogscentralen har också Utskottet föreslår en ändring besvärsrätt Slut på ändringsförslaget i fråga om förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 27 §, sådan den lyder i lag 87/2014, som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 7 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (987/1997) 7 § som följer: 
7 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 58 §, sådan den lyder i lag 78/2014, som följer: 
58 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 39 §, sådan den lyder i lag 972/2015, som följer: 
39 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut som fattats med stöd av denna lag i andra ärenden än de som avses i 3—5, 20, 21, 23—26 och 29 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 4 § 1 mom. inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 38 a §, kan sökanden på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföra besvär, som då anses avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess att ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Livsmedelsverket ska underrätta besvärsmyndigheten när ett beslut har meddelats. 
Beslut som avses i 20—26 § ska trots ändringssökande verkställas genast. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 22 §, sådan den lyder i lag 82/2014, som följer: 
22 § 
Ändringssökande 
Omprövning av andra beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten än beslut enligt 6 § eller 5 kap. får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen eller, om det är fråga om en samkommun, samkommunens hemort är belägen. 
I beslut av Livsmedelsverket samt i ett beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning eller i något annat beslut av centralen söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut enligt 6 § eller 5 kap. söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol med tillämpning av vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 29 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 29 §, sådan den lyder i lag 96/2014, som följer: 
29 § 
Ändringssökande 
I fråga om andra beslut än beslut enligt 7 kap får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 47 a § i lagen om samfällda skogar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 47 a §, sådan den lyder i lag (100/2014), som följer: 
47 a § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 41 §, sådan den lyder i lag 98/2014, som följer: 
41 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i beslut om tillfälligt förbud enligt 33 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 57 §, sådan den lyder i lag 702/2016, som följer: 
57 § 
Sökande av ändring 
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). 
I ett beslut eller förhandsbeslut som pensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 67 §, sådan den lyder i lag 80/2014, som följer: 
67 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltskadelagen (105/2009) 47 §, sådan den lyder i lag 93/2014, som följer: 
47 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen är belägen. 
Omprövning av ett beslut av Finlands skogscentral, Livsmedelsverket och Statskontoret får begäras hos den myndighet som har fattat beslutet. 
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut om statsunderstöd som fattats av jord- och skogsbruksministeriet tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 35 § i veterinärvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 35 § som följer: 
35 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i kommunala myndigheters beslut finns i kommunallagen (410/2015). 
Bestämmelser om sökande av ändring i statliga myndigheters beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av 30 eller 31 § ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 45 § i lagen om växtförädlarrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 45 §, sådan den lyder i lag 115/2013, som följer: 
45 § 
Sökande av ändring i Livsmedelsverkets beslut 
Ändring i Livsmedelsverkets beslut söks genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om handläggningen av besvär i marknadsdomstolen och om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 17, 18 och 22 § som följer: 
17 § 
Deltagande och information 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge alla möjlighet att ta del av sådana förslag till angivande av områden med betydande översvämningsrisk och förslag till planer för hantering av översvämningsrisker som avses i 4 § 1 mom. samt av bakgrundshandlingarna till dem och att Utskottet föreslår en strykning skriftligt eller elektroniskt  Slut på strykningsförslagetframföra åsikter om förslagen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnar vid behov informationsmöten där allmänheten ges tillfälle att framföra sina åsikter. Vidare ska närings-, trafik- och miljöcentralerna begära de utlåtanden som behövs. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna delger förslag enligt 1 mom. genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). 
18 § 
Godkännande av riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden 
Jord- och skogsbruksministeriet ska godkänna riskhanteringsplanerna för avrinningsområden och kustområden. 
Jord- och skogsbruksministeriet sänder beslutet om att riskhanteringsplaner godkänts på elektronisk väg till närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller kustområde som avses i planen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen delger jord- och skogsbruksministeriets beslut genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Närings- trafik- och miljöcentralen sänder dessutom beslutet på elektronisk väg till de myndigheter som har hörts tidigare under ärendets beredning. 
22 § 
Ändringssökande 
I ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet om godkännande av en riskhanteringsplan får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ministeriets beslut får verkställas trots ändringssökande. 
Besvärsrätt har 
1) den vars rättigheter, skyldigheter eller intressen kan påverkas av beslutet, 
2) de kommuner, landskapsförbund och lokala räddningsväsenden som berörs, 
3) myndigheter som bevakar allmänna intressen, 
4) lokala eller regionala registrerade föreningar och stiftelser vilkas syfte är att främja miljö- eller naturskyddet eller nyttjandet av vattentillgångarna och vilkas verksamhetsområde riskhanteringsplanerna gäller. 
I fråga om sökande av ändring i ett beslut av en kommun om godkännande av riskhanteringsplaner för dagvattenöversvämningar tillämpas vad som i 188 § och i 191 § 1 och 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om sökande av ändring och besvärsrätt i fråga om ett beslut om godkännande av en detaljplan. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 33 §, sådan den lyder i lag 976/2015, som följer: 
33 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 115 §, sådan den lyder i lag 84/2014, som följer: 
115 § 
Ändringssökande 
I beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 31 §, sådan den lyder i lag 92/2014, som följer: 
31 § 
Ändringssökande 
I sådana beslut av Finlands viltcentral som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och i beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett i 1 mom. avsett beslut av Finlands viltcentral som gäller ett enskilt tillstånd får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av 14 a § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011) 14 a §, sådan den lyder i lag 86/2014, som följer: 
14 a § 
Ändringssökande 
I sådana beslut av statsrådet samt jord- och skogsbruksministeriet som avses i 5 § får omprövning inte begäras och ändring inte sökas genom besvär. 
I fråga om beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen samt av Livsmedelsverket får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 48 §, sådan den lyder i lag 975/2015, som följer: 
48 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut om godkännande av en examen som avses i 10 § och om testning av spridningsutrustning som avses i 12 § 2 mom. får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
I ett beslut om temporärt förbud enligt 38 § 4 mom. får ändring inte sökas genom separata besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 200/2015, som följer: 
20 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av en fiskeriförsäkringsinrättning får begäras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Om ett ärende som gäller samma skadefall är anhängigt vid ett annat besvärsorgan eller i en domstol, ska behandlingen av begäran om omprövning avbrytas till dess att ärendet i fråga har avgjorts. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut om återtagande av godkännandet av en fiskeriförsäkringsinrättning får verkställas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 90 §, sådan den lyder i lagarna 1194/2013, 88/2014 och 569/2014, som följer: 
90 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras av andra beslut som avses i denna lag än beslut som gäller administrativt tvång. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut som meddelats av kommunala tjänsteinnehavare tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 54 §, sådan den lyder i lag 76/2014, som följer: 
54 § 
Ändringssökande 
Omprövning av en kommunal myndighets beslut enligt denna lag får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 12 §. Om begäran gäller ett beslut som fattats av en kommun i landskapet Åland, anförs begäran om omprövning hos Statens ämbetsverk på Åland. 
I fråga om ett förvaltningsbeslut av Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Ändring i ett beslut som meddelats av Livsmedelsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland med anledning av en begäran om omprövning och som gäller beviljande eller återkrav av stöd för renhushållning söks genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Statens ämbetsverk på Åland med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av 46 och 51 § i lagen om mätning av virke 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 46 och 51 § som följer: 
46 § 
Sökande av ändring i en officiell mätares beslut 
En part i en mätning som är missnöjd med den officiella mätarens beslut får söka ändring i beslutet genom besvär hos mätningsnämnden. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. 
I beslutet får ändring sökas inom 14 dagar från det att parten har fått del av beslutet. 
Ett föreläggande om en officiell mätning som ingår i beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte mätningsnämnden beslutar något annat. 
51 § 
Sökande av ändring i mätningsnämndens beslut 
Ändring i mätningsnämndens beslut får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets mätningen har utförts. På ändringssökandet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Mätningsnämnden kan bestämma att dess beslut ska iakttas trots att besvär anförts hos förvaltningsdomstolen, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om ändring av 56 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) 56 § som följer: 
56 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska följas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag och som gäller djurs välbefinnande ska behandlas skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 27 § som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna paragraf. 
I ett beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av 9 § 1 mom. kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Om de åtgärder som Finlands skogscentral har bestämt inte tål uppskov, kan Finlands skogscentral bestämma att ett beslut över vilket besvär har anförts ska iakttas trots ändringssökandet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Finlands skogscentral har Utskottet föreslår en ändring besvärsrätt i fråga om Slut på ändringsförslaget beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om Livsmedelsverkets beslut avviker från skogscentralens förslag. Finlands skogscentral har också Utskottet föreslår en ändring besvärsrätt Slut på ändringsförslaget i fråga om ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av 20 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) 20 § som följer: 
20 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av 69 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 69 § som följer: 
69 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut enligt denna lag söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av 21 § i lagen om djuravelsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) 21 § som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av 49 § i lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) 49 § som följer: 
49 § 
Sökande av ändring i beslut av en tillsynsmyndighet 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I ett beslut som fattas med stöd av 41, 43 och 44 § i denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvär ska behandlas i brådskande ordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av 39 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer: 
39 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 71 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 71 §, sådan den lyder i lag 1017/2018, som följer: 
71 § 
Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut om mätning av maskinstyrka som har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 15 § får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 37 § som följer: 
37 § 
Ändringssökande 
I fråga om den styrkande dokumentationen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som näms i 1 § finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen (304/2016). 
Om ett beslut eller förbud som meddelas med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § är av sådan natur att det ska verkställas utan dröjsmål, får det i beslutet eller förbudet bestämmas att beslutet eller förbudet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 46 §, sådan den lyder i lag 14/2019, som följer: 
46 § 
Ändringssökande 
På sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen. Ändring i ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud söks emellertid genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 73 § i lagen om animaliska biprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) 73 § som följer: 
73 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol ett beslut som meddelats med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter och genomförandeförordningen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
I beslut som fattas med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter eller genomförandeförordningen kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

42. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 22 och 23 §, samt 
ändras 21 § som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Forststyrelsen har fattat med stöd av naturvårdslagen finns i den lagen. 
Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 18 § 3 mom. får begäras hos Forststyrelsen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. 
Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte kan användas, bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Beslut enligt 2 och 3 mom. får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

43. Lag om ändring av 2 § i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016) 2 § som följer: 
2 § 
Utredning av äganderätten till en fristående tillandning 
Lantmäteriverket utreder på tjänstens vägnar äganderätten till fristående tillandningar vid en fastighetsbestämning enligt 11 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995). Fastighetsbestämning får även sökas av den vars fångesman har erhållit den fristående tillandningen på det sätt som avses i 1 § i denna lag och av den som besitter tillandningen i egenskap av ägare. 
Lantmäteriverket ska genom offentlig delgivning kalla den som anser sig vara ägare till en fristående tillandning på fastighetsbestämningens målområde att lägga fram en utredning över sin äganderätt till den fristående tillandningen inom sex månader från det att delfåendet av kallelsen anses ha ägt rum. Bestämmelser om offentlig delgivning finns i 62 § i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om tillkännagivande av förrättning finns även i 168 och 169 § i fastighetsbildningslagen. 
Uppstår tvist om äganderätten, tillämpas 184 § i fastighetsbildningslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

44. Lag om ändring av 48 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) 48 § som följer: 
48 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som avses i denna lag söks genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Beslut som fattats med stöd av 12 § 3 mom., 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 1–4 mom., 21 § och 24 § 2 mom. ska iakttas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

45. Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer (445/2019) 13 § som följer: 
13 § 
Ändringssökande 
I fråga om ett förbud eller ett föreläggande som Livsmedelsverket meddelat med stöd av 12 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

46. Lag om ändring av 44 § i utsädeslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsädeslagen (600/2019) 44 § som följer: 
44 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Vid sökande av ändring i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Ändring i beslut om temporärt marknadsföringsförbud enligt 36 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Tuomas Kettunen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.